Vlaamse Regering keurt Actieplan Gaming goed.

Games zijn de voorbije 30 jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers en globaal publiek. De snelle opkomst van mobile gaming op tablets en smartphones heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat niet alleen jongeren, maar alle lagen van de bevolking hun weg vinden naar (casual) games. De globale gamesindustrie is een snel groeiende creatieve sector. De professionele gamesector in Vlaanderen is ook aan een opmars bezig, heeft het potentieel om aan te sluiten bij de internationale en Europese markt en verdient hiervoor de nodige ondersteuning. Daarom hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het 'Actieplan Gaming - transversale visie en concrete maatregelen voor een gecoördineerd en geïntegreerd Vlaams gamebeleid', waarbinnen talentvolle gameontwikkelaars en gamedesigners zich creatief kunnen ontplooien.

Onze Vlaamse gamesector kan je vergelijken met onze Rode Duivels enkele jaren geleden. Ze hebben veel talent en een enorm potentieel.

Sven Gatz

www.belgiangames.be

Actiedomeinen en maatregelen

1. Stimuleren/aanzwengelen van (directe) investeringen in gameontwikkeling

 • Het budget van het VAF/Gamefonds wordt significant verhoogd en het plafond voor steunbedragen aan gameprojecten wordt opgetrokken.
 • De Vlaamse overheid pleit bij de federale overheid voor een uitbreiding van de ‘Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten’ naar de gamesector.
 • Aanbieden en onderhouden van een transparant en up-to-date overzicht van alle subsidies, steunmaatregelen en financieringsmogelijkheden voor de Vlaamse gamesector.
 • Stimuleren en faciliteren van matchmaking en samenwerking tussen de gamesector, mediasector en private investeerders.

2. Meer informatiedeling, nauwere (interne) afstemming en monitoring van de verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven ten aanzien van de gamesector.

 • Oprichten van een structureel overlegplatform rond het thema gaming
 • Opzetten van een structurele en uniforme monitoring aan de hand van de belangrijkste economische parameters van de gamesector.
 • Het VAF/Gamefonds, Flanders DC en mediarte wisselen actief informatie met elkaar uit rond het thema gaming en stemmen hun initiatieven op elkaar af.

3. Inzetten op een kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod voor de gamesector

 • Overleg faciliteren tussen onderwijs- en vormingspartners en de Vlaamse gamesector i.v.m. de programmatie van de opleidingen Hoger Onderwijs.
 • Verhogen van de zakelijke vaardigheden en stimuleren van meer ondernemerschap binnen de gamesector.
 • Het VAF biedt workshops aan rond storytelling en scenario.

4. Stimuleren van innovatie en cross-sectorale samenwerking in en met de gamesector

 • Het VAF stimuleert innovatie en crossmediale producties.
 • Flanders DC stimuleert kruisbestuiving en samenwerking tussen de gamesector en andere relevante sectoren
 • Stimuleren van overleg en uitwisselen van informatie tussen de onderzoekswereld en de gamesector.
 • Faciliteren van clustervorming binnen de gamesector en aanmoedigen van innovatieve bedrijfsnetwerken rond gametechnologie.

5. Inzetten op promotie, marketing en internationalisering van games.

 • Het VAF/Gamefonds verleent steun voor promotie en marketing.
 • Flanders DC biedt specifieke coaching-trajecten aan omtrent marketing en internationalisering voor de gamesector.
 • FIT verleent steun voor deelname aan internationale gamebeurzen.
 • FIT promoot de Vlaamse gamesector op de GDC in San Francisco.
 • Flanders DC coördineert deelname van Vlaamse gamebedrijven aan internationale gamebeurzen.
 • Stimuleren en ondersteunen van ontwikkelaars om met hun games mee te doen aan (inter)nationale awards en festivals.

6. Inzetten op de educatieve, maatschappelijke en culturele functie van games.

 • De Vlaamse overheid zet in op het gebruik van gaming bij relevante beleidsmaatregelen binnen de verschillende beleidsdomeinen.
 • Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid onderneemt verschillende initiatieven om de burger en het mediawijsheidsveld te informeren over gaming.
 • De Vlaamse overheid houdt actief de vinger aan de pols inzake het leeftijdsclassificatiesysteem PEGI (Pan-European Game Information).
 • Het VAF/Gamefonds verleent specifieke steun aan artistieke en serious games.
 • Stimuleren en ondersteunen van evenementen die de Vlaamse gamesector en de culturele meerwaarde van games in de kijker zetten.
 • VRT besteed aandacht aan het thema gaming, gebruikt games en gametechnologie binnen haar verschillende aanbodmerken en stimuleert innovatieve samenwerking tussen de Vlaamse mediaen gamesector.
 • Stimuleren van game-based learning in het onderwijs.
 • Gaming inzetten als vorm van innovatie binnen de culturele sector.

Actieplan Gaming


Ook interessant voor jou