Belg pomp­te op vijf jaar mil­jard in taxs­hel­ter voor films

Taxshelter in Belgïe

Het fis­caal gunst­re­gime voor films en po­di­um­kun­sten lokte vorig jaar wel min­der grote in­ter­na­ti­o­na­le film­pro­jec­ten naar ons land, klinkt het in de bran­che.

Mis­schien bent u de voor­bije kerst­va­kan­tie met de kin­de­ren naar de nieuw­ste K3-film gaan kij­ken, of tracht­te u thuis op de bank nog eens een oude af­le­ve­ring van ‘In Vlaam­se Vel­den’ uit te zit­ten. De kans is groot dat die films of se­ries er nooit waren ge­ko­men zon­der de zo­ge­naam­de ‘taxs­hel­ter’.

Bel­gi­sche be­drij­ven of Bel­gi­sche doch­ters van bui­ten­land­se on­der­ne­min­gen, kun­nen al sinds 2003 een be­roep doen op die fis­ca­le gunst­maat­re­gel om de pro­duc­tie van films en tv-se­ries te fi­nan­cie­ren. In­ves­te­rin­gen vanaf 5.000 euro in dit soort pro­jec­ten wor­den via dit gunst­re­gime voor 310 pro­cent fis­caal af­trek­baar. Daar­naast mogen be­leg­gers ook nog een rente op hun geïnves­teer­de som ver­wach­ten.

De re­ge­ling is in­tus­sen zo in­ge­bur­gerd dat er in ons land nau­we­lijks nog films of se­ries wor­den ge­pro­du­ceerd zon­der de taxs­hel­ter. Sinds begin vorig jaar kun­nen ook pro­du­cen­ten van opera's, mu­si­cals, bal­let- en the­a­ter­voor­stel­lin­gen ge­bruik maken van de re­ge­ling.


Ook interessant voor jou