Vlaamse investeerders krijgen op weinig plaatsen een beter rendement dan bij betrouwbare audiovisuele producenten

voftp

Met dit bericht reageert VOFTP (Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten) op het artikel in 'De Tijd' van 3 december 2018 met de titel 'Nieuwe taxsheltersoap gijzelt Vlaamse investeerders':

Op 3 december 2018 kopte De Tijd “Nieuwe taxsheltersoap gijzelt Vlaamse investeerders”. Wat eronder volgde was de uiteenzetting van de lijdensweg van UMedia, een tax shelter producent, dat naar eigen zeggen omwille van politiek gekronkel haar investeerders zou moeten teleurstellen en daarom naar de kortgedingrechter is gestapt.

Dit artikel doet de realiteit van het tax shelter gegeven geweld aan en verdient enige duiding voor de Vlaamse investeerder wiens investeringen broodnodig zijn voor de Belgische audiovisuele productie.

Tax shelter is een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in audiovisuele producties. In ruil dient de producent een substantieel deel van zijn productie uitgaven te doen in België.

Dit systeem is in het leven geroepen om de audiovisuele productiesector (die een bijzonder arbeidsintensieve sector is) aan te zwengelen. De productiekosten zijn immers over de laatste tien jaar exponentieel gestegen door de stijgende arbeidskost in België, zonder dat de beschikbare financieringsbronnen deze stijging konden volgen.

Tot 2015 kon men tot maximaal 500.000 EUR investeren en 150% van de investering inbrengen als kost. Een deel (40%) van de investering werd aanzien als lening en het resterende gedeelte als rechten in de productie (die men kon verkopen of behouden met winstdeelname). Het lening-gedeelte diende dus in ieder geval terugbetaald te worden.

Om misbruiken tegen te gaan, werd dit systeem in 2015 hervormd waarbij de investering werd omgevormd tot een financieel product met een op voorhand gegarandeerd rendement en met een belastingvrijstelling ten belope van 310% van de gestorte sommen.

Bovendien werd een gecentraliseerde fiscale controledienst in het leven geroepen die er voor zorgt dat frauduleuze praktijken veel sneller worden opgespoord en vermeden dan onder het oude systeem.

Het dossier waarover De Tijd berichtte, betreft een dossier dat volledig onder het ‘oude’ systeem valt. De producent in kwestie had bijgevolg het lening-gedeelte (in casu 2,7 mio EUR) al terug betaald moeten hebben aan zijn investeerders. Hiervan is geen spoor in het artikel. Een producent heeft vier jaar (en dus ruimschoots) de tijd om ervoor te zorgen dat hij de fiscale overheid toont dat hij de spelregels nageleefd heeft en aldus voor zijn investeerders de nodige fiscale attesten heeft bekomen. Sommige partijen zouden ervoor kiezen deze termijn bijna te laten verstrijken in de hoop dat geconfronteerd met de nakende deadline van vier jaar, de fiscale administratie sneller en milder zou controleren.

Nog veel belangrijker wordt, los van deze punten van feitelijke kritiek, volledig voorbij gegaan aan het feit dat dit dossier precies bewijst dat het vernieuwde systeem en de nieuwe controles, die nu gebeuren door een gecentraliseerde en competente tax shelter controlecel werken.

Indien het systeem gewijzigd is in 2015 is dat net omdat, op aansturen van de producenten, poorten naar speculatieve praktijken gesloten werden. Nexus, de productievennootschap verbonden aan UMedia,  heeft zich destijds overigens verzet tegen de wetswijziging van 2015. Dit is dan ook waarom zij de Franstalige producentenvereniging UPFF verlaten heeft.

Wij betreuren dat er sprake zou zijn van fraude bij een productie. Fraude kan echter jammer genoeg nooit uitgesloten worden -in geen enkele sector- en dan moeten zij die ervoor kiezen de wet niet na te leven hierop aangesproken worden. De investeerders uiteraard niet. Er worden nu overigens verzekeringen afgesloten zodat ingeval een producent de spelregels niet zou naleven, de investeerder hiervan niet de dupe zou zijn.

Wij dulden geen fraude onder onze leden.

De tax shelter voor audiovisuele producties is nog steeds, ook onder de nieuwe vennootschapsbelasting, een bijzonder attractieve maatregel voor Belgische bedrijven (met netto rendement van ongeveer 10%) en de Vlaamse audiovisuele industrie is dankzij de maatregel een bijzonder creatieve, groeiende en uitermate professionele sector met een zeer tastbare output van tientallen producties die bijdragen tot het imago van onze cultuur in binnen en buitenland. Zonder tax shelter geen Girl, Over Water, Sinterklaas & de wakkere nachten, Niet schieten, De Collega’s, Patser, Beau Séjour, Salamander, De Infiltrant, 13 Geboden en ga zo maar door.

Het jaareinde is een cruciaal moment voor investering via tax shelter. Hierbij doen wij, namens producenten met een lange staat van dienst en reputatie, dan ook een oproep om bij uw fiscale optimalisatieoefening zeker ook te investeren bij betrouwbare audiovisuele producenten zodat u kan blijven genieten van kwaliteitsvolle Vlaamse series en film.

Namens VOFTP,

Dirk Ver Hoeye, Voorzitter
Bruno Wyndaele, Ondervoorzitter         
Peter Bouckaert, Ondervoorzitter
An Jacobs, Gedelegeerd Bestuurder

Voor verdere informatie: An Jacobs: an@voftp.be

Lees het artikel op de VOFTP site


Ook interessant voor jou