Privacy & Disclaimer

mediarte

Gebruiksvoorwaarden van de website van mediarte

De onderstaande bepalingen geven aan onder welke voorwaarden mediarte u toegang verleent tot zijn internetsite.

Het huidige internetportaal is een initiatief van mediarte.be, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Landsroemlaan 20, 1083 Brussel.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

mediarte verleent u toegang tot zijn internetportaal (www.mediarte.be) en tot de daarin opgenomen informatie mits u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op de huidige pagina “gebruiksvoorwaarden”. Door het internetportaal www.mediarte.be en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. mediarte kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van het internetportaal

De inhoud van dit internetportaal wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld met het doel algemene informatie in te winnen over mediarte en zijn activiteiten.

De inhoud van dit internetportaal mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de op het portaal aangeboden diensten en voor uw persoonlijk gebruik. Dit internetportaal mag niet worden gebruikt als basis voor welke beoordeling van mediarte dan ook, en is op generlei wijze tegenstelbaar aan, noch bindend voor mediarte. De aangeboden opleidingen op www.mediarte.be worden aangeboden onder de wettelijke activiteiten van mediarte. De verkoop van deze opleidingen streeft geen winst na. Niets in het internetportaal kan echter worden beschouwd als een aanbod om een contract af te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe het internetportaal te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag het internetportaal niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van mediarte, zijn leveranciers en/of partners.

3. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van het internetportaal

In het algemeen kan mediarte op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van dit internetportaal dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien mediarte gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Informatie

mediarte past alle redelijke middelen toe om ervoor te zorgen dat de informatie die op zijn internetportaal wordt gepubliceerd naar zijn beste weten up-to-date is, maar verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat het internetportaal voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op dit internetportaal opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt ter indicatie gegeven en wordt op gezette tijden gewijzigd. mediarte kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen in dit internetportaal aan te brengen.

Het gebruik van dit internetportaal en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. mediarte wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op dit internetportaal.

De gebruiker erkent bovendien dat hij bij uitsluiting aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3.2. Toegang tot het internetportaal

Dit internetportaal wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een “as-is”dienst en is toegankelijk naargelang van de beschikbaarheid ervan. mediarte kan geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingvrijheid van deze dienst, en evenmin waarborgen dat de met gebruikmaking van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3.3. Hyperlinks

Dit internetportaal bevat koppelingen of hyperlinks naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter indicatie beschikbaar worden gesteld. mediarte heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie.

mediarte wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging daarvan.

Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wil maken naar de portaalsite van mediarte, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is.

3.5. Handelingen van internetgebruikers

mediarte kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

4. Contact

Opmerkingen, suggesties of andere vragen kunt u doorgeven door een bericht te versturen naar info@mediarte.be, of door per post een brief te versturen naar het volgende adres: mediarte, Landsroemlaan, 20, 1083 Brussel.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op dit internetportaal alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, database, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van mediarte.

Het is niet toegestaan om de namen en logo's van mediarte (en van zijn verschillende afdelingen)  op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van mediarte, indien zulks verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien mediarte daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht.

Tenzij de gebruiker op voorhand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van mediarte, is het hem strikt verboden het geheel of een deel van dit internetportaal in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke overtreding of inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

6. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij elk bezoek aan dit internetportaal verstrekt de gebruiker ons persoonsgegevens en geeft hij ons derhalve uitdrukkelijk de toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken.

In overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen heeft mediarte een duidelijk en welomschreven beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) vastgesteld. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit internetportaal is onderworpen aan de Belgische wetgeving (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Dit beleid inzake gegevensbescherming laat onverlet de rechten waarover mediarte beschikt ten aanzien van bepaalde bezoekers die op grond van een overeenkomst, de wet of enig ander contractueel, reglementair of wettelijk document gemachtigd zijn om verdergaande bewerkingen uit te voeren. In dit geval is de gunstigste norm voor mediarte van toepassing.

6.1. Verantwoordelijke voor de verwerking

mediarte, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Landsroemlaan, 20, 1083 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Jan Vermoesen, directeur, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking.

6.2. Verwerking van persoonsgegevens

mediarte verzamelt en verwerkt inzonderheid de volgende persoonsgegevens van de gebruikers die zijn internetsite bezoeken: IP-adres, instellingen van de browser, het gebruikte besturingssysteem en de taalvoorkeuren van gebruikers die toelating geven om die op te slaan via cookies

6.3. Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het volgende gerechtvaardigde doeleinde: beantwoorden van door de gebruiker ingevoerde informatieverzoeken.

6.4. Ontvanger van persoonsgegevens

De u betreffende persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, worden opgenomen in de bestanden van mediarte en zijn bijgevolg uitsluitend bestemd voor de verantwoordelijke voor de verwerking. In geen geval worden zij meegedeeld of doorgegeven aan een derde.

Iedereen die zich wil inschrijven in de database van audiovisuele professionals, raadpleegt best de gebruiksvoorwaarden van die database.

6.5. Recht van toegang, verbetering, verwijdering en verzet

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van deze wet, mag de gebruiker de hieronder hem toegekende rechten doen gelden door aan de verantwoordelijke voor de verwerking een gedagtekend en ondertekend verzoek te richten, waaraan een fotokopie recto verso is toegevoegd van zijn identiteitskaart, en dat hij ter plaatse overhandigt of per post toezendt naar het volgende adres: mediarte, Landsroemlaan, 20, 1083 Brussel – of met elk ander telecommunicatiemiddel.

Indien het verzoek ter plaatse wordt overhandigd, reikt de persoon die het in ontvangst neemt aan de verzoeker onmiddellijk een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit.

6.5.1. Recht van toegang

De gebruiker van het internetportaal heeft het recht om vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens die het voorwerp van verwerkingen vormen, in begrijpelijke vorm te verkrijgen alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die verwerkingen.

De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

6.5.2. Recht op verbetering

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren en is tevens gerechtigd de uitwissing en verwijdering te verkrijgen van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

Binnen één maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek deelt de verantwoordelijke voor de verwerking de gevraagde verbeteringen of verwijderingen van gegevens mee aan de gebruiker zelf, alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn meegedeeld, voor zover de kennisgeving aan deze ontvangers niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

6.5.3. Recht van verzet

De gebruiker heeft het recht om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat de hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerking niet langer op deze persoonsgegevens betrekking hebben.

6.5.4 Recht op verwijderen van foto’s

De op de website geplaatste foto’s bevatten in sommige gevallen de beeltenis van personen die op deze foto’s herkenbaar zijn. Deze foto’s werden genomen op een publieke plaats of maken deel uit van een video waaraan deze personen hun medewerking verleend hebben.

Indien de afgebeelde personen echter wensen om hun beeltenis niet door mediarte te laten gebruiken dan kunnen zij de betrokken foto’s kosteloos van de website laten verwijderen. Zij kunnen dit doen door een mail te sturen naar info@mediarte.be.

6.6. Gebruik van cookies (artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

mediarte is van plan de bezoekers van zijn internetportaal in kennis te stellen van het gebruik van wat in de wet wordt genoemd « informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker », beter bekend als « cookies ».

Een cookie is een bestand dat door de server van mediarte wordt verzonden en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker om een spoor bij te houden van de bezochte internetsite. Dit bestand bevat een bepaald aantal gegevens over dit bezoek.

De gebruiker kan weigeren dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen. Niettemin kan deze weigering tot gevolg hebben dat bepaalde diensten van het internetportaal ontoegankelijk worden.

6.6.1. Statistische cookies

mediarte maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun surfgedrag te analyseren.

Deze statistische cookies leveren mediarte informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot twee jaar oplopen.

6.7. Kwaliteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking

6.7.1. Kwaliteit

mediarte waakt er nauwlettend over dat de onjuiste, onvolledige, niet ter zake dienende of verboden gegevens worden verbeterd of verwijderd, en dat zij up-to-date worden gehouden.

6.7.2. Geheimhouding

mediarte zorgt enerzijds ervoor dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; en anderzijds dat deze personen in kennis worden gesteld van de beginselen en voorschriften van de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook van de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

6.7.3. Veiligheid

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, heeft mediarte de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, tegen de wijziging van of de toegang tot en iedere andere niet-toegelaten verwerking van de ontvangen gegevens op zijn internetportaal.

Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

6.8. Toegang tot het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register is toegankelijk voor het publiek overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in het hierboven vermelde Koninklijk Besluit van 13 februari 2001.

6.9. Beroep

De gebruiker kan kosteloos een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer hij moeilijkheden of problemen ondervindt bij de uitoefening van de hierboven genoemde rechten of vanwege niet-nakoming van de wettelijk voorgeschreven verplichtingen. Indien de klacht ontvankelijk is, komt deze Commissie tussenbeide om de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe aan te zetten zijn wettelijke verplichtingen na te komen, en vervult de Commissie elke bemiddelingstaak die zij nuttig oordeelt. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, geeft de Commissie een advies over de gegrondheid van de klacht.

Bovendien kan de Commissie aangifte doen bij de procureur des Konings van de misdrijven waarvan zij kennis heeft.

De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van elk geschil met betrekking tot de toepassing van de wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten.

6.10. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gebruiker kan bijkomende inlichtingen over de privacywetgeving verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, waarbij mediarte aangifte heeft gedaan van de verwerking van de gegevens.

7. Bijzonderde voorwaarden gebruikers- en ondernemingsprofielen

7.1. Ondernemingen

Alle ondernemingen die ressorteren onder PC 227 en PSC 303.01 hebben een eigen ondernemingsprofiel. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere ondernemingen op de website toegevoegd worden. Deze gegevens worden verzameld in een database.

7.2 Individuele gebruikersprofielen

Individuen hebben de mogelijkheid om een eigen profiel aan te maken. Deze gegevens worden verzameld in een database. Door het aangeven van bepaalde interesses en voorkeuren zal de homepagina van www.mediarte.be aangepast worden indien de gebruiker ingelogd is.

7.3. Publicatieprocedure

Om de kwaliteit van de database te kunnen garanderen, oordeelt enkel mediarte over de relevantie van de gegevens in de database. Daartoe zal mediarte elk profiel valideren en aan een redactionele controle onderwerpen.

Elke gebruiker heeft na validatie van zijn infofiche het recht om elk van de gegevens op zijn profiel aan te passen, alsook die op het (de) profiel(en) van zijn ondernemiong die door hem zijn opgericht en/of worden beheerd. Hij is dus de facto de enige verantwoordelijke voor het updaten van deze informatie en van de inhoud ervan.

Het is bijgevolg onvermijdelijk dat de gegevenswijzigingen niet onmiddellijk worden doorgevoerd, of dat er zich onjuiste informatie in de database bevindt, ondanks de controle uitgevoerd door mediarte.

7.4. Vertrouwelijkheid

In de database voor ondernemingen wordt de volgende informatie weergegeven:

• naam, rechtsvorm en ondernemingsnummer;

• contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website, sociale media ...);

• professionele activiteit (showreel, referenties, links);

• de opmerkingen die het bedrijf wenst toe te voegen.

In de database voor individuelen wordt de volgende informatie weergegeven:

• naam, statuut et btw-nummer indien van toepassing;

• contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website, sociale media ...);

• professionele activiteit (showreel, referenties, links);

• de opmerkingen die de persoon wenst toe te voegen.

mediarte verbindt zich ertoe deze gegevens te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals het koninklijk besluit van 13 februari 2001 met betrekking tot de handhaving van de genoemde wet. mediarte behoudt zich eveneens het recht voor om een profiel te blokkeren en/of te verwijderen, om de opmerkingen in te korten of om een deel of het geheel niet te publiceren indien de inhoud ongepast is krachtens de algemeen geldende normen en waarden.

7.5. Ontvanger van de persoonsgegevens

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in bestanden van mediarte en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden of aan een land dat geen lid is van de Europese Unie.

7.6. Gegevensverwerking

mediarte, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Landsroemlaan 20, 1083 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Jan Vermoesen, Directeur, treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

7.7. Contact

U kunt uw opmerkingen, suggesties of vragen richten aan mediarte via info@mediarte.be, of per post op het volgende adres: mediarte, Landsroemlaan 20, 1083 Brussel.

7.8. Eigendomsrechten

mediarte is de enige eigenaar van de database die aldus bestaat en beschikt als enige over het geheel van de rechten op de database en haar inhoud.

Als maker van de database verzet mediarte zich tegen het gebruik van alle of een deel van de inhoud van de database. Het is aldus verboden om alle of een deel van de informatie uit de databank te halen, te gebruiken of te vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van mediarte.

7.9. Verklaring op erewoord

De makers van een individueel of ondernemingsprofiel verklaren, door de creatie van dit profiel, dat alle informatie in de formulieren met betrekking tot henzelf en/of de ondernemingsprofielen die aangemaakt worden, authentiek, correct en compleet zijn en dat ze deze bijzondere voorwaarden onderschrijven.

8. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, maken het voorwerp uit van een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België). mediarte behoudt zich het recht voor zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank indien zulks naar zijn oordeel aangewezen is.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsmelding langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.