Het mediastage-project

project

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor starters, met bijbehorende kwalitatieve stagebegeleiding, blijkt nog altijd noodzakelijk te zijn in onze sector. Starters missen vaak de nodige ervaring om effectief als volwaardige professional te kunnen instromen.

Starters met ambities in de audiovisuele wereld blijven aan hun kant vragende partij om beroepservaring op te doen (zeker tijdens vakantieperiodes) en stellen zich enthousiast kandidaat om aansluitend op hun opleiding een stage op het terrein te lopen. Werkgevers zijn nog steeds bereid om jongeren deze kans te bieden om hen zo de eerste stappen in de beroepswereld te helpen zetten, zeker in tijden waar de ‘war on talent’ nog nooit zo groot bleek te zijn. In tegenstelling tot sommige andere EU-landen biedt ons opleidingssysteem hiertoe echter geen mogelijkheid (op een paar specifieke uitzonderingen na) en zien we dat jongeren nog te vaak buiten een wettelijk kader aan de slag gaan. 

Daarom bieden de sociale partners van PC 227, via het project mediastages, een oplossing om starters essentiële werkplekervaring aan te bieden binnen een legaal en correct framework.

robin

quote Ik denk dat het zonder een naschoolse stage moeilijker is om in de sector aan de slag te kunnen. Hands- on ervaring is zo belangrijk geworden! quote

ROBIN NIES - MEDIASTAGIAIR BIJ WARNER BROS EN NU CASTINGREDACTEUR BIJ ZODIAK

in a glimpse

Het project

Werkzoekende mediamakers, jonger dan 26 jaar, krijgen via dit project de mogelijkheid om gedurende maximum 12 weken onder individuele begeleiding mee te draaien in een professionele, audiovisuele onderneming. De stagiair krijgt oefenkansen om kennis, vaardigheden en attitudes te integreren, die praktisch te toetsen en verder te ontwikkelen binnen het professionele werkveld.

Deze mediastages zijn van toepassing op alle functies van de audiovisuele en digitale sector, ongeacht welke opleiding de stagiair in het verleden gevolgd heeft en neemt op geen enkel moment de plaats van een betaalde arbeidskracht in. 

mediarte, het sociaal fonds van PC 227, werkte dit project concreet uit, neemt de rol op van stagepromotor en staat eveneens in voor de begeleiding van de werkzoekende jongere. Hierbij wordt permanent over de inhoud en kwaliteit van de stage gewaakt.

Ter voorbereiding van de stage zet mediarte sterk in op self-assessment van de competenties van de mediastagiairs en hoe de stagegever met de nog te ontwikkelen competenties omgaat tijdens de mediastage. Na beëindiging van de stage bezorgt mediarte aan de stagiair een stagerapport en een Startersgids met informatie over werken in de audiovisuele sector zodat deze met voldoende kennis aan de slag kan als volwaardige beroepskracht.

Voorwaarden

Voor mediastagiairs

Je bent:

 1. Officieel geen student (meer)
 2. Jonger dan 26 jaar op het moment je stage aanvangt
 3. Officieel ingeschreven als werkzoekende bij je lokale dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris of FOREM) en ontvangt nog geen uitkeringen

Schrijf je in voor een mediastage

Voor ondernemingen

 1. De stagiair kan in geen enkel geval een werknemer vervangen. We spreken altijd over een individu die opgeleid wordt op de werkvloer. Een mediastage is niet bezoldigd.
 2. Een stagementor wordt aangesteld om de stagiair zo goed mogelijk te omkaderen gedurende de stageperiode
 3. Een stageverloop-document dat wordt afgesloten tussen de stagiair, de stagegever en mediarte omvat een lijst van leerdoelen en bijhorende competenties die tijdens de stage nagestreefd worden, dit document wordt ondertekend door alle partijen, in geval van het niet naleven van de stageovereenkomst of het stageverloop-document heeft mediarte het recht om de stage op elk moment te beëindigen
 4. Een stage duurt minstens 4 weken en maximum 12 weken
 5. De stagegever heeft recht op een maximum van 26 weken stage per jaar voor elke 30 werknemers (VTE). Bijvoorbeeld 45 werknemers (VTE) = maximum 52 weken stage, 165 werknemers (VTE) = maximum 130 weken stage
 6. De stagegever stelt samen met de stagecoördinator van mediarte een stagedraaiboek op voor de volledige duur van de stage. Dit draaiboek bevat de volgende gegevens:
  - Titel en omschrijving van de functie die de stagiair zal uitoefenen 
  - Omschrijving van de aan te leren competenties gebaseerd op bestaande referentiekaders
  - Werkpostfiche
  - Risico-analyse
  - Naam en functie van de stagementor 
  - Wijze waarop de stagiair zal begeleid, opgevolgd en geëvalueerd worden
 7. De stagegever moet de stagiair verzekeren tegen ongevallen die hem overkomen tijdens de stage of op de weg van zijn verblijfplaats naar de stageplaats en omgekeerd (“arbeids- en arbeidsweg-ongevallen”). Deze verzekering moet dezelfde waarborgen voorzien als deze bepaald bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met dien verstande dat geen schadeloosstelling wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd is.
 8. De stagegever zorgt er voor dat de stagiair over alle werkinstrumenten beschikt om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.
julien

quote Mediastages zijn stages die jongeren toelaten kennis te maken met de professionele wereld en met de vereisten van de arbeidsmarkt. quote

JULIEN MOURLON - STAGEMENTOR BIJ RTL

Meld je hier aan als onderneming

Meer info over de CAO van mediastages


Ook interessant voor jou