mediarte brengt discriminatie bij aanwerving in beeld

33 sectoren aan de slag met nulmeting

De sociale partners van PC 227 en PSC 303.01 zijn zich ten volle bewust van mogelijke discriminatie (onder welke vorm dan ook) binnen onze sector en verlenen hun volle medewerking aan de Vlaamse Regering om samen discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

De sociale partners zijn echter afgestapt van het voeren van een nulmeting mbt discriminatie bij aanwerving dmv Correspondentie-testen. Er werd aan de Vlaamse Regering een alternatieve nulmeting voorgesteld, op maat van de sector en met een duidelijke focus op de toekomst zonder de actualiteit uit het oog te verliezen en heeft als opzet om te meten welke mogelijke discriminatiegronden er bij de studenten en alumni aanwezig zijn binnen de opleidingen die specifiek toeleiden naar de audiovisuele, film en digitale sector.

De sociale partners onderhandelden hiervoor een addendum bij het sectorconvenant 20221-2022 en de Vlaamse Regering stelt voor de uitvoering van deze nulmeting 60.000 euro ter beschikking aan mediarte.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse opgenomen in het Sectorconvenant geeft duidelijk aan dat onze sector een hoogtechnologische en een duidelijke groeisector is. Hierdoor hebben we nood aan een instroom van hoger opgeleiden. Om die reden willen we een grotere instroom in onze sector genereren van 'divers' arbeidspotentieel. Dit lijkt de sociale partners enkel mogelijk door een grotere instroom te creëren in de opleidingen.

Onze sector werft grotendeels aan op basis van informele contacten (ons kent ons) en via stages. Het aantal 'publieke' vacatures is relatief beperkt, omdat er voor vele functies eerder een overaanbod is dan een tekort aan kandidaten.  Inspelend op dat gegeven voorziet mediarte een actie om haar jobplatform door werkgevers nog meer te laten gebruiken en anderzijds om dit platform bij intermediaire organisaties meer bekend te maken om zo ‘diversere’ doelgroepen naar onze sector toe te leiden.

De cijfers mbt onze sector in de survey anti-discriminatie die door HIVA voor de periode 2018-2019 uitvoerde, zijn zeer positief wat onze sector betreft, maar de reactiegraad was redelijk laag.

Nulmeting

mediarte zal een sensibiliserende nulmeting uitvoeren aan de hand van een survey, waarbij er niet zal gepeild worden naar attitudes of perceptie of sociaal wenselijke antwoorden, maar naar objectieve kenmerken

Jan Vermoesen, directeur mediarte

mediarte zal een sensibiliserende nulmeting uitvoeren aan de hand van een survey, waarbij er niet zal gepeild worden naar attitudes of perceptie of sociaal wenselijke antwoorden, maar naar objectieve kenmerken om op deze wijze de interne en externe validiteit van deze meting te vrijwaren.

Deze nulmeting willen de sociale partners ook aanpakken om de aandacht te vestigen op de problematiek van de gepercipieerde ongelijke vertegenwoordiging binnen ons personeelsbestand en samen met de scholen, die op vrijwillige basis kunnen instappen, hier rond te sensibiliseren en hieraan te verhelpen.

In een eerste fase willen we met deze nulmeting meten over welke mogelijke discriminatiekenmerken eindejaarsstudenten en de alumni (3 tot 5 jaar, nader te bepalen) beschikken, van de opleidingen die specifiek toeleiden naar onze sector. In eerste instantie richten we ons op de artistieke-technische en journalistieke opleidingen maar deze kunnen in tweede instantie aangevuld worden met andere opleidingen. In deze fase zitten ook de contacten met de scholen vervat om dit een gemeenschappelijk en gedragen meting te maken. Op basis van een significante ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen zal er in overleg met de scholen een campagne besproken worden om deze doelgroepen meer te laten instromen in de betrokken opleidingen.

In een tweede fase zal er bij deze respondentengroep bevraagd worden wat hun effectieve tewerkstelling is. De resultaten van de doelgroep met discriminatiekenmerken kunnen afgezet worden op zij die deze kenmerken niet hebben. Op basis van mogelijk significante verschillen van de tewerkstelling van de betrokken doelgroepen kunnen er acties ontwikkeld worden.

Deze metingen kunnen relatief makkelijk herhaald worden en zullen in die zin ook voor andere scholen/sectoren inzetbaar zijn en mogelijk als pilootproject aanzien kunnen worden.

Mits voldoende respondenten kunnen de resultaten per opleiding op geaggregeerd niveau aan de betrokken opleidingen ter beschikking gesteld worden.

Methodiek

Voor de uitvoering van de survey baseert de sector zich op de methodiek zoals beschreven in het rapport “het terugdringen van arbeidsmarkt-discriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en instrumenten (Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P.)”. De sector volgt de kwaliteitscriteria die in dit rapport opgenomen werden. Ter voorbereiding van deze nulmeting zal mediarte eerst een omgevingsanalyse uitvoeren om 1) een bredere context te schetsen, 2) achterliggende mechanismen te verkennen,  3) de nulmeting voor te bereiden en aan te vullen en 4) een goede vertaalslag te kunnen maken naar doelgerichte acties inspelend op de sector. We baseren ons hierbij ook op de methodiek zoals aangereikt in het expertenrapport. mediarte zal voor de uitvoering beroep doen op een externe dienstverlener.

Na de uitvoering van de nulmeting, zal de sector de risico-analyse verder aanvullen. De risico-analyse is een dynamisch instrument en kan verder aangevuld en verrijkt worden met informatie uit de nulmeting. Dit laat tevens toe dat een bredere context voor de nulmeting geschetst kan worden.

Sociaal Fonds Podiumkunsten

mediarte onderzoekt op dit moment of er met het Sociaal Fonds Podiumkunsten kan samengewerkt worden om ook hun alternatieve meting uit te voeren in onze sector. In de sector van de Podiumkunsten beschikken ze reeds over statistische gegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in deze sector aangeven, maar het ontbreekt hen momenteel aan gegevens op functieniveau. Ze zouden graag in kaart brengen hoe de verdeling van deze ondervertegenwoordigde groepen zich uit per functie of beroep. Op basis hiervoor kunnen ze dan gerichte acties opzetten. Wordt vervolgd.

33 sectoren gaan aan de slag met nulmeting om discriminatie in kaart te brengen


Ook interessant voor jou