Jaarverslag mediarte 2022

mediarte

In dit artikel werpen we een blik op de activiteiten en acties van mediarte in het werkjaar 2022. We belichten enkele belangrijke speerpunten van onze werking en kijken daarbij reeds vooruit. We leggen de nadruk op de rol van mediarte als kenniscentrum, de initiatieven om werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar een job in de sector en de verschillende projecten rond welzijn en diversiteit die mediarte in 2022 ondernam. 

mediarte als kenniscentrum

De sectorfoto

De sectorfoto is een initiatief waar mediarte jaarlijks de schouders onder zet. Het biedt een veelzijdige stand-van-zaken van de werkgelegenheid binnen de sector. De sectorfoto is opgemaakt aan de hand van data die per kwartaal aangeleverd wordt door de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en capteert de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder PC227 (audiovisueel) en PsC303.01 (film). De werknemers van de openbare omroepen (VRT en RTBF) en zelfstandigen vallen buiten de scope van de sectorfoto. De overkoepelende resultaten van de sectorfoto 2022 worden in het najaar bekend gemaakt. 

Er zijn twee grote takeaways van de sectorfoto van 2022: 

 • De (herstel)groei na covid zet zich door. Het aantal VTE werkzaam in de sector bevindt zich nu op een hoger punt dan op het hoogste punt vooraleer Covid een deel van de sector verlamde en voor een daling van het aantal werkkrachten zorgde.
 • In de onderverdeling van het aantal VTE per hoofdactiviteit ziet mediarte een stijging in de branches productie, digital en facilities. Het aantal VTE werkzaam hier overstijgt de situatie pre-covid. 
Sectorfoto

Competentieprognose 

mediarte kreeg in 2021 het vertrouwen van het departement Welzijn & Sociale Economie om een competentieprognose op te starten voor de audiovisuele, film & digitale sector. In de eerste fase werd onderzoek gedaan naar de belangrijkste evoluties en trends in de sector en welke impact deze hadden op toekomstige competenties. Hierbij keken we naar de digitale transformatie, circulaire en koolstof neutrale economie en de impact van de Covid-19 epidemie. Op basis van de resultaten werden in 2022 enkele adviezen voor de sector geformuleerd. 

De thematiek van competenties blijft ook in 2023 zeer actueel. Onder de noemen 'Check-it' zet mediarte samen met andere paritair comités de schouders onder een grootschalig project om organisaties toekomstbestendig te maken door de competenties van hun werknemers in beeld te brengen. 

Aansluiting arbeidsmarkt 

STEAM

In 2022 engageerde mediarte zich verder om profielen met een STEAM-karakter (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) in de kijker te zetten. 

Mediartist

Onder de noemer van mediartist begeleidt mediarte Brusselse werkzoekenden om werkzaamheid te verhogen en hun activiteiten te verhogen in een breed spectrum van vakgebieden (scenarioschrijvers, regisseurs, technici, producten, muzikanten, journalisten, grafisch ontwerpers, ...). Het mediartist-programma biedt gespecialiseerde en concrete ondersteuning dankzij een grondige kennis van de sector. 

Het begeleidingsprogramma is onderverdeeld in 3 domeinen:

 • Informatie: 100 deelnemers
 • Begeleiding: 167 deelnemers
 • Netwerken: 106 deelnemers 

In totaal werden 45 activiteiten georganiseerd. 

Mediartist

Mediastages

In 2022 bleef mediarte ook mediastages organiseren. Mediastages richt zich op personen die jonger zijn dan 26 jaar met ambitie in de audiovisuele en/of digitale sector. Als zij officieel zijn ingeschreven als werkzoekende kunnen zij binnen een wettelijk kader een professionele stage volgen van minimum 4 weken en maximum 12. 

In 2022 werden in totaal 45 mediastages afgesloten voor in totaal 384 weken, goed voor 8,73 VTE's. 

Jobs

Het aantal geplaatste vacatures steeg in 2022 naar een record van 936, een stijging van 6% tegenover 2021. 

De opmerkelijkste verschuivingen zien we in de vakgebieden Productie (+58%), Ondersteunend (+58%), Digital (-36%) en Technische functies (-27%). 

Talent-pagina

De Talent-pagina op onze website biedt aan professionals de mogelijkheid om zich met een eigen Talent-pagina te presenteren aan de sector, door een omschrijving van zichzelf te geven, eventueel een showreel toe te voegen samen met zijn of haar coördinaten om door een potentiële werk- of opdrachtgever gecontacteerd te kunnen worden. 

Eind 2022 stonden er 2.700 talenten op de website van mediarte. Deze individuele pagina's werden in 2022 58.503 keer bezocht. 

Competentieontwikkeling

In 2022 rolde mediarte verder de competentiescan uit, een online tool waarmee je als individu inzicht verkrijgt in welke competenties er nodig zijn voor het uitvoeren van bepaalde functies en hoe goed je deze competenties beheerst. De competentiescan is volledig geïntegreerd in onze website waardoor we, op basis van de resultaten van de scan, opleidingen en vacatures op maat kunnen aanbieden per profiel. 

Opleidingsdatabase

Wekelijks gaat mediarte op zoek naar alle opleidingen die interessant zijn voor onze sector. Klassikale opleidingen, webinars, e-leraning modules, tutorials en dit voor zowel de audiovisuele, film, radio en digitale en games sector. Op de website geven we een overzicht van onze opleidingen en die van onze partners. Op elk moment in 2022 was er in de opleidingsdatabase van mediarte keuze uit gemiddeld 151 opleidingen.

Welzijn

Grensoverschrijdend gedrag

De mediasector lanceerde op 7 maart 2022 onder grote media-aandacht Het Actieplan tegen Grensoverschrijdend gedrag. Het actieplan is opgebouwd aan de hand van vier belangrijke doelstellingen waarbij de acties rekening houden met de verschillende spelers binnen de mediasector. De nadruk binnen dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie waarbij we inzetten op het delen en centraal stellen van informatie en het versterken van professionals. Dit plan werd door mediarte uitgerold en bestrijkt 2 jaar. 

Doelstellingen van het Actieplan:

 • Sectorale aanpak grensoverschrijdend gedrag
 • Preventie & informatiedeling
 • Versterken van de professionals in de mediasector
 • Respectvolle verslaggeving in de media

Om dit Actieplan in de praktijk te brengen ontwikkelde mediarte reeds enkele tools: 

 • Toolbox welzijnsbeleid: deze toolbox biedt niet alleen concrete kaders om een welzijnsbeleid op te stellen, maar reikt ook de juiste handvatten aan op maat van de Vlaamse mediasector. De toolbox is er voor zowel kleine als grote ondernemingen en helpt hen om zich in regel te stellen met de wetgeving en drempels weg te nemen om een welzijnsbeleid door te voeren binnen hun onderneming. 
 • Omstanderstraining: tussenkomsten van omstanders zijn van essentieel belang om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Door te reageren kan je de uitkomsten voor slachtoffers in positieve zin beïnvloeden en voor sociale verandering zorgen door te laten merken dat het gedrag niet oké is. 
 • Vlaggensysteem specifiek voor de media en digitale sector: een methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Het Vlaggensysteem helpt om tot een gemeenschappelijke taal te komen om grensoverschrijdend gedrag bespreek te maken. 
 • mediacafé over de hulplijnen bij grensoverschrijdend gedrag.
 • Tal van artikels te vinden op onze website over de verschillende acties met een duidelijke vertaling naar onze sector. 
Actieplan welzijn

In het kader van van het Actieplan tegen Grensoverschrijdend gedrag is mediarte begonnen tot het informeren en opleiden van Vertrouwenspersonen binnen organisaties van de audiovisuele sector. Een vertrouwenspersoon is niet alleen een laagdrempelig, luisterend oor voor medewerkers van een bedrijf. De persoon kan in deze functie essentieel bijdragen aan een veilige werkomgeving en een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. In totaal werden op twee opleidingstrajecten 24 vertrouwenspersonen opgeleid. Deze mensen worden in hun taak begeleid via super en intervisies doorheen het jaar. 

In het najaar van 2023 organiseert mediarte een nieuwe opleiding tot vertrouwenspersoon: opleiding vertrouwenspersoon

Ook de thematiek van intimiteit op de set werd in 2022 extra belicht met een toolkit, verschillende talks en een mediacafé. Vraagstukken over intimacy coaching en intimiteit op de set zijn vandaag erg relevant maar informatie en richtlijnen blijven moeilijk te vinden. Eind 2022 publiceerde mediarte de eerste versie van de toolkit intimiteit. De toolkit geeft een duidelijk begrippenkader en schrijft naast algemene richtlijnen ook afzonderlijke richtlijnen uit voor regisseurs, producenten, kostuumafdeling en voor talent/acteurs/actrices.

Mediasensor

Tot slot bracht mediarte in 2022 voor de derde keer (na edities in 2016 en 2019) in de vorm van de mediasensor enquête de werkbeleving en de psychosociale risico's voor de audiovisuele, film en digitale sector in kaart. Aan de enquête namen 78 ondernemingen deel. 7183 vragenlijsten werden verzonden waarvan er meer dan 3400 werden ingevuld.

Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers in deze sector heel geëngageerd zijn (83% voelt zich geëngageerd in het werk) en plezier hebben in het werk (86% ervaart plezier in het werk). 90% van de respondenten ervaart jobzekerheid. Er werd ook gepeild naar een negatieve welzijnsindicator, met name naar de mate waarin de medewerkers herstelnood ervaren. 48% van de respondenten ervaart nood aan herstel, iets meer dan de helft van deze groep (18%) geeft aan altijd herstelnood te ervaren. Andere aandachtspunten zijn o.a. gebrek aan loopbaanmogelijkheden, betere verloning, de arbeidsorganisatie en werktempo. 

De mediasensor bevraagt ook het ondervinden van ongewenst gedrag op het werk. Hierbij werd gepaald naar pesten, agressie en ongewenst seksueel gedrag. 

De resultaten van de mediasensor kunnen hier in detail geraadpleegd worden. 

Diversiteit

Nulmeting

In 2021 engageerden 33 sectoren zich om via een nulmeting de aard en mate van discriminatie binnen hun sector in kaart te brengen. mediarte ontving van de Vlaamse Overheid de nodige middelen om dit onderzoek ook binnen de audiovisuele en digitale sector uit te voeren. De uitwerking daarvan ligt in een sensibiliserende nulmeting aan de hand van een survey, waarbij niet gepeild wordt naar attitudes of perceptie of sociaal wenselijke antwoorden, maar naar objectieve kenmerken om op deze wijze de interne en externe validiteit van deze meting te vrijwaren.

De sociale partners willen deze nulmeting aanpakken om de aandacht te vestigen op de problematiek van de gepercipieerde ongelijke vertegenwoordiging binnen ons personeelsbestand en samen met de scholen hier rond te sensibiliseren en hieraan te verhelpen. De resultaten van de nulmeting van de inclusie in de audiovisuele en digitale sector worden in het najaar van 2023 publiek bekendgemaakt. 

Intersectorale initiatieven

In 2022 werd in de audiovisuele sector de krachten gebundeld voor initiatieven in het kader van diversiteit en inclusie. Door het voeren van een dialoog met andere intermediaire organisaties in onze sector merken we dat een bundeling van krachten en middelen voor een grotere impact en output zorgt. mediarte participeerde aan de intersectorale werking door mee de schouders te zetten onder de uitwerking van videoteasers, fiches, de dag van de inclusie, infosessies non-discriminatie en intersectorale opleidingen. 

Twee mooie voorbeelden van de intersectorale samenwerking zijn het MediaNXT-project (samen met DPG Media, VRT, SBS, Mediahuis en Woestijnvis) en de rolmodel-campagne (samen met Represent, VAF en LesMecs). 

MediaNXT

MediaNXT is een bootcamp voor jongeren die het willen maken in de audiovisuele, digitale en filmsector. In 2022 werd het project gelanceerd met een opleidingstraject voor Digital Content Creators dat in totaal 33 deelnemers had. In 2023 wordt MediaNXT verdergezet met in totaal drie trajecten: MediaNXT Audio, MediaNXT Cinematografie en MediaNXT Programmaredacteurs. 

Rolmodellen 

In samenwerking met Represent, VAF en LesMecs belichtte mediarte enkele rolmodellen uit de audiovisuele sector. 

 • Joosje Hendrikx studeerde af als regisseur, maar ontdekte al snel dat de productie van kortfilms haar ook goed lag. Tegenwoordig werkt ze als junior producer bij productiehuis Potemkino.
  → Productie iets voor jou? In gesprek met Joosje Hendrikx
   
 • “I’m just a guy who does creative shit.” Zo omschrijft Remy Ndow zichzelf het liefst. Een manusje van alles, zo zou je hem ook kunnen noemen. Al doet dat hem te weinig recht en blijft het moeilijk om een allesomvattende term te vinden voor wat hij allemaal doet.
  → Spreekt animatie je aan? - In gesprek met Remy Ndow
   
 • Op jonge leeftijd verkoos Nathalie Basteyns fictie al boven realiteit. Vandaag kent iedereen haar als regisseur van Vlaamse kleppers zoals Beau Séjour, Clan, Façades en Mirakel n° 71. Door multiple sclerose (MS) belandde ze acht jaar geleden in een rolstoel. Dat weerhield haar er niet van om haar job te blijven uitoefenen. Met succes.
  → Ook regie-ambities? - In gesprek met Nathalie Basteyns
   
 • Als kind wilde Alana Stoefs natuurwetenschapper worden en maakte ze met haar kleine point-and-shoot filmcamera veel foto's van alles wat zich rond haar afspeelde. Vandaag werkt ze als cinematograaf en camera-assistent in fictie en documentaire en vormt het thema wereldbeleving de rode draad in haar werk.
  → Getriggerd door camera's? - In gesprek met Alana Stoefs
   
 • Van het wereldwijde web een betere plek maken. Het credo van web agency Wieni liegt er niet om. “We willen de klant uitdagen en ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze echt willen,” zegt ook back-end developer Benchaphon Van den Eynden. “Wat wij doen is digitale producten zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk maken.”
  → Ook zin in een IT-job? - In gesprek met Benchaphon Van den Eynden
   
 • Bijna een decennium geleden startte hij als productie-assistent bij Landvogel. Ondertussen schopte Yannick Verdonck het tot Executive Producer. 
  → Ook producer worden? - in gesprek met Executive Producer Yannick Verdonck

Ook interessant voor jou