Sociaal Fonds

sociaal fonds

Het sociaal fonds voor de audiovisuele sector, officieel afgekort als mediarte.be, werd opgericht met ingang van 1 januari 2005, en heeft tot doel alle vormings, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven in de audiovisuele en digitale sector te stimuleren en te organiseren.

Het fonds mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Het fonds heeft in het bijzonder als taak de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen aan de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Daarnaast heeft het fonds ook tot doel over te gaan tot de uitbetaling van de aanvullende vergoedingen voorzien in het kader van het SWT.

Hoe wordt mediarte gefinancieerd?

De geldmiddelen van mediarte bestaan uit bijdragen gestort door de werkgevers die onder de bevoegdheid van het Paritaire Comité ressorteren en uit alle middelen die ter beschikking gesteld worden van mediarte (subsidies, inkomsten van opleidingen, plaatsing van vacatures, advertenties enz) evenals uit de eventuele interestopbrengst van deze gekapitaliseerde bijdragen en middelen.

Wie beheert mediarte?

Het fonds wordt beheerd door een Beheerscomité, zoals voorzien in de wet van 7.1.1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, bestaande uit 10 effectieve beheerders. Deze beheerders worden aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité, voor de helft op voordracht van de beroepsorganisaties van de werkgevers, en voor de andere helft op voordracht van de werknemersorganisaties. De beheerders worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat als lid van het Paritair Comité voor de Audiovisuele Sector.

Het Beheerscomité kiest onder zijn beheerders om de 2 jaar, afwissellend tussen de werknemers- en de werkgeversbank, een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester, op voorwaarde dat de voorzitter en de penningmeester, langs de ene kant en de ondervoorzitter en de secretaris langs de andere kant, telkens tot de andere "bank" behoren. Het Beheerscomité duidt eveneens een Directeur aan die bevoegd is voor het dagelijks beheer van het sociaal fonds. De verkozen leden en de Directeur vormen het Uitvoerend Comité.

Hoe is het Beheerscomité van mediarte samengesteld?

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

Gewone leden:

Voor Febelav: DRIES Koen en GEERTS Stéphane
Voor VOFTP: MASTBOOMS Annick
Voor VOTF: PEETERS Patrice
Voor FeWeb: MARCK Patrick

Plaatsvervangende leden:

Voor Febelav: HUBAUT Olivier en BERTELS Karlijne
Voor VOFTP: MERTENS Kathleen
Voor VOTF: LINTEN Nathalie
Voor FeWeb: MESTDAGH Marc

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

Gewone leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA: HERMANS Inge en MEEUWENS Jan
Voor ACV Puls - CSC: HOSTYN Tijs en CONVENS Vinciane
Voor ACLVB - CGSLB: VANDYCKE Johan

Plaatsvervangende leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA: PIRQUET Rudy en BOLLEKENS Brigitte
Voor ACV Pulse - CSC: LANCKMANS Bart en HAAS Klaus
Voor ACLVB - CGSLB: JONCKHEERE Tommy

Wat zijn de bevoegdheden van het Beheerscomité?

Het Beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van het fonds en heeft als opdracht :

 • alle wijzigen van de statuten van het sociaal fonds aan het Paritair Comité voor te stellen
 • overgaan tot aanwerving of ontslag van de Directeur die belast is met het dagelijks beheer van het sociaal fonds
 • vastleggen van de administratiekosten alsmede het aandeel van de jaarlijkse inkomsten die deze dekken
 • controleren van het sociaal fonds en alle nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van de statuten
 • beslissen over het actieplan voor het bereiken van de objectieven
 • tijdens de maand mei van elk jaar aan het Paritair Comité voor de audiovisuele sector het jaarverslag over te maken over de vervulling van zijn opdracht, met inbegrip van de jaarrekeningen en het verslag van de revisor.

Wat is het Uitvoerend Comité van mediarte?

Het Uitvoerend Comité van mediarte is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en heeft de volgende bevoegdheden

● uitnodigen van het Beheerscomité, opstellen van de agenda en voorbereiden van de dossiers die tijdens de plenaire sessie besproken worden;
● voorstellen aan het Beheerscomité van een jaaractieplan voor de realisatie van de objectieven van het fonds;
● verzekeren van de opvolging van de realisaties van het actieplan;
● voorstellen aan het Beheerscomité van een budget voor het uitwerken van de acties die goedgekeurd worden door het Beheerscomité;
● verzekeren van de opvolging en de controle van het budget;
● opstellen van een ontwerp van jaarverslag met inbegrip van de jaarrekeningen;
● aanwerven, ontslaan van het personeel van het fonds;
● rapporteren aan het Beheerscomité over de genomen beslissingen met betrekking tot de courante werking van het fonds

 

Hoe is het Uitvoerend Comité van mediarte samengesteld?

 • Tijs Hostyn (voorzitter - président)
 • Koen Dries (onder-voorzitter - sous-président)
 • Jan Meeuwens (secretaris - secrétaire)
 • Patrick Marck (penningmeester - trésorier)
 • Jan Vermoesen (directeur)
Download CAO Oprichting sociaal fonds
PDF - 653.31KB

Ook interessant voor jou