AMPLO richting duurzamere tewerkstelling binnen de creatieve sectoren

amplo

Na intern overleg besliste Amplo om het roer om te gooien, richting een shift in onze activiteiten om te evolueren naar duurzamere tewerkstelling binnen de creatieve sectoren.

Signalen van de sector, van stakeholders en van jullie, versterkten onze overtuiging dat er een grondige mentaliteitswijziging nodig is. De Covid-19 crisis treft de creatieve sector ongemeen hard, en waarschijnlijk langer dan de meeste andere sectoren. We móeten daar collectieve lessen uit trekken.

Een duurzame oplossing voor alle freelance medewerkers

Het belangrijkste contracttype bij Amplo, het interim contract, kent ontegensprekelijk haar plaats binnen de creatieve sector. In een branche getypeerd door projectmatig en flexibel werk, kan je moeilijk zonder.

Sommigen argumenteren dat interim contracten het autonome karakter van cultuurwerkers niet genoeg vatten. Of dat ze niet flexibel genoeg zijn. Amplo is zich al langer bewust van die kanttekeningen, en voegde daarom recent nog nieuwe contracttypes toe aan haar aanbod. Het is echter aan de overheid om stappen te zetten in een nieuwe richting.

Misschien komen we wel tot een soort autonoom werknemerschap (zoals in Frankrijk), tot een nieuw statuut voor kunstenaars, of tot andere oplossingen voor de culturele sector. Wat er ook beslist wordt, hopelijk gebeurt dat snel en houdt de oplossing rekening met alle flexibele freelance medewerkers in de creatieve sector. Niet alleen met de kunstenaars.

De veiligheid van werknemerschap?

De coronacrisis bewees dat werknemerschap over het algemeen de veiligere optie is voor freelancers in de creatieve sector, zeker in vergelijking met KVR of andere gebruikelijke alternatieven.

Amplo ondervond aan den lijve de strijd van elke freelance werknemer die toegang wilde tot de tijdelijke werkloosheid. Het was een strijd om zaken die eigenlijk vanzelfsprekend horen te zijn voor wie bijdraagt aan de sociale zekerheid.

Op dat vlak heeft het systeem dus gefaald. En werd eens te meer bewezen dat de wetgeving nog altijd geen rekening houdt met de specifieke werkwijze van de sector.

(Al willen we tussen haakjes wel vermelden dat de bevoegde minister van werk verder ging dan al haar voorgangers.)

Mensen die met projectcontracten van Amplo aan het werk waren, hadden minder problemen om hun sociale verworvenheden (hier: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) te verzilveren. En daar zijn we blij om.

Het engagement van Amplo

Amplo wil in een eerste fase binnen het eigen gamma van tijdelijke tewerkstellingsoplossingen bewegen richting duurzamere tewerkstelling, zónder de eigenheid en flexibiliteit van de sector in te perken. Die flexibiliteit is inherent aan de creatieve sector, en in dit geval geen gevolg van de liberalisering van de arbeidsmarkt. Zowel opdrachtgevers als freelancers vragen een soort wederzijdse flexibiliteit, die niet altijd verenigbaar is met de wetgeving.

In de praktijk wil Amplo dus een eerste shift inzetten in de richting van duurzamere tewerkstelling en meer projectmatige contracten – binnen de parameters die de wet ons oplegt. Maar hiervoor hebben we de hulp van iedereen in de sector nodig.

Onze warme oproep

Veel projecten staan al lang op de planning bij opdrachtgevers, maar worden toch dag per dag aan Amplo gecommuniceerd. We vragen dan ook aan opdrachtgevers om uitdrukkelijk mee hun schouders te zetten onder de shift richting duurzamere tewerkstelling voor de precaire groep freelance werknemers uit de creatieve sector. We vragen hen om, wanneer die vooraf gekend is, de volledige periode van tewerkstelling onder contract te zetten. In de praktijk betekent dat vooral het afbouwen van dagcontracten.

We delen de verantwoordelijkheid niet alleen met de opdrachtgevers. Ook aan onze concullega’s vragen we om hetzelfde te doen. Wij hopen dat de markt ons hier in volgt want die belofte om met dagcontracten te minderen, is niet nieuw. Het moet echt gebruikelijk worden dat mensen een contract krijgen voor de hele duur van hun project. Binnen onze eigen organisatie proberen we waar mogelijk de shift te maken naar Amplocontracten. Naar de projectcontracten dus, waarmee sommige freelancers tijdens de crisis beter beschermd waren dan hun collega’s.

Aanvullende voordelen van Amplocontracten

Een bijkomend voordeel van projectcontracten bij Amplo, is dat die bijdragen aan de sociale fondsen van de paritaire comités 304 (podiumkunsten) en 227 (audiovisuele sector). Dat is een verschil met interim contracten, waarvan de bijdragen naar het sociaal fonds voor de uitzendkrachten gaan.

Freelancers onder projectcontract hebben ook recht op een eindejaarspremie vanaf dag één. Met een interimcontract dragen ze wel bij aan de provisies voor eindejaarspremie van het sociaal fonds, maar krijgen ze zelf pas een premie vanaf 65 gewerkte dagen binnen een referteperiode.

Wij zijn er alleszins klaar voor, en bouwen intussen verder aan het verduurzamen van onze diensten. Maar daar hoor je in de komende maanden meer over.

Amplo.


Ook interessant voor jou