CAO Vorming 2022-2023

formation CCT

De sociale partners van PC 227 spraken af dat alle werknemers gemiddeld 6 dagen opleiding verspreid over 2 jaar moeten volgen, waarvan 1,5 vormingsdagen op individuele basis ingevuld worden. Alle werkgevers zullen ook jaarlijks hun vormingsinspanningen meedelen aan mediarte. 

Vorming en opleiding

De sociale partners zetten met deze collectieve arbeidsovereenkomst een eerste stap om aan de wettelijk vooropgestelde doelstelling te voldoen en op die manier elke werknemer de mogelijkheid te geven vorming te genieten gedurende de arbeidstijd in het kader van de uitvoering van het werk of van de doelstellingen van de onderneming.

Onder vorming en opleiding wordt verstaan:

a) formele opleiding

Door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages.

Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme

b) informele opleidingen

De opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld onder a) die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de cursist op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden;

De geleverde prestatie of het opgeleverde materiaal tijdens de opleiding van de deelnemers wordt niet doorgerekend aan een klant van de onderneming. De uren besteed aan opleiding kunnen niet samenvallen met uren waarin de werknemer onbegeleid zijn/haar dagdagelijkse werkzaamheden uitvoert. De vorming heeft als doel een specifieke vorm van kennis of vaardigheden over te dragen op een werknemer die daardoor competenter wordt en zijn werk beter kan verrichten.

Deze vorming kan zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden en kan gevolgd worden op om het even welk moment in 2022 en/of  in 2023.

De vorming wordt hetzij door de werkgever georganiseerd hetzij op zijn vraag of met zijn goedkeuring verstrekt door derden.

Aantal vormingsdagen

De werkgevers verbinden zich er toe om vormingsinspanningen te voorzien van gemiddeld 6 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar, waarvan 1,5 vormingsdagen op individuele basis ingevuld worden.
Kortere vormingsinitiatieven die geen volledige dag duren, worden geteld in uren in plaats van dagen.

Ondersteuning en controle

mediarte.be zal de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door o.a.

  • ondernemingen te ondersteunen in het opstellen van een vormingsplan
  • het bekendmaken van premies voor vorming en ondernemingen te begeleiden in de aanvraag van de verschillende premies voor vorming
  • het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen
  • een vormingsaanbod te ontwikkelen op vraag en op maat van de sector.

Met de betrekking tot de opvolging van het engagement van de sociale partners kan door mediarte nadere uitvoerings- en controle modaliteiten worden voorzien.

Mededeling vormingsinspanningen

Alle ondernemingen delen jaarlijks aan mediarte mee, hoe zij de verschillende vormingsinspanningen zullen uitvoeren.
In de ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging, wordt het vormingsplan ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.
Indien dit vormingsplan niet bekend gemaakt werd dan zal de werkgever geen ondersteuning mbt competentie-ontwikkeling kunnen krijgen vanuit mediarte.

Een vormingsplan opstellen

Stel je vormingsplan op aan de hand van een handig stappenplan opgesteld door mediarte

Download CAO Vorming 2022-2023
PDF - 98.31KB

Ook interessant voor jou