Sectoraal akkoord 2023-2024

.

Op 21 juni sloten de sociale partners van CP 227 een sectorale akkoord over de kwaliteit van het werk, de flexibiliteitstoeslag en vorming.

1. Koopkracht

- Sectorale aanbeveling om de koopkrachtpremie toe te passen voor de werknemers in de sector.

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie biedt de mogelijkheid aan ondernemingen om een koopkrachtpremie toe te passen. De sociale partners (de werkgeversorganisaties Febelav, VOFTP, VOTF en Feweb) en de werknemersorganisaties ACLVB, ACV Puls, BBTK-SETCa en CNE) bevelen de ondernemingen aan om hun werknemers in 2023 een éénmalige koopkrachtpremie toe te kennen wanneer er tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

2. Flexibiliteitstoeslag

- Toeslag van 10% van het uurloon wanneer een werknemer werkt in toepassing van de  ‘uitzonderlijke omstandigheden’, overeenkomstig art. 4, § 3.2 van de CAO van 15 oktober  2010 (dus vanaf wanneer de weekgrens gedurende 6 weken per trimester overschreden mag  worden omwille van uitzonderlijke omstandigheden), overeenkomstig de principes van deze  CAO in verband met toeslagen.  

- De toeslag wordt toegepast vanaf 1/7/2025 wanneer de loonmarge het toelaat op dat  moment.  

- De sociale partners erkennen de onderstaande redenen voor het inroepen van uitzonderlijke  omstandigheden en zullen deze aanvaarden als één of meer van deze redenen worden  opgenomen in aan het PC voorgelegde arbeidsreglementen, behoudens gedocumenteerde  misbruiken bij de aanvrager. De erkenning van deze redenen staat niet in de weg dat de  sociale partners over alle ander elementen van een aanvraag het debat kunnen voeren: 

• Een onvoorziene omstandigheid in het productie/opnameproces, zoals  

weersomstandigheden, technische stoornis of locatieproblemen waardoor de  

tijdige oplevering van een productie in gevaar komt; 

• Het plots wegvallen van mensen (vb. wegens ziekte of onverwachte hospitalisatie)  waardoor de tijdige oplevering van een productie in gevaar komt; 

• Een uitzonderlijke actualiteitsgerelateerde gebeurtenis; 

• Omstandigheden erkend als onvoorziene omstandigheden bij de klant; 

• Een uitzonderlijke opdracht of uitzonderlijk project in het buitenland; 

• Een actualiteitsgebonden evenement dat de duurtijd van 5 dagen overschrijdt; 

• Overmacht 

• Specifiek voor facilitaire bedrijven: Onvoorziene opdrachten, voor wat de  

bekendmakingstermijn betreft 

3. SWT 

Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) is een vorm van vervroegd vertrek op pensioen die de oudere en ontslagen werknemer toelaat om naast werkloosheidsuitkeringen, ook nog te genieten van een toeslag.

4. Landingsbaan 

In de CAO Landingsbaan werd de leeftijdsgrens voor werknemers die recht hebben op een landingsbaan vastgelegd op 55 jaar. Het betreft werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering hebben recht op een uitkering bij vermindering van de arbeidsprestatie.

5. Penibiliteitsfonds 

Het Penibiliteitsfonds heeft tot doel om op sectoraal niveau maatregelen uit te werken die de werkdruk verminderen en de zwaarte van beroepen verlichten (preventieve aanpak) op sector- of  ondernemingsniveau (in het bijzonder binnen kleine of middelgrote ondernemingen. Dit Penibiliteitsfonds wordt beheerd door mediarte. 

De financiering van dit Penibiliteitsfonds gebeurt door de instelling van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt vanaf 1 januari 2024 ingevoerd en wordt vastgelegd op 0,02%.  

6. Risicogroepen 

- Verder toepassen van de 0,10% van de loonmassa voor de risicogroepen

7. Zelfstandige dienstverleners 

- Mediarte neemt initiatief voor een paritaire werkgroep over de samenwerking met  zelfstandige dienstverleners in de sector

8. Vorming 

In de CAO Vorming 2024 en volgende werd beslist

  • Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers: gemiddeld 3 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer) waarvan 1 op individuele basis ingevuld wordt.
  • Voor bedrijven met minstens 20 werknemers: gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 2 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.
    • De individueel ingevulde opleidingsdagen groeien per 2 jaar tot 2032. 

Ook interessant voor jou