Covid-19: sectorspecifieke gids PC 227 (update november 2021)

Sectorspecifieke gids - covid PC 227

Naast de Generieke Gids die door de Veiligheidsraad goedgekeurd werd met algemene maatregelen om op een veilige en gezonde manier het werk te hervatten, keurden de sociale partners van PC 227 nu ook een sectorgids goed met maatregelen specifiek gericht op audiovisuele producties.

Sectorspecifieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan bij audiovisuele producties in PC 227

Inleiding

Het wetgevend kader van deze sectorspecifieke gids zijn de geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten. Deze versie is gebaseerd op de stand van zaken op 1 november 2021, werd aangepast naar de aanbevelingen van het coronacommissariaat en houdt rekening met de 6 gouden regels en de 10 geboden waaraan elke sectorspecifieke gids en protocol dient te voldoen. Deze sectorspecifieke gids zal aangepast worden wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden of geldende maatregelen versoepeld worden.

De sectorspecifieke gids wordt gepubliceerd op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het sociaal fonds Mediarte.

Deze sectorspecifieke gids is een aanvulling op de Generieke Gids tegen de verspreiding van het coronavirus die door de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk werd uitgewerkt: Generiekegids.pdf (belgie.be).

De Generieke Gids is een generiek instrument dat in het algemeen van toepassing is voor alle ondernemingen actief op het Belgische grondgebied. Het is uiteraard mogelijk dat regionale en lokale overheden, indien de epidemiologische situatie dit vereist, binnen hun bevoegdheid specifieke of bijkomende maatregelen uitvaardigen die ook een impact kunnen hebben op de situatie op het werk (bv. op vlak van telethuiswerk of inzake het dragen van een mondmasker) of dat bijzondere regels van toepassing zijn ten aanzien van werkgevers en werknemers die in een specifieke sector aan het werk zijn of zich in een specifieke situatie bevinden. 

Deze sectorspecifieke gids vormt een sectorspecifieke inkleuring naar de audiovisuele productiesector van de basisprincipes van voormelde Generieke Gids en heeft als doel het besmettingsrisico op COVID-19 bij audiovisuele producties te minimaliseren.

De gids richt zich zowel op de ontwikkeling, preproductie, productie en postproductie van audiovisuele producties in brede zin.

Deze sectorspecifieke gids vervangt vorige versies en is van toepassing vanaf 1 november 2021.

Omdat elke audiovisuele productie anders is, is het aan de betrokken partijen (verantwoordelijke voor de productie en financiers) om per project concreet te bepalen hoe deze gids best vertaald wordt naar COVID-19-richtlijnen voor de productie in kwestie (opname in studio, op locatie(s),…).


 

ZES GOUDEN REGELS EN 10 GEBODEN

Er zijn een aantal fundamentele basisregels ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19-virus waarop elke sectorspecifieke gids - ook deze - gebaseerd zijn en die nuttig blijven om te volgen waar ze van toepassing zijn.

6 gouden regels

De 10 basiselementen, die aangepast aan de audiovisuele productieactiviteit verder uitgewerkt zijn in deze sectorspecifieke gids zijn de volgende:

 1. Respecteer de geldende wetgeving
 2. Duid een COVID-19-coördinator aan
 3. Communiceer, informeer, motiveer
 4. Social distancing
 5. Hygiëne
 6. Reiniging en ontsmetting
 7. Verluchting
 8. Persoonlijke bescherming
 9. Beheer besmette personen
 10. Compliance en handhaving

COMPLIANCE EN HANDHAVING

Zoals hieronder verder toegelicht onder punt 1, kijkt de COVID-19-coördinator op set toe op de strikte naleving van deze sectorspecifieke gids.

I.          ALGEMENE RICHTLIJNEN

Deze richtlijnen gelden voor iedereen die meewerkt aan een productie, bovenop specifieke richtlijnen die per technisch departement van toepassing zijn.

COVID-19 verantwoordelijke

1. De verantwoordelijke voor de productie duidt iemand van de productie aan die de naleving van de COVID-19-richtlijnen van de productie op de set nauwgezet opvolgt.

Deze persoon heeft de leiding bij het voorkomen van de risico’s en het controleren van de goede toepassing van de opgelegde maatregelen en het beheren van de daaruit voortvloeiende logistiek.

Deze persoon dient ook te verifiëren dat alle afspraken en beschreven acties in deze sectorspecifieke gids gerespecteerd worden, evenals het verzamelen en nakijken van alle documentatie die betrekking hebben op het beheer van de preventie van de professionele risico’s.

Deze persoon is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen en verzamelt alle informatie. De contactgegevens van de COVID-19-coördinator per productie worden vermeld op elke callsheet.

Risicobeperking

2. Wie ziek is of een van de COVID-symptomen (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaak of ademhalingsproblemen) vertoont, blijft thuis en verwittigt onmiddellijk zijn werkgever/opdrachtgever. Als je symptomen vertoont, laat je testen en raadpleeg eventueel een arts.

 

3. Wie tijdens een opnamedag symptomen vertoont, gaat eveneens naar huis en raadpleegt een arts.

 

4. Als iemand in je naaste omgeving (huisgenoot) besmet is maar je zelf geen symptomen vertoont, raadpleeg je een arts om te bepalen of en hoe lang je thuis in quarantaine gaat dan wel kan verder werken.

Social Distancing

5. Alle productiemedewerkers respecteren in de mate van het mogelijke de 1,5 m afstandsregel. GEEN lichamelijk contact bij begroeting: geen handen geven en niet kussen. Acteurs, presentatoren en deelnemers aan tv-producties passen op set de social distancing toe in de mate van het mogelijke.

 

6. Per locatie/zone op de site wordt bekeken wie er aanwezig moet zijn. Extra monitors kunnen eventueel voorzien zodat de set vanop afstand kan gevolgd worden om zo het aantal mensen per locatie te beperken.  

 

7. Alle aanwezigen per draaidag worden vermeld op de callsheet.

 

8. Zorg voor een goede hygiëne van arbeidsmiddelen (gereedschap, machines, smartphones, toetsenborden, …): werk zo veel mogelijk met eigen arbeidsmiddelen, en reinig ze regelmatig (zeker bij gebruik door een andere werknemer). Bij het gebruik van arbeidsmiddelen door meerdere personen is handhygiëne belangrijk en kan ook het dragen van een mondmasker nuttig zijn.

 

9. Als het niet mogelijk is om 1,5 m afstand te bewaren tussen de werkplek van verschillende personen: bekijk of collectieve beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden zoals schermen of wanden om werkplekken te compartimenteren, en/of organisatorische maatregelen, bv. spreiden van werktijden en pauzes, flexibele uren, werken in shift, aanpassing volgorde van arbeidstaken. 

Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

 

10. Organiseer de zitplaatsen in lunch - of pauzeruimtes zodanig dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft en stimuleer het lunchen met vaste tafelpartners. Voorzie voldoende vrije ruimte tussen de verschillende tafels. Zorg voor afdoende ventilatie in de lunch- en pauze. Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien. Waar nodig wordt in shiften of op verschillende locaties gegeten om het aantal mensen per locatie te beperken. Na elke shift wordt de eetruimte gereinigd.

 

11. Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand, draag best een mondmasker en sta rug aan rug. Voorzie éénrichtingsverkeer of voorrangsregels op smalle trappen of andere doorgangen waar personen onvoldoende afstand kunnen houden bij het kruisen (bv. voorrang voor wie naar beneden komt).

Hygiënemaatregelen

12. Respecteer de hygiëneregels:

 • Was/ontsmet regelmatig je handen en dit minimum bij aankomst op de set, voor het verlaten van de set, na het snuiten van de neus, na het reizen met het openbaar vervoer, voor het eten en na gebruik van het sanitair.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak (pedaalemmer).
 • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Kom niet met je handen aan je gezicht. Zo voorkom je dat je besmet raakt.

 

13. Elke werknemer heeft een mondmasker en handgel (min 70% alcohol) ter beschikking.

 

14. Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven of bij interieuropnames. Regionale en lokale overheden kunnen ook bijkomende maatregelen uitvaardigen indien de epidemiologische situatie dit vereist. Voor informatie over hoe mondmaskers correct moeten worden gedragen: zie deze link.

 

15. Als je gebruik hebt gemaakt van het sanitair, was je je handen en gebruik bij voorkeur papieren doekjes om je handen af te drogen.

 

16. Laat deuren zoveel mogelijk -rekening houdend met de brandveiligheidsvoorschriften- open staan en vermijd de klink vast te nemen met je handen (openen met elleboog bijv.). Hetzelfde geldt voor de trapleuning, liftknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines, … 

 

17. Voorzie overal voldoende verluchting. Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie:

 • zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen, ga na of aanvullende maatregelen nodig zijn bij systemen waarbij lucht circuleert;
 • gebruik geen individuele ventilatoren (die het virus kunnen verspreiden);
 • bij mechanische ventilatie mag de functie ‘recirculatie van de lucht’ niet aanstaan.

 

Zie ter info voor de COVID-19- aanbevelingen voor het beheer van de luchtkwaliteit zoals uitgewerkt door het Regeringscommissariaat Corona.

 

De Hogere Gezondheidsraad raadt -kort samengevat- aan om het CO2 niveau onder 800 ppm te houden in gesloten ruimtes.

Ontsmetting van werkplekken en materiaal

18. Werkplekken worden op regelmatige basis (minimum dagelijks) gereinigd.

 

19. Oppervlakken kunnen met een van de volgende desinfectantia (waaraan geen andere reinigingsmiddelen worden toegevoegd) ontsmet worden:

 1. Vloeibare Alcohol (min.) 70%;
 2. Javeloplossing die minstens 0,1% natriumhypochloriet (1000 ppm) bevat. Concreet: als je 40 ml javel op 1 liter leidingwater gebruikt blijf je voor quasi elk type javel boven de vereiste 1000 ppm. Het blijft echter aan te raden om altijd het natriumhypochloriet-gehalte van de javel na te gaan op het etiket van de verpakking;
 3. Waterstofperoxide 0,5%; of
 4. Detol Medical 5%

Vuil kan de werking van desinfectantia verminderen: reinig vuile oppervlakken steeds ook eerst met water en zeep en laat drogen voor desinfectie.  

(bron: Coronavirus desinfectie handen en oppervlakken)

 

20. Materiaal op set dat door verschillende mensen wordt gehanteerd wordt regelmatig ontsmet en bij voorkeur met 70%  isopropyl alcoholdoekjes of andere wegwerpbare doekjes met een alcoholgehalte van minimum 70%.

 

21. Voorzie voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen voor oppervlakken en materiaal.

Transport

22. Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn. Men heeft de eigen keuze van transportmiddel. Voor woon-werkverkeer worden desgevallend eigen mondmaskers gedragen.

 

23. Kom zoveel mogelijk met eigen transport naar de werkplek. Wie niet alleen met de auto komt, respecteert de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon tijdens het vervoer en draagt best een mondmasker.

 

24. Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, draagt waar verplicht een mondmasker en volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen.

 

25. Chauffeurs van productie-auto’s ontsmetten na elke rit hun stuur, het oppervlak daaromheen en de versnellingspook.

Wat als een medewerker ziek wordt op de set?

26. Deze medewerker meldt zich bij de COVID-19-coördinator en dient onmiddellijk te vertrekken van de set en een arts te raadplegen. Zie de praktische instructies hieromtrent op de website van FOD WASO.

 

27. Zorg ervoor dat de medewerkers die belast zijn met het verstrekken van eerste hulp de nodige richtlijnen in het kader van corona kennen en dat ze de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking hebben. Voor een overzicht van de instructies zie dit schema.

II.         SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

Naast de algemene richtlijnen die voor alle medewerkers aan een productie gelden, kunnen in functie van de specifieke kenmerken van de productie ook aparte afspraken gemaakt worden met de verschillende departementen.

Werking op de set

 • Elk departement ontsmet zijn eigen materiaal op het einde van de draaidag zelf.
 • De set en omliggende werkplekken worden dagelijks gereinigd.
 • We streven naar een goed doordachte taakverdeling op de set. 
 • Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk op je voorziene werkplek blijft en niet essentiële contacten met andere departementen vermijdt.

Technische crew

 • Externe leveranciers werken uitsluitend met eigen materiaal (indien niet haalbaar, materiaal personaliseren of indien niet mogelijk mits gebruik van passend beschermingsmateriaal) en zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks ontsmetten van hun materiaal.
 • Iedereen gebruikt gepersonaliseerd materiaal (vb. computer, toetsenbord, muis, balpen,…) dat ontsmet wordt voor gebruik door iemand anders.
 • Waar niet mogelijk om 1,5m afstand te bewaren: beschermingsplaat installeren (bv. in een regiecar) en/of mondmasker dragen.

Technisch materiaal

 • Technisch materiaal wordt dagelijks ontsmet. Externe leveranciers dienen zelf hun materiaal te ontsmetten.
 • Hoofdtelefoons en walkies zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden.
 • Maak afspraken met externe leveranciers van materiaal over hoe hun materiaal behandeld en bewaard wordt tussen draaidagen in.

Catering

 • De productie voorziet voldoende ruimte. Indien nodig: shiften/bijkomende ruimtes.
 • Als er een cateringtafel is waar doorheen de dag versnaperingen liggen, worden deze individueel verpakt.

Cast

 • Loges of kleedkamers worden bij voorkeur niet gedeeld.

 • Cast dient op set in de mate van het mogelijke de 1,5 m regel te respecteren.

Art department

 • Props worden na gebruik ontsmet door de rekwisiteur of de setdresser.
 • Indien mogelijk worden er per persoon (acteur) aparte props geregeld.
 • Desgewenst wordt het reinigen van de set overgelaten aan het art department.

Make up (incl. kapper)

 • Make-up artists dragen een chirurgisch mondmasker dat minimum om de 4 uur worden vervangen. 
 • Beperk gesprekken tot een minimum tijdens de make-up beurt. 
 • De make-up ruimte wordt zo ingericht dat er voldoende afstand tussen de werkplekken is. Tussen elke werkplek wordt, indien dichter dan 1,5 m, een beschermingswand (plexi) geplaatst.

Styling

 • Bij doorpas wordt steeds alles vooraf klaar gehangen.
 • Beperk het aantal personen tot een minimum en hou hierbij rekening met de grootte van je lokaal.
 • Kledij wordt gereinigd na gebruik vooraleer ze door een ander persoon gedragen wordt .
 • Ontsmet dagelijks je eigen materiaal.

Production / Production office

 • Voorzie 1,5 m tussen elke werkplek. 
 • Indien deze afstand niet kan gerespecteerd worden, dient er een beschermingswand geplaatst te worden.
 • Beperk het aantal personen tot een minimum en hou hierbij rekening met de grootte van je lokaal.
 • Gebruik uitsluitend gepersonaliseerd materiaal (computer, toetsenbord, muis, vaste werkplekken).
 • Zoveel mogelijk digitale documenten gebruiken (scripts, contracten, callsheets). Indien dit niet mogelijk is moet iedereen over een persoonlijke kopie beschikken.

Postproductie

 • Voorzie minstens 1,5 m tussen monteur en regisseur of een andere medewerker. 
 • Indien deze afstand niet kan gerespecteerd kan worden, dient er een beschermingswand geplaatst te worden.
 • Gebruik uitsluitend gepersonaliseerd materiaal (computer, toetsenbord, muis).

Studiotoegang

 • Het publiek dient een geldig CST-certificaat te kunnen voorleggen. In de studio kan publiek op uitnodiging toegelaten worden om deel uit te maken van de TV-productie.

 • De aanwezigen worden vooraf ingelicht over de COVID-19-maatregelen die zouden gelden op de set. Er wordt kort voor opname nog eens herinnerd dat wie ziek is, thuis blijft.
 • Er wordt over gewaakt dat de studio regelmatig verlucht wordt.
 • Ingeval het de loutere audiovisuele captatie van een indoor evenement (bv. een muziekconcert) betreft, gelden de regels van de evenementensector.
Download Sectorspecifieke gids
PDF - 276.28KB
Download Verklaring op eer
DOC - 24KB

Ook interessant voor jou