Sociaal Fonds

Het sociaal fonds voor de audiovisuele sector, officieel afgekort als mediarte.be, werd opgericht met ingang van 1 januari 2005, en heeft tot doel alle vormings, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven in de audiovisuele en digitale sector te stimuleren en te organiseren.

Het fonds mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Het fonds heeft in het bijzonder als taak de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen aan de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Daarnaast heeft het fonds ook tot doel over te gaan tot de uitbetaling van de aanvullende vergoedingen voorzien in het kader van het SWT.

Hoe wordt mediarte gefinancieerd?

De geldmiddelen van mediarte bestaan uit bijdragen gestort door de werkgevers die onder de bevoegdheid van het Paritaire Comité ressorteren en uit alle middelen die ter beschikking gesteld worden van mediarte (subsidies, inkomsten van opleidingen, plaatsing van vacatures, advertenties enz) evenals uit de eventuele interestopbrengst van deze gekapitaliseerde bijdragen en middelen.

Wie beheert mediarte?

Het fonds wordt beheerd door een Beheerscomité, zoals voorzien in de wet van 7.1.1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, bestaande uit 10 effectieve beheerders. Deze beheerders worden aangeduid door en onder de leden van het Paritair Comité, voor de helft op voordracht van de beroepsorganisaties van de werkgevers, en voor de andere helft op voordracht van de werknemersorganisaties. De beheerders worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat als lid van het Paritair Comité voor de Audiovisuele Sector.

Het Beheerscomité kiest onder zijn beheerders om de 2 jaar, afwissellend tussen de werknemers- en de werkgeversbank, een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester, op voorwaarde dat de voorzitter en de penningmeester, langs de ene kant en de ondervoorzitter en de secretaris langs de andere kant, telkens tot de andere "bank" behoren. Het Beheerscomité duidt eveneens een Directeur aan die bevoegd is voor het dagelijks beheer van het sociaal fonds. De verkozen leden en de Directeur vormen het Uitvoerend Comité.

Download CAO Oprichting sociaal fonds
PDF - 653.31KB

Samenstelling van het Beheerscomité van het Sociaal Fonds

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

Gewone leden:

Voor Febelav
DRIES Koen
GEERTS Stéphane

Voor VOFTP
MERTENS Kathleen

Voor VOTF
PEETERS Patrice

Voor FeWeb
MARCK Patrick

Plaatsvervangende leden:

Voor FeWeb
MESTDAGH Marc

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

Gewone leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA
DESCHEEMAEKER Wies
BONINSEGNA Jean-Pierre

Voor ACV Pulse - CSC 
HOSTYN Tijs
SAMEK Philippe

Voor ACLVB - CGSLB
VANDYCKE Johan

Plaatsvervangende leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA
VAN HOOF Anita
BOLLEKENS Brigitte

Voor ACV Pulse - CSC
VANDAMME Jeroen
HAAS Klaus

Voor ACLVB - CGSLB 
JONCKHEERE Tommy

 


Ook interessant voor jou