CAO Vorming 2024 en volgende

.

De sociale partners van de audiovisuele sector (PC 227) zetten met deze collectieve arbeidsovereenkomst de verdere stappen om aan de wettelijk vooropgestelde doelstelling te voldoen en op die manier elke werknemer de mogelijkheid te geven vorming te genieten gedurende de arbeidstijd in het kader van de uitvoering van het werk of van de doelstellingen van de onderneming.

Vormingsdagen

 1. Opleidingsrecht (in ondernemingen met minder dan 20 werknemers)

  In ondernemingen met minder dan 20 werknemers verbinden de werkgevers zich er toe een vormingsinspanning te voorzien van gemiddeld 3 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer) waarvan 1 op individuele basis ingevuld wordt.
   
 2. Opleidingsrecht (in ondernemingen met minstens 20 werknemers)

  De sociale partners zijn akkoord om een groeipad te voorzien voor het aantal dagen opleidingsrecht voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers.

  Vanaf 1 januari 2024 verbinden de werkgevers zich ertoe een vormingsinspanning te voorzien van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 2 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.

  Vanaf 1 januari 2026: gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 3 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.
  Vanaf 1 januari 2028: gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 4 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.
  Vanaf 1 januari 2030: gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 4,5 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.
  Vanaf 1 januari 2032: gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer), waarvan 5 opleidingsdagen individueel ingevuld worden.

Vorming en opleiding

Onder vorming en opleiding wordt verstaan: 

a) formele opleiding

door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme.

b) informele opleiding

de opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld onder a) die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de cursist op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden.

De geleverde prestatie of het opgeleverde materiaal tijdens de opleiding van de deelnemers wordt niet doorgerekend aan een klant van de onderneming. De uren besteed aan opleiding kunnen niet samenvallen met uren waarin de werknemer onbegeleid zijn/haar dagdagelijkse werkzaamheden uitvoert. De vorming heeft als doel een specifieke vorm van kennis of vaardigheden over te dragen op een werknemer die daardoor competenter wordt en zijn werk beter kan verrichten.

Deze vorming kan zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden.

De vorming wordt hetzij door de werkgever georganiseerd hetzij op zijn vraag of met zijn goedkeuring verstrekt door derden.

Ondersteuning en controle

mediarte zal de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door o.a.

 • ondernemingen te ondersteunen in het opstellen van een opleidingsplan
 • het bekendmaken van premies voor vorming en ondernemingen te begeleiden in de aanvraag van de verschillende premies voor vorming
 • het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen
 • een vormingsaanbod te ontwikkelen op vraag en op maat van de sector.

Met de betrekking tot de opvolging van het engagement van de sociale partners kan door mediarte nadere uitvoerings- en controle modaliteiten worden voorzien.

Mededeling

Alle ondernemingen delen jaarlijks aan mediarte mee, hoe zij de verschillende vorminginspanningen zullen uitvoeren. In de ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging, wordt het opleidingsplan ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

Indien dit opleidingsplan niet bekend gemaakt werd dan zal de werkgever geen ondersteuning m.b.t. competentie-ontwikkeling kunnen krijgen vanuit mediarte.

Duur

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024. 

Een opleidingsplan opstellen

Stel je opleidingsplan op aan de hand van een handig stappenplan opgesteld door mediarte. 

Download CAO Vorming 2024 en volgende
PDF - 112.55KB

Ook interessant voor jou