CAO Penibiliteitsfonds

penibilité

Doel

Dit Penibiliteitsfonds heeft tot doel om op sectoraal niveau maatregelen uit te werken die de werkdruk verminderen en de zwaarte van beroepen verlichten (preventieve aanpak) op sector- of  ondernemingsniveau (in het bijzonder binnen kleine  of middelgrote ondernemingen. Dit Penibiliteitsfonds wordt beheerd door mediarte. 

Financiering

De financiering kadert in het sectoraal akkoord, gesloten voor de periode 2023-2024, waar werd gekozen om de gesolidariseerd bijdrage voor SWT te verminderen van 0,04% tot 0,02% om zo de financiële ruimte te creëren voor de oprichting van het Penibiliteitsfonds.  

De financiering van dit Penibiliteitsfonds gebeurt door de instelling van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt vanaf 1 januari 2024 ingevoerd en wordt vastgelegd op 0,02%.  

Mits voorafgaandelijk akkoord in het beheerscomité van mediarte kunnen de reserves die werden opgebouwd om de betaling van de werkgeversbijdrage in het SWT te solidariseren, ingezet worden voor andere doeleinden.  

Werking

Het uitvoerend comité van mediarte analyseert hoe de middelen van het Penibiliteitsfonds het best aangewend kunnen worden en doet daarover de nodige voorstellen aan het beheerscomité van mediarte. Het beheerscomité van mediarte beslist over de finale besteding van de middelen.

Duurtijd

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2024 en en treedt buiten werking op 31 december 2026.

Download CAO Penibiliteitsfonds
PDF - 67.92KB

Ook interessant voor jou