CAO SWT (brugpensioen)

pensioen

Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) is een vorm van vervroegd vertrek op pensioen die de oudere en ontslagen werknemer toelaat om naast werkloosheidsuitkeringen, ook nog te genieten van een toeslag.

Deze toeslag of aanvullende vergoeding wordt betaald via mediarte.

Vanaf welke leeftijd kom je in aanmerking voor SWT?

Vanaf 62 jaar.

Deze leeftijdsvoorwaarde moet worden voldaan op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De loopbaanvoorwaarde wordt als volgt bepaald:

1° 40 jaar voor de mannelijke bedienden;
2° 38 jaar in 2022, of 39 jaar in 2023 of 40 jaar in 2024 voor de vrouwelijke bedienden.

Wie betaalt de aanvullende vergoeding op de werkloosheid?

mediarte betaalt de aanvullende vergoeding voor het SWT uit.

De werkgevers van PC 227 betalen hiervoor een bijdrage van 0,02% berekend op hun loonmassa aan mediarte.

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?

De aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen.

Het laatste bruto-maandloon wordt als refertemaand genomen voor de berekening van het laatste netto-maandloon.

Het laatste bruto-maandloon omvat enerzijds de wedde van de kalendermaand die het einde van de arbeidsovereenkomst voorafgaat en anderzijds 1/12de van de contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid werden gedaan en waarvan de periodiciteit geen maand overschrijdt, 1/12de van het dubbel vakantiegeld, van de eindejaarspremie en van de attractiviteitspremie.

Bij de vaststelling van het laatste bruto-maandloon verstaat men onder:
-    de gemiddelde premie voor bedienden: het gemiddelde van de premies van de laatste twaalf maanden;
-    in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een 4/5de betrekking of een halftijdse betrekking; beroepsloopbaanonderbreking of halftijds SWT: het in acht te nemen bruto-maandloon is het loon dat overeenstemt met het loon van de voorafgaande arbeidsduurregeling.

Deze aanvullende vergoeding is in elk geval de maximale tussenkomst voor wat deze overeenkomst betreft.

Op deze bijkomende vergoeding worden, voor wat het SWT betreft, desgevallend de wettelijke afhoudingen verricht en zij zijn steeds ten laste van de werknemer.

De aanvullende vergoeding wordt door mediarte aan de betrokken werknemers maandelijks betaald tot zij de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (tenzij de werknemer voor die tijd zou overlijden).

De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Kan ik sneller aanspraak maken op SWT als ik een zwaar beroep uitvoerde?

Ja, dat kan. De ontslagen werknemer moet uiterlijk op 30 juni 2025 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  60 jaar of ouder zijn, en op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen rechtvaardigen, op voorwaarde dat:

-    zij hebben gewerkt in een zwaar beroep: 
1° hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; 
2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Onder zwaar beroep moet worden begrepen:

a) het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

b) het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;

c) het werk in een arbeidsregime voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties en gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

Commentaar: 
-    aan de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar moet voldaan worden uiterlijk op 30 juni 2025 en op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst effectief eindigt.
-    aan de loopbaanvoorwaarde van 33 jaar voor een werknemer tewerkgesteld als loontrekkende in een zwaar beroep moet voldaan worden op het einde van de arbeidsovereenkomst

 

Kan ik sneller aanspraak maken op SWT als ik een nachtarbeid uitvoerde?

Ja, dat kan. De ontslagen werknemers moeten uiterlijk op 30 juni 2025 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
60 jaar of ouder zijn en een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kunnen rechtvaardigen, op voorwaarde dat deze op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt in een arbeidsregeling voor ploegenarbeid met nachtprestaties of gewoonlijk tewerkgesteld in een arbeidsregeling van met prestaties tussen 20 uur en 6 uur met uitsluiting van de prestaties die zich uitsluitend situeren tussen 6 uur en 24 uur en de prestaties die gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

Kan ik sneller aanspraak maken op SWT als ik een lange loopbaan had?

Ja, dat kan. De ontslagen werknemers moeten uiterlijk op 30 juni 2025 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, en op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 40 jaar kunnen rechtvaardigen.

Neem contact op met mediarte indien je SWT wil aanvragen.

Download CAO SWT 2023-2024
PDF - 530.95KB
Download CAO SWT Zwaar beroep Nachtarbeid 2023-2025
PDF - 126.63KB
Download CAO SWT Lange loopbaan 2023-2025
PDF - 93KB
Download CAO SWT Inningen 2024-2025
PDF - 54.37KB

Lees meer op de site van de FOD Werkgelegenheid


Ook interessant voor jou