Vorming - Wet Peeters

vorming

De sociale partners van de audiovisuele en de digitale sector hebben op dit moment geen sectorale afspraken gemaakt met betrekking tot vorming en opleiding in de audiovisuele sector, wel is er de verplichting om met betrekking tot vorming de Wet Peeters te volgen.

Op welke ondernemingen is de Wet Peeters van toepassing?

De Wet Peeters is van toepassing op alle ondernemingen, met uitzondering van zij die minder dan 10 werknemers tewerkstellen. Het aantal werknemers wordt in voltijdse equivalenten berekend op basis van de gemiddelde tewerkstelling van het jaar dat de tweejarige periode van het interprofessioneel akkoord voorafgaat.

Hoeveel vormingsdagen moeten er gevolgd worden?

Bij gebreke van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of individuele vormingsrekening hebben de werknemers in de onderneming recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar uitgedrukt in voltijds equivalent. Bijvoorbeeld: als de onderneming 50 werknemers in voltijdse equivalenten telt, moeten er 100 opleidingsdagen verdeeld worden over de werknemers.

Welke soorten van opleidingen tellen mee?

Er zijn twee soorten mogelijk:

  • formele vormingen: cursussen en stages ontwikkeld door opleiders, gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door de opleider of opleidingsinstelling. Ze worden ingericht op een andere plaats dan de werkplek en richten zich tot een groep cursisten. Vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd
  • informele vormingen: de opleidingsactiviteiten houden rechtstreeks verband met het werk en zijn gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie door de individuele leerling of een groep leerlingen en hebben een inhoud die bepaald wordt door de individuele behoeften van de leerling op de werkplek.

Het aanbod kan materies omvatten die verband houden met het welzijnsbeleid waarbij dieper ingegaan wordt op bijvoorbeeld de preventie van stress en burn-out.

Wordt er hiervoor ondersteuning geboden?

mediarte zal de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door o.a.

  • ondernemingen te ondersteunen in het opstellen van een vormingsplan
  • een instrument te ontwikkelen dat bedrijven moet helpen de vormingsinspanningen te registreren op het niveau van ondernemingen en werknemers (dit instrument kan gebruikt worden bij de opmaak van de sociale balans)
  • het bekendmaken van premies voor vorming en ondernemingen te begeleiden in de aanvraag van de verschillende premies voor vorming
  • het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen
  • een vormingsaanbod te ontwikkelen op vraag en op maat van de sector.

Zijn er sancties?

De werkgevers moeten rekenschap afleggen van de manier waarop ze hun verplichting nagekomen zijn door de sociale balans in te vullen. De wet legt echter geen sancties op als de doelstelling niet bereikt werd.


Ook interessant voor jou