Vorming - Wet Peeters

vorming film

De sociale partners van de filmsector hebben zich geëngageerd om elke werknemer de mogelijkheid te geven om vorming te genieten gedurende de arbeidstijd hetzij in het kader van de uitvoering van het werk of van de doelstellingen van de onderneming.

Hoeveel vormingsdagen moeten er gevolgd worden?

De Wet Peeters voorziet in minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Dit aantal wordt echter nog niet bereikt in de filmsector, maar de sociale partners engageren zich om een kader uit te werken voor de praktische verwezenlijking van deze opleidingsinspanning en om de wettelijk voorziene opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent te bereiken.

Welke soorten van opleidingen tellen mee?

Onder opleiding of vorming wordt verstaan:

  • de formele voortgezette vormingsinitiatieven
  • on-the-job-training en interne stages
  • deelname aan conferenties, seminaries en masterclasses
  • zelfstudie en e-learning

Deze kunnen zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden en kan gevolgd worden op om het even welk moment.

De vorming wordt hetzij door de werkgever georganiseerd hetzij op zijn vraag of met zijn goedkeuring verstrekt door derden.

Wordt er hiervoor ondersteuning geboden?

mediarte zal de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door o.a.

  • ondernemingen te ondersteunen in het opstellen van een vormingsplan
  • een instrument te ontwikkelen dat bedrijven moet helpen de vormingsinspanningen te registreren op het niveau van ondernemingen en werknemers (dit instrument kan gebruikt worden bij de opmaak van de sociale balans)
  • het bekendmaken van premies voor vorming en ondernemingen te begeleiden in de aanvraag van de verschillende premies voor vorming
  • het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen
  • een vormingsaanbod te ontwikkelen op vraag en op maat van de sector.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van opleidingen?

Worden deze opleidingsinspanningen opgevolgd?

Alle ondernemingen delen jaarlijks aan mediarte mee, hoe zij de verschillende vorminginspanningen zullen uitvoeren.

In de ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging, wordt het vormingsplan ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

Indien dit vormingsplan niet bekend gemaakt werd dan zal de werkgever geen financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit mediarte.

Download CAO Vorming 2017-2018 in de filmsector
PDF - 86.08KB

Ook interessant voor jou