Covid-19: sectorspecifieke gids PSC 303.01

303.01

Naast de Generieke Gids die door de Veiligheidsraad goedgekeurd werd met algemene maatregelen om op een veilige en gezonde manier het werk te hervatten, keurden de sociale partners van PSC 303.01 nu ook een sectorgids goed met maatregelen specifiek gericht op film producties.

Sectorspecifieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan bij film producties in PSC 303.01

Inleiding

Het wetgevend kader van deze sectorspecifieke gids zijn de geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten. Deze versie is gebaseerd op de stand van zaken op 8 juni 2020 en zal aangepast worden wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden of geldende maatregelen versoepeld worden.  De sectorspecifeke gids wordt gepubliceerd op de site van de FOD Werkgelenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het mediarte website.

Deze sectorspecifieke gids is een aanvulling op de generieke gids tegen de verspreiding van het coronavirus die door de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk werd uitgewerkt.

Hij vormt een sectorspecifieke inkleuring naar de film productiesector van de basisprincipes van voormelde generieke gids en heeft als doel het besmettingsrisico op Covid-19 bij film producties te minimaliseren.

De gids richt zich zowel op fictie als non-fictie producties en zowel op de ontwikkeling, preproductie, productie en postproductie van film producties in brede zin.

Omdat elke film productie anders is, is het aan de betrokken partijen (verantwoordelijke voor de productie en financiers) om per project concreet te bepalen hoe deze gids best vertaald wordt naar COVID-19 richtlijnen voor de productie in kwestie (opname in studio, op locatie(s),…) en rekening houdend met alle te nemen voorzorgsmaatregelen, af te wegen of een film productie op een bepaald moment door kan gaan.

Wat is de impact van de beslissing van de Veiligheidsraad van 27 juli?

In Vlaanderen heeft Minister Jambon een uitzondering toegestaan voor de film-sector (PC 303.01). Hierdoor is er de facto een status quo met het protocol zoals het werd goedgekeurd op 8 juni, met name toen een persoonlijke bubbel van 10 personen van kracht was. Hiervoor was wel een kleine tekstwijziging nodig. In vergelijking met de versie dd. 8 juni 2020 is met name deze vermelding toegevoegd in de bepaling aangaande “cast”:

De regel van nauwer toegestane contacten in de uitgebreide persoonlijke bubbel (van het aantal personen zoals bepaald door de Veiligheidsraad, maar met op ieder ogenblik een minimum van 10 personen) bovenop de gezinsleden zal van toepassing zijn op de castleden die scènes draaien met andere castleden waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden. De cast engageert zich er dan ook toe om buiten deze uitgebreide bubbel weinig tot geen andere contacten te hebben, zodat het werk veilig blijft. Tijdens repetities zal voor scènes waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden een mondmasker gedragen worden om aldus het aantal onbeschermde contacten op minder dan 1,5 m tot een minimum te beperken.”

Dit betekent in de huidige situatie concreet dat als men als acteur/actrice in de gezinssituatie een extra bubbel van 5 personen volledig invult, men op set nog contactscènes kan spelen met maximaal 5 extra personen. Wil men met 10 mensen contactscènes kunnen opnemen dan moet de acteur/actrice in kwestie de bubbel aanvullend op het gezin tot 0 inperken.

Wanneer de veiligheidsraad de bubbel bovenop het gezin weer naar tien (of meer) verhoogt, dan heeft deze toevoeging geen extra gevolgen.

Alle andere maatregelen blijven onverkort gelden en ik benadruk nogmaals het belang van de strikte naleving ervan.

I.          ALGEMENE RICHTLIJNEN

Deze richtlijnen gelden voor iedereen die meewerkt aan een productie, bovenop specifieke richtlijnen die per technisch departement van toepassing zijn.

COVID-19 verantwoordelijke

1. De verantwoordelijke voor de productie duidt iemand van de productie aan die de naleving van de COVID-19 richtlijnen van de productie op de set nauwgezet opvolgt.

Deze persoon heeft de leiding bij het voorkomen van de risico’s en het controleren van de goede toepassing van de opgelegde maatregelen en het beheren van de daaruit voortvloeiende logistiek.

Deze persoon dient ook te verifiëren dat alle afspraken en beschreven acties in deze sectorspecifieke gids gerespecteerd worden, evenals het verzamelen en nakijken van alle documentatie die betrekking hebben op het beheer van de preventie van de professionele risico’s.

Deze persoon is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen en verzamelt alle informatie.

Risicobeperking

2. Wie ziek is of een van de COVID-symptomen (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaak of ademhalingsproblemen) vertoont, blijft thuis en verwittigt onmiddellijk zijn werkgever/opdrachtgever. Als je symptomen vertoont, raadpleeg je een arts en die laat je eventueel testen.

3. Wie tijdens een opnamedag symptomen vertoont, gaat eveneens naar huis en raadpleegt een arts.

4. Als iemand in je naaste omgeving (huisgenoot) besmet is maar je zelf geen symptomen vertoont, raadpleeg je een arts om te bepalen of en hoe lang je thuis in quarantaine gaat dan wel kan verder werken.

5. Het wordt uiteraard aangeraden dat productiemedewerkers zelf regelmatig hun temperatuur controleren.

 

Social distancing

6. Alle productiemedewerkers respecteren de 1,5m afstandsregel. GEEN lichamelijk contact bij begroeting: geen handen geven, niet knuffelen en niet kussen. Acteurs/actrices passen op set (tijdens de opnames) de social distancing toe in de mate van het mogelijke.

7. Er wordt een locatieplan van de site gemaakt waaruit duidelijk blijkt wie aanwezig dient te zijn op welke locatie. Deze wordt vooraf gecommuniceerd zodat iedereen duidelijk weet welke zones hij wel/niet binnen kan. Op de site zelf worden de zones duidelijk aangeduid. Gebruik indien mogelijk markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen of markeer op de grond hoeveel afstand moet worden gehouden.

8. Het aantal aanwezigen per locatie wordt beperkt tot een minimum. Per locatie/zone op de site wordt bekeken wie er aanwezig moet zijn. Indien mogelijk worden extra monitors voorzien zodat de set vanop afstand kan gevolgd worden om zo het aantal mensen per locatie te beperken. Bij binnen locaties de nodige ruimte voorzien per persoon (nl standaard 4 m² bij zittende activiteiten en 10m2 bij bewegende activiteiten) om de nodige social distancing te kunnen respecteren. en zorgen voor adequate ventilatie (cfr. ook richtlijn 23).

9. Iedereen blijft binnen de voor haar of hem aangeduide locatie(s). Geen vermenging tussen departementen tenzij noodzakelijk.

10. Raak -behoudens je eigen/gepersonaliseerde spullen- niets aan, laat geen items achter en verplaats niets, ook al probeer je behulpzaam te zijn.

11. Als het niet mogelijk is om 1,5m afstand te bewaren tussen de werkplek van verschillende personen: gebruik bij voorkeur collectieve beschermingsmiddelen zoals schermen of wanden om werkplekken te compartimenteren, en/of organisatorische maatregelen, bv. spreiden van werktijden en pauzes, flexibele uren, werken in shift, aanpassing volgorde van arbeidstaken,... Zo niet dient gepast individueel beschermingsmateriaal (mondmasker) gebruikt te worden.

12. In cateringruimtes worden markeringen aangebracht zodat het duidelijk is dat je op 1,5m uit elkaar zit. Waar nodig wordt in shiften of op verschillende locaties gegeten om het aantal mensen per locatie te beperken. Na elke shift wordt de eetruimte (inclusief tafels) ontsmet.

13. Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand en sta rug aan rug. Voorzie éénrichtingsverkeer of voorrangsregels op smalle trappen of andere doorgangen waar personen onvoldoende afstand kunnen houden bij het kruisen (bv. voorrang voor wie naar beneden komt).

14. Probeer contact te vermijden door gebruik van walkies, online chat of telefoon tijdens de werkuren (om binnen en buiten geloop in production offices te vermijden). Gebruik gepersonaliseerd materiaal (eigen walkie, eigen telefoon).

15. Alle medewerkers worden verzocht om zoveel mogelijk voorbereidend werk van thuis te doen (productie, props, kleding, technische voorbereidingen, enz.)

16. Er wordt geen toegang op de set verleend aan externen (setbezoeken, pers, investeerders,  ...). Monitoring en streaming kan desgewenst vanop afstand voorzien worden. De dagelijks aanwezige acteurs en technici worden opgelijst in de call sheets. De productieleider houdt een aanwezigheidslijst bij van de aanwezige figuranten.

 

Hygiënemaatregelen

17. Respecteer de hygiëneregels:

o   Was/ontsmet regelmatig je handen en dit minimum bij aankomst op de set, voor het verlaten van de set, na het snuiten van de neus, na het reizen met het openbaar vervoer, voor het eten en na gebruik van het sanitair.

o   Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak (pedaalemmer).

o   Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

o   Kom niet met je handen aan je gezicht. Zo voorkom je dat je besmet raakt.

18. Elke werknemer heeft een gepersonaliseerd preventiepakket met daarin een mondmasker , een handgel (min 80% alcohol), een gepersonaliseerde drinkfles / koffietas. Het is de bedoeling dat je enkel dit gebruikt en dat je dit (indien herbruikbaar) zelf ook thuis afwast.

19. Elke externe leverancier voorziet dit preventiepakket zelf voor zijn/haar medewerkers. Er zal een lijst van betrouwbare verkooppunten beschikbaar gesteld worden.

20. Iedereen die niet voor de camera staat, draagt een mondmasker. Voor informatie over hoe mondmaskers correct moeten worden gedragen: zie http://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker.

21. Als je gebruik maakt van het sanitair, ontsmet de klink van de deur bij het verlaten van het toilet. Ontsmet je handen met ontsmettende gel (bij voorkeur voorzien in dispensers die niet aangeraakt moeten worden, inwrijven doch niet afdrogen) of was ze met water en zeep en droog ze af met papieren doekjes.

22. Laat deuren zoveel mogelijk -rekening houdend met de brandveiligheidsvoorschriften-  open staan en vermijd de klink vast te nemen met je handen (openen met elleboog bijv.). Hetzelfde geldt voor de trapleuning, liftknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines, … 

Gebruik ontsmettende doekjes als je dit niet kunt vermijden.

23. Voorzie overal voldoende verluchting. Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie:

-    zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen, ga na of aanvullende maatregelen nodig zijn bij systemen waarbij lucht circuleert;

-    gebruik geen individuele ventilatoren (die het virus kunnen verspreiden);

-    bij mechanische ventilatie mag de functie ‘recirculatie van de lucht’ niet aanstaan.

24. Wees alert voor contaminatie tijdens leveringen: was/ontsmet steeds je handen na ontvangst van leveringen.

Ontsmetting van werkplekken en materiaal

Werkplekken worden op regelmatige basis (minimum dagelijks) ontsmet.

26. Oppervlakten dienen met een van de volgende desinfectantia (waaraan geen andere reinigingsmiddelen worden toegevoegd)  ontsmet te worden:

1. Vloeibare Alcohol (min.) 70% ;

2. Javeloplossing die minstens 0,1 % natriumhypochloriet (1000 ppm) bevat. Concreet: als je 40 ml javel op 1 liter leidingwater gebruikt blijf je voor quasi elk type javel boven de vereiste 1000ppm. Het blijft echter aan te raden om altijd het natriumhypochloriet-gehalte van de javel na te gaan op het etiket van de verpakking. Opgelet, als je dit indoor gebruikt, kunnen gevaarlijke dampen vrijkomen;

3. Waterstofperoxide 0,5%; of

4. Detol Medical 5%

Vuil kan de werking van desinfectantia verminderen: reinig vuile oppervlakten steeds ook eerst met water en zeep en laat drogen voor desinfectie.  

(bron:https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN_      OPPERVLAKTEN_19_03_20.pdf)

27. Materiaal op set wordt bij voorkeur ontsmet met 70%  isopropyl alcoholdoekjes of andere wegwerpbare doekjes met een alcoholgehalte van minimum 70 %.

28. Voorzie voldoende desinfecteringssets voor oppervlakken en materiaal.

29. De poetsploeg draagt beschermingskledij.

 

Transport

30. Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn. Men heeft de eigen keuze van transportmiddel als de fysieke afstand van 1,5 wordt gerespecteerd. Voor woon-werkverkeer worden desgevallend eigen mondmaskers gedragen.

31. Kom zoveel mogelijk met eigen transport naar de werkplek. Wie niet alleen met de auto komt, respecteert een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

32. Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, draagt een mondmasker en volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen. 

33. Werknemers/freelancers die met de wagen/beschikbaar openbaar vervoer uit het buitenland komen (uit een land waarmee de grenzen naar België open zijn), dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

34. Chauffeurs van productie-auto’s wisselen niet van auto en ontsmetten na elke rit hun stuur, het oppervlak daaromheen en de versnellingspook. Productieauto’s bedoeld voor personenvervoer zijn voorzien van een doorzichtige (plastic) folie tussen voor- en achterbank (met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid). Ga uit van maximaal 1 passagier, tenzij sprake is van meerdere personen uit hetzelfde huishouden en/of meerdere achterbanken waarbij plastic afscheiding kan worden gerealiseerd.

 

Wat als een medewerker ziek wordt op de set?

35. Deze medewerker dient onmiddellijk te vertrekken van de set en een arts te raadplegen. Zie de praktische instructies hieromtrent op de website van FOD WASO :

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen

36. Zorg ervoor dat de medewerkers die belast zijn met het verstrekken van eerste hulp de nodige richtlijnen in het kader van corona kennen en dat ze de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking hebben. Voor een overzicht van de instructies zie dit schema: https://drive.google.com/file/d/1xWAPv9IVKokLGrxHJpHhNIPFjReBTZS3/view

II.         SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

Naast de algemene richtlijnen die voor alle medewerkers aan een productie gelden, kunnen in functie van de specifieke kenmerken van de productie ook aparte afspraken gemaakt worden met de verschillende departementen.

Werking op de set

▪   Iedereen gebruikt enkel en uitsluitend zijn eigen materiaal of de verantwoordelijke voor de productie voorziet gepersonaliseerd materiaal.

▪   Elk departement ontsmet zijn eigen materiaal op het einde van de draaidag zelf.

▪   De set en omliggende werkplekken worden dagelijks ontsmet.

▪   We streven naar een goed doordachte taakverdeling op de set. Iedereen houdt zich strikt aan zijn/haar opdracht en we vermijden, hoe goed bedoeld ook, mekaar te helpen omdat dit kan resulteren in bijkomend en nodeloos contact.

▪   Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk op je voorziene werkplek blijft en niet essentiële contacten met andere departementen vermijdt.

▪   Neem bij buitenopnamen maatregelen om te voorkomen dat er samenscholingen ontstaan, zorg daarbij dat duidelijk is aangeven (afzetten) waar de 1,5 meter grens is.

Technische crew

▪   Externe leveranciers werken uitsluitend met eigen materiaal (indien niet haalbaar, materiaal personaliseren of indien niet mogelijk mits gebruik van passend beschermingsmateriaal) en zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks ontsmetten van hun materiaal.

▪   Iedereen gebruikt gepersonaliseerd materiaal (vb. computer, toetsenbord, muis, balpen,…) dat ontsmet wordt voor gebruik door iemand anders.

▪   De aanwezigheid van technische crew op de set wordt beperkt tot een minimum. Voorbereidingen worden zoveel mogelijk thuis of in een andere ruimte gedaan.

▪   Voorzien van extra monitors of gebruik van een app (vb. Viewtake) om de opnames te kunnen volgen in andere ruimte om het aantal mensen op de set te beperken.

▪   Crew die nabij de hosts / acteurs komen, dragen beschermingskledij (niet aan de orde zolang social distancing geldt)

▪   Waar niet mogelijk om 1,5m afstand te bewaren : beschermingsplaat installeren (bv in een regiecar) en/of beschermingskledij dragen (bv handschoenen dragen wanneer cameralenzen door verschillende handen moeten gaan)

Technisch materiaal

▪   Wordt dagelijks ontsmet. Externe leveranciers dienen zelf hun materiaal te ontsmetten.

▪   Hoofdtelefoons en walkies zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden.

▪   Voorzie gepersonaliseerde micro’s en prikkers voor hoofdcast.

▪   Maak afspraken met externe leveranciers van materiaal over hoe hun materiaal behandeld en bewaard wordt tussen draaidagen in.

Catering

▪   De productie voorziet voldoende ruimte om de 1,5m regel te respecteren. Indien nodig: shiften / bijkomende ruimtes.

▪   Er is geen cateringtafel waar doorheen de dag versnaperingen liggen om te vermijden dat dit een verzamelplaats wordt.

▪   Maaltijden (incl. versnaperingen) en drank worden in individuele porties genuttigd.

▪   Iedereen gebruikt eigen of gepersonaliseerde drinkbussen of wegwerpbare flesjes voor warme en koude dranken.

Cast

▪   Loges of kleedkamers worden bij voorkeur niet gedeeld.

▪   In elke loge hangt alles klaar zodat er geen styling hoeft aanwezig te zijn.

▪   De regel van nauwer toegestane contacten in de uitgebreide persoonlijke bubbel van het aantal personen zoals bepaald door de Veiligheidsraad, maar met op ieder ogenblik een minimum van 10 personen bovenop de gezinsleden zal van toepassing zijn op de castleden die scènes draaien met andere castleden waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden. De cast engageert
zich er dan ook toe om buiten deze uitgebreide bubbel weinig tot geen andere contacten te hebben, zodat het werk veilig blijft. Tijdens repetities zal voor scènes waar de 1,5m niet gerespecteerd kan worden een mondmasker gedragen worden om aldus het aantal onbeschermde contacten op minder dan 1,5 m tot een minimum te beperken.

▪   De productie zal een planning opstellen voor elkeen van de cast om ervoor te zorgen dat de uitgebreide persoonlijke bubbel niet overschreden wordt.

▪   Cast dient mondmasker te dragen buiten make-up en set.

Art department

▪   Props worden zoveel mogelijk thuis voorbereid. Aankopen online worden grondig ontsmet.

▪   Props worden na gebruik meteen ontsmet door de rekwisiteur of de setdresser.

▪   Indien mogelijk worden er per persoon (acteur) aparte props geregeld.

▪   De rekwisiteur en setdresser dragen handschoenen.

▪   Desgewenst wordt het reinigen van de set overgelaten aan het art department.

Make-up (incl. kapper)

▪   Make-up en kapper wordt tot een minimum beperkt (geen make-up figuranten)

▪   Hoofdcast krijgt een gepersonaliseerde make-up kit

▪   Voor de overige wordt wegwerpmateriaal gebruikt

▪   Make-up artists en kappers  beperkt tot strikte minimum en dragen beschermingskledij (handschoenen, spatscherm, mondmasker)

▪   Make-up artist en kapper nemen gepaste hygiënemaatregelen om zijn/haar handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elk castlid.

▪   Beperk gesprekken tot een minimum tijdens de make-up beurt.

▪   De make-up/haartooi ruimte wordt zo ingericht dat er min. 1,5m tussen de werkplekken is.

Styling

▪   Voorbereidingen gebeuren zoveel mogelijk van thuis.

▪   Bij doorpas wordt steeds alles vooraf klaar gehangen en dient de 1,5m gerespecteerd te worden.

▪   Beperk het aantal personen tot een minimum en hou hierbij rekening met de grootte van je lokaal.

▪   Kledij wordt gereinigd na gebruik vooraleer ze door een ander persoon gedragen wordt .

▪   Ontsmet dagelijks je eigen materiaal.

Production - Production office

▪   Voorzie minstens 1,5m tussen elke werkplek. De afstand wordt gemarkeerd.

▪   Indien deze afstand niet kan gerespecteerd worden, dient er een beschermingswand geplaatst te worden.

▪   Gebruik uitsluitend gepersonaliseerd materiaal (computer, toetsenbord, muis, vaste werkplekken).

▪   Zoveel mogelijk digitale documenten gebruiken (scripts, contracten, call sheets). Indien dit niet mogelijk is moet iedereen over een persoonlijke kopie beschikken.

▪   Ontsmet dagelijks je eigen materiaal (incl. mobiele telefoon)

▪   Plan calluren zoveel mogelijk gespreid om een teveel aan mensen op hetzelfde moment te vermijden.

Postproduction

▪   Indien thuis kan gemonteerd worden, dient dit thuis te gebeuren of in een postproductiebedrijf indien de social distancing en nodige hygiënische maatregelen daar gerespecteerd kunnen worden.

▪   Indien niet thuis gemonteerd kan worden: voorzie minstens 1,5m tussen monteur en regisseur. De afstand wordt gemarkeerd.

▪   Indien deze afstand niet kan gerespecteerd worden, dient er een beschermingswand geplaatst te worden.

▪   Gebruik uitsluitend gepersonaliseerd materiaal (computer, toetsenbord, muis, vaste cel).

▪   Montagecellen en hardware worden dagelijks ontsmet.

Planning

▪  Plan calluren zoveel mogelijk uit elkaar.

▪  Beperk recce’s tot een minimum en respecteer hierbij de algemene richtlijnen en transportrichtlijnen.

Casting

▪  Casting moet zoveel mogelijk via video-conferencing of video-auditions gebeuren.

▪  Indien dit niet mogelijk is, moeten tussen audities in de contactoppervlakken in de castingruimte en het materiaal ontsmet worden.

Download Sectorspecifiekegids
PDF - 110.73KB
Download Verklaring op eer
DOC - 26KB

Ook interessant voor jou