Coronavirus : welke steunmaatregelen zijn er?

coronavirus

België (zoals 155 andere landen op het moment van schrijven) is niet immuun voor het Covid-19-virus.

Hoe ga je als werkgever om met het feit dat een event gecancelled wordt en je cameraploeg hierdoor zonder werk valt.

Het is mogelijk voor economisch geimpacteerd bedrijven om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Dit kan door beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.

Hieronder vindt u een overzicht van de ondersteuningen die op federaal en regionaal niveau zijn ingevoerd.

Federaal niveau

1. Tijdelijke werkloosheid - overmacht

Voor wie?

Ondernemingen met arbeiders, werknemers en / of uitzendkrachten in dienst.

Wat moet de onderneming doen?

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/08/2020, geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, hier : coronavirus-overmacht

Wat moet de werknemer doen?

 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt voor de periode van 1 februari tem 31 augustus 2020, voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaken.
 • De werknemers ontvangen van 1 februari tem 31 augustus 2020 een uitkering gelijk aan 70% van hun gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
 • De werknemers kunnen voor de indiening van hun uitkeringsaanvraag bij hun uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA), of in het kader van een afgeschaft evenement, het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN

Er is op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Meer info hier : overmacht en hier : aanvraag werknemer

Lees meer over tijdelijke werkloosheid wegens corona

2. Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (bedienden en arbeiders)

Bedienden

Voor wie?

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor bedrijven die om economische redenen al aan de voorlopige voorwaarden voor invoering van tijdelijke werkloosheid voldoen.

Meer informatie over de voorlopige voorwaarden, hier : voorlopige voorwaarden

Wat moet de onderneming doen?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ook tijdelijke werkloosheid van economische oorzaken) door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”.

Indien de werkgever als reden van tijdelijke werkloosheid “economische oorzaken” aangeeft , dan blijven de bestaande procedures behouden

Als het bedrijf niet aan de vereiste criteria voldoet, kan het een verzoek indienen bij de minister van Werkgelegenheid om erkend  te worden als onderneming in moeilijkheden vanwege onvoorziene omstandigheden, voor een korte periode. Het verzoek moet de aard van de omstandigheden aangeven die gedurende een korte periode tot een aanzienlijke vermindering van omzet, productie of het aantal bestellingen leiden.

Het bedrijf moet wachten tot dat de RVA door het ministerie van Werkgelegenheid wordt geïnformeerd over de erkenning van het bedrijf in moeilijkheden voordat het communiceert over tijdelijke werkloosheid aan de werknemers.

Intussen, kan een verzoek om tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht worden gevraagd, op voorwaarde dat de werkgever kan aantonen dat hij de voorlopige erkenningsprocedure is gestart als een onderneming in moeilijkheden of dat hij toegewijd om dit te doen.

Werknemers die om economische redenen tijdelijk zijn ontslagen, moeten aan de normale vereisten voldoen. 65% van de gemiddelde geplafonneerd vergoeding wordt betaald. Tot 30 juni 2020 is het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering verhoogd tot 70% van de gemiddelde geplafonneerd vergoeding. 

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Er is op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Update 11 juni 2020 : vereenvoudiging procedure tijdelijke werkloosheid

Arbeiders

Voor wie?

 • Ondernemingen met arbeiders in dienst.

 • Uitzendkrachten op voorwaarde dat ze vóór de periode van overmacht bij dezelfde onderneming al tewerkgesteld worden (minstens 3 maanden) tijdens werkgebrek wegens economische oorzaken.

 

Wat moet de onderneming doen?

De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, zijn sterk vereenvoudigd.

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus (ook wegens economische oorzaken), kan tot 31 augustus 2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Meer info over werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (arbeiders).

Lees meer over de schorsingsregeling

3. Hebt u als tijdelijk werkloze recht op een uitkering? En wat moet je doen om een uitkering te krijgen?

U bent tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken?

U bent tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken?

Om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken moet je (zowel als arbeider of als bediende)

 • ofwel afhankelijk van je leeftijd, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) bewijzen tijdens een bepaalde periode (referteperiode) die de uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
 • ofwel voldoen aan de voorwaarden om theoretisch gezien recht te hebben op inschakelingsuitkeringen;
 • ofwel tijdens de 3 jaren die de uitkeringsaanvraag voorafgingen reeds een uitkering volledige werkloosheid, inschakelingsuitkering of een uitkering tijdelijke werkloosheid genoten hebben waarvoor het werkloosheidsbureau heeft vastgesteld dat u voldoet aan de voormelde wachttijdvoorwaarden.

Je bent tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht?

Als u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht hebt u onmiddellijk recht op uitkeringen en moet u niet voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Wart zijn de vergoedbaarheidsvoorwaarden

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet u ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent dat u voor de dagen waarop u uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen andere activiteit mag uitoefenen ...

Opgelet! Indien u dus door het coronavirus arbeidsongeschikt bent, kunt u geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. U moet dan uw mutualiteit contacteren.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt u, ongeacht jew gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van uw gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Tot 30 juni 2020 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Heb je recht op een supplement?

De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van economische oorzaken heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoeding van minstens 2 euro per dag van tijdelijke werkloosheid. Dit supplement wordt betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid (noch in PC 227 noch in PSC 303.01 zijn hieromtrent afspraken gemaakt).

Wat moet je doen om uitkeringen te kunnen ontvangen?

Een uitkeringsaanvraag indienen

Wanneer?

Je moet enkel een uitkeringsaanvraag indienen indien je voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • op grond van economische oorzaken, indien je toelaatbaarheid tot uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog niet werd vastgesteld bij een vorige uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid;
 • na een onderbreking van je uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van het wekelijks aantal uren van je contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat je deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
 • na je 65ste verjaardag.

Hoe?

De werkgever dient bij de eerste tijdelijke werkloosheid op eigen initiatief een elektronische aangifte sociaal risico (ASR) scenario 2 “Aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden” te verrichten. Deze aangifte wordt rechtstreeks aan de uitbetalingsinstellingen in de sector werkloosheid overgemaakt en is nodig voor de indiening van uw uitkeringsaanvraag en om de berekening van het dagbedrag van uw uitkering mogelijk te maken.

Je contacteert zo snel mogelijk een uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV) om een dossier samen te stellen dat bij de RVA moet ingediend worden. Indien je bijvoorbeeld voor het eerst of na een onderbreking van meer dan één jaar uitkeringen aanvraagt, moet dit dossier een formulier C1 (aangifte van de persoonlijke situatie) bevatten, waarin je het rekeningnummer waarop je jouw uitkeringen wil ontvangen kunt opgeven. Het formulier C1 is beschikbaar bij de uitbetalingsinstelling of te dowloaden via de website www.rva.be.

De uitbetalingsinstelling zal de elektronische ASR scenario 2 ophalen.

De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Zijn er speciale regels voor tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis ?

De werknemers kunnen voor de indiening van hun uitkeringsaanvragen bij hun uitbetalingsinstellingen gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (C3-2-werknemer-corona) of in het kader van een afgeschaft evenement, het formulier C3.2-werknemer-corona-evenementen.

Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de periode van 1 februari tem 31 augustus 2020, ook voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaken.

 • De werknemers ontvangen van 1 februari tem 31 augustus 2020 een uitkering gelijk aan 70% van hun gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Er is op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Update 11 juni 2020 : vereenvoudiging procedure tijdelijke werkloosheid

En voor jaarlijkse vakanties?

Vakantierechten voor de werknemers die wegens overmacht tijdelijk werkloos zijn geworden zijn gegarandeerd, deze dagen zijn met effectieve arbeidsdagen gelijk te stellen. Dit betekent dit dat deze dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

Lees meer over tijdelijke werkloosheid

4. Andere federale hulp

 • Werkgeversbijdragen - btw - roerende voorheffing

Voor een bedrijf dat aantoont dat ze in problemen zit vanwege het virus, kunnen de bedragen maandelijks worden betaald, meer dan 18 maanden.

 • Personen inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting:

Uitstel van betaling (op verzoek van het individu / het bedrijf).

 • Zelfstandigen

Vermindering van voorschotten door een verzoek in te dienen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel of vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen voor twee jaren tem 14/12/2021. In geval van een aangetoond impact door Covid-19, uitstel van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen voor een jaar, zonder verhoging. Vraag moet ingediend worden voor 15/12/2020.

Indien u door het coronavirus gedwongen bent om uw activiteit te onderbreken, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vervangingsinkomen ten bedrage van 1.291,69 euro per kalendermaand van onderbreking (1.614,10 in geval van gezinslast) binnen het kader van het overbruggingsrecht.

Verlenging van de steunmaatregelen tot 31 december 2020.

Lees meer over de fiscale steunmaatregelen

Lees meer over maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ondernemers in Brussel kunnen met al hun vragen terecht bij de dienst 1819. 

De impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de bedreigde sectoren zal regelmatig worden gemonitord door hub.brussels, in nauwe samenwerking met de privéactoren;

Het opzetten door visit.brussels op haar website van een informatiepagina die doorverwijst naar de verschillende bronwebsites op federaal, Europees en internationaal niveau; 

Andere mogelijke ondersteunende maatregelen van de regio:

 • Het Gewest zal voorzien in een gerichte begeleiding om financiële, juridische en administratieve oplossingen te vinden voor bedrijven die tijdelijk moeilijkheden ondervinden;
 • Het Gewest verbindt zich tot administratieve flexibiliteit ten aanzien van ondernemingen die partij zijn in administratieve en financiële procedures ten aanzien van de overheid;
 • Het Gewest heeft de uitgebreide Beleidsraad Economie belast met het uitwerken van een financieel steunmechanisme als antwoord op de door het Covid-19 veroorzaakte liquiditeitsproblemen voor de meest getroffen ondernemingen;
 • Het Gewest verbindt zich ertoe de sectoren die verband houden met toerisme en evenementen te steunen met maatregelen die zo goed als mogelijk hiervoor zijn aangepast.

Voorlopig, zijn de opnames door de regering van Brussel-Hoofdstedelijk Gewest toegelaten zowel buiten als binnen, zolang de hygiëne- en afstandsmaatregelen gerespecteerd zijn.
Opgelet ! Sommige gemeenten en overheidsinstanties de vergunningen de komende 3 weken al hebben geannuleerd. 

Lees meer antwoorden op jouw meest gestelde vragen


Vlaamse Gemeenschap

Oprichting 'Taskforce economische impact corona'. De bedoeling is om de economische gevolgen van het coronavirus te analyseren en te luisteren naar de bezorgdheden en vragen die leven bij Vlaamse ondernemingen.

Ook zal deze taskforce oordelen of eventuele extra maatregelen nodig zijn in het belang van onze ondernemingen en bedrijven. Er bestaan nu reeds een aantal maatregelen, zoals overbruggingskredieten en extra waarborgen voor bedrijven die in de problemen dreigen te komen.

Lees meer antwoorden op jouw meest gestelde vragen

FOD Werk maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen

Welke maatregelen kunnen bedrijven opzetten?

 • Kiezen voor telewerken is sinds 4 mei niet meer verplicht maar wel aan te bevelen ;
 • Verplaats vergaderingen naar een latere datum of gebruik videocalls ;
 • Houd de door de autoriteiten aanbevolen fysieke afstanden tussen werknemers aan ;
 • Beperk het aantal werknemers dat op dezelfde plaats en / of in het openbaar vervoer aanwezig is;
 • Laat flexibele uren toe of indien nodig, vakantie dagen ;
 • Vermijd het organiseren van opleidingen voor een groot aantal mensen.

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Ook interessant voor jou