Re-integratie

Sinds 1 december 2016 is het koninklijk besluit uit 2003 betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd.

Deze wijziging voorziet in een re-integratietraject op maat en beoogt langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk. Voor arbeidsongeschikte werknemers is het namelijk beter om eerst te focussen op de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever omdat medewerkers op termijn vaak het overeengekomen werk kunnen hernemen. Een bijkomend voordeel is dat de werknemer dan kan worden gere-integreerd in een professionele context die hem vertrouwd is en bij collega’s en een werkgever die hij kent en waarmee hij een band heeft. Dit verhoogt de kansen op een vlotte re-integratie.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer fungeert in dit re-integratietraject als gekend aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. Hij of zij maakt ook deel uit van een multidisciplinair team binnen de interne of externe preventiedienst. Verder laat het traject toe om -indien nodig- bijvoorbeeld ook ergonomen of preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in psychosociale aspecten in te schakelen.

Alle stappen van het individueel re-integratietraject worden vastgelegd en daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan het collectief kader. Op ondernemingsniveau moet eveneens een re-integratiebeleid worden uitgewerkt.

Fase 1 - Opstarten van een re-integratietraject

1/ De werknemer zelf of de behandelend arts vragen om een re-integratietraject (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid)
2/ Of de adviserend geneesheer van de mutualiteiten gaat ten laatste 2 maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid na of een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Is de conclusie dat dit het geval is, dan wordt een dossier overgemaakt aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
3/ Of de werkgever vraagt om een re-integratietraject op te starten ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid.

Fase 2 - Re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer start het re-integratietraject op waarbij de mogelijkheid tot re-integratie wordt onderzocht, samen met de betrokken medewerker, diens behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.
Dit maakt mogelijk om te beslissen...

  • of de werknemer op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel definitief ongeschikt is voor dat werk.
  • of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden onderzocht.

Fase 3 - Overleg werkgever - werknemer en opmaken re-integratieplan

Op basis van de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bekijken werkgever en medewerker samen welke concrete mogelijkheden er zijn voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. Vervolgens wordt eveneens overlegd met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Bijbehorend wetsontwerp

Een bijbehorend wetsontwerp bepaalt dat een werknemer alle verworven voordelen behoudt wat maakt dat -indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken tijdens de uitvoering van ander of aangepast werk- de opzeggingsvergoeding berekend wordt op basis van het loon dat bij de initiële arbeidsovereenkomst overeengekomen werd.

Verder wordt het gewaarborgd loon geneutraliseerd. Dit betekent dat -indien de werknemer opnieuw arbeidsongeschikt wordt tijdens de uitvoering van aangepast of ander werk- de werkgever niet opnieuw een gewaarborgd loon dient te betalen.

Tot slot geldt dat, wanneer de arbeidsgeneesheer tot de conclusie komt dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is geworden voor desbetreffend werk, de arbeidsovereenkomst enkel beëindigd kan worden nadat het re-integratietraject volledig doorlopen werd.

Bron: FOD


Ook interessant voor jou