Nieuwe wetgeving Psychosociale risico’s

Op 1 september 2014 trad de nieuwe wetgeving rond preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking. Eerder beperkten deze psychosociale risico’s zich tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. In de toekomst omvatten ze eveneens de kans dat werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard gaat met fysieke schade ten gevolge van de arbeidsomstandigheden.

Psychische schade kan zich uiten in angsten, depressies, burn-out, zelfmoordgedachten of post-traumatische stress. Deze risico’s kunnen leiden tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen of maag- en darmproblemen.

De werkgever dient dus rekening te houden met deze risico’s op het werk in het kader van de risicoanalyse die betrekking heeft op het geheel van risico’s die de gezondheid van werknemers kunnen aantasten. Deze analyse bestaat erin na te gaan of er binnen de onderneming gevaren of risicofactoren invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers en die kunnen leiden tot stress, burn-out of onrechtmatige gedragingen.

Daarbij is iedere vertrouwenspersoon verplicht om, binnen twee jaar na aanstelling, een opleiding te volgen en jaarlijks deel te nemen aan een supervisie. De verplichting tot het volgen van een opleiding geldt niet voor vertrouwenspersonen die werden aangesteld voor 1 september 2014.

Verder werden verschillende definities aangepast. Zo spreekt de definitie van pesterijen nu van een ‘onrechtmatig geheel van meerdere gedragingen’. Dat wil zeggen dat het gaat om een geheel van gedragingen die individueel genomen als onschuldig kunnen worden beschouwd maar waarvan een opeenstapeling schadelijke gevolgen heeft.

Ook mag een preventieadviseur psychosociale aspecten of een vertrouwenspersoon geen deel meer uitmaken van het leidinggevend personeel, noch een werkgevers- noch een werknemersvertegenwoordiger zijn in de ondernemingsraad, noch deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging.

Alleen de werknemers die een formele psychosociale interventie hebben ingediend voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst gedrag op het werk, genieten bescherming tegen ontslag.

Meer info?


Ook interessant voor jou