Het jargon

jargon

De gebruikte terminologie in het domein van HR is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Daarnaast worden er ook regelmatig termen gebruikt die de basis vormen van heel wat regelgeving die van toepassing zijn in onze sector. 

Wat is een Paritair Comité (afgekort PC)?

Een paritaire comité is een orgaan dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

 

Ze zijn opgericht voor alle bedrijfstakken met de bedoeling om de ondernemingen met gelijkaardige activiteiten te groeperen en een regelgeving uit te werken die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden.

 

Hun opdrachten zijn de volgende:

 • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten;
 • het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
 • het uitvoeren van elke taak die hen door een wet is toevertrouwd.

Wie zetelt er in PC 227?

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

Gewone leden:

Voor Febelav: DRIES Koen en GEERTS Stéphane
Voor VOFTP: MASTBOOMS Annick
Voor VOTF: PEETERS Patrice
Voor FeWeb: MARCK Patrick

Plaatsvervangende leden:

Voor Febelav: HUBAUT Olivier en BERTELS Karlijne
Voor VOFTP: MERTENS Kathleen
Voor VOTF: LINTEN Nathalie
Voor FeWeb: MESTDAGH Marc

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

Gewone leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA: HERMANS Inge en MEEUWENS Jan
Voor ACV Puls - CSC: HOSTYN Tijs en CONVENS Vinciane
Voor ACLVB - CGSLB: VANDYCKE Johan

Plaatsvervangende leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA: PIRQUET Rudy en BOLLEKENS Brigitte
Voor ACV Pulse - CSC: LANCKMANS Bart en HAAS Klaus
Voor ACLVB - CGSLB: JONCKHEERE Tommy

Wat is het toepassingsgebied van PC 227?

Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, die hoofdzakelijk of bijkomstig volgende ondernemingsactiviteiten uitvoeren:

 1. ontwerpen, produceren, exploiteren of uitzenden van radio- of televisieprogramma's;
 2. ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms;
 3. toelevering van audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de uitvoering van de activiteiten vermeld onder punt 1 of 2.

 

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector mbt radio- of televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke gebruikte media.

 

Onder media worden onder meer verstaan:

 1. Radio
 2. Televisie
 3. Internet

 

De ondernemingen die actief zijn in het digitale vallen eveneens onder de bevoegdheid van PC 227.

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld.

 

Uit deze definitie blijkt dat de CAO:

 • een akkoord is: hierdoor wordt de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners beklemtoond; de overheid komt niet tussen in de totstandkoming ervan;
 • rechten en plichten vastlegt, zowel van de werkgevers en de werknemers als van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

 

De CAO is in het arbeidsrecht een uiterst belangrijke rechtsbron. Zij verkreeg een volwaardig juridisch statuut met de afkondiging van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (kortweg de cao-wet). 

 

Hoewel de inhoud van de overeenkomsten tot de contractvrijheid van de sociale partners behoort, worden tegenstrijdige bepalingen met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, decreten, enz.) als nietig beschouwd.

 

We onderscheiden drie soorten CAO:

 • de intersectorale CAO's die gesloten worden in de Nationale Arbeidsraad door de representatieve organisaties en waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land. In de NAR kan ook een overeenkomst worden gesloten voor een bedrijfstak die niet onder een paritair comité ressorteert of wanneer een opgericht paritair comité niet werkt.
 • de sectorale CAO's die op het niveau van de paritaire (sub)comités gesloten worden door de representatieve organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.
 • de cao's gesloten buiten paritair orgaan, de zgn. ondernemings-CAO's die gesloten worden door één of meer representatieve werknemersorganisaties (de vakbonden) en één of meer werkgevers of één of meer representatieve werkgeversorganisaties.

Op wie is een CAO van toepassing?

Een individuele werkgever is in het algemeen gebonden door een CAO:

 • wanneer hij die zelf sluit of
 • wanneer hij aangesloten is bij een organisatie die de overeenkomst sluit of die toetreedt tot de overeenkomst of;
 • wanneer hij lid wordt van een dergelijke organisatie of;
 • wanneer hij behoort tot het toepassingsgebied van een algemeen verbindend verklaarde CAO;
 • wanneer hij toetreedt tot een CAO;

 

Wanneer een werkgever gebonden is door een cao dan zijn de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van toepassing op al zijn werknemers waarop de cao van toepassing is, ongeacht of zij al dan niet aangesloten zijn bij een ondertekenende vakbond.

Wat is een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. De einddatum kan bekend zijn of gekoppeld zijn aan het einde van een project. Het wordt dan een contract voor een duidelijk omschreven taak genoemd. Het contract eindigt wanneer de opdracht is voltooid.

Wat is een vast contract?

Het is een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit betekent dat de begindatum bekend is, maar niet de einddatum.

Zijn er administratieve interpretaties om te bepalen tot welk PC een werkgever behoort?

Ja, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft niet-bindende administratieve interpretaties van de reglementering over de bevoegde paritaire comités opgemaakt. Deze interpretaties omvatten een beschrijving van een activiteit, de bevoegde en niet-bevoegde paritaire comités voor deze activiteit en de motivering van deze bevoegdheid.

 

Opgelet! 

 

Deze fiches zijn onderhevig aan evoluties ingevolge nieuwe elementen of wettelijke wijzigingen. Bovendien zijn dit slechts algemene interpretaties over activiteiten, die als basis kunnen dienen voor de bepaling van een paritair comité, maar zij vervangen geen onderzoek over de reële activiteit van een werkgever en de bepaling van de bevoegde paritaire comités voor deze werkgever.

 

Voor onze sector zijn er een 3-tal:


Ook interessant voor jou