Nieuw actieplan 2024-2025 tegen grensoverschrijdend gedrag: wat is er concreet veranderd?

nieuw actieplan

Naar aanleiding van het aflopen van het vorige actieplan lanceert mediarte, in samenwerking met de mediasector en Vlaams Minister van Media Benjamin Dalle, nu een nieuw tweejarig actieplan. De eerder ondernomen stappen uit het vorige actieplan worden geconsolideerd en voortgezet, maar er worden ook nieuwe initiatieven toegevoegd. Tegelijkertijd wordt ingezet op verbreding door ook de filmsector mee te nemen.

Nieuwe stappen tegen grensoverschrijdend gedrag

In het Actieplan 2024-2025 tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse Media- en Filmsector worden belangrijke initiatieven van de afgelopen jaren verdergezet en uitgebreid en worden ook een reeks nieuwe acties opgenomen die gericht zijn op het verder versterken van een veilige en respectvolle werkomgeving. Het nieuwe actieplan bouwt zo verder op het succesvolle beleid dat grensoverschrijdend gedrag de afgelopen jaren hoog op de agenda zette in de audiovisuele sector. Enkele nieuwe acties en initiatieven in het Actieplan zijn: 

Verhoogde betrokkenheid van de sector

We moedigen bedrijven andermaal aan om de Engagementsverklaring te ondertekenen waarmee ze zich verbinden aan de acties opgenomen in het Actieplan GOG, het jaarlijks rapporteren van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. We hebben momenteel de steun van 180 bedrijven en zullen deze ondertekenaars persoonlijk informeren over de nieuwe initiatieven. Vanaf heden zal het VAF de engagementsverklaring opnemen in zijn reglementen en enkel nog subsidies toekennen aan organisaties die de engagementsverklaring hebben ondertekend. 

Mediasensor enquête in 2025

Net als in 2016, 2019 en 2022 herhaalt mediarte in 2025 de mediasensor-enquête. De mediasensor-enquête werd in 2022 uitgebreid met een extra vragenreeks over grensoverschrijdend gedrag. De enquête in 2025 zal opnieuw een extra vragenreeks opnemen bij de meting die aansluit bij het huidige Actieplan 2024-2025 om grensoverschrijdend gedrag uitgebreid te bevragen.

Integratie van GOG-beleid in breder welzijnsbeleid

Het spreekt voor zich dat de thematiek van grensoverschrijdend gedrag een onderdeel is van een breder welzijnsbeleid. Beide onderwerpen kennen specifieke noden, maar de basis en de methodiek zijn hetzelfde. Door deze sterke overlap wordt er geconcludeerd dat de beschreven acties in dit Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag evenzeer kaderen binnen de thematiek van het Actieplan Werkbaar Werk. Tijdens de looptijd van beide actieplannen zal onderzocht worden welke acties samen in het werkveld kunnen uitgerold worden.

Uitbreiding van het Vlaggensysteem

Op vraag van de sector breiden we het Vlaggensysteem uit naar minderjarigen, met nieuwe situaties die specifiek relevant zijn voor deze groep. Om kindercoaches extra te ondersteunen in hun rol zullen de cases waarmee het vlaggensysteem wordt uitgebreid worden opgesteld met feedback van actieve, professionele kindercoaches.

Versterking van medewerkers

Via een online toolbox sensibiliseren we medewerkers over sociale veiligheid en bieden we hen praktische tips om grenzen aan te geven en gevoelige thema's aan te kaarten. Daarnaast wordt er met Sensoa onderzocht op welke manier we de Flirtertwister kunnen hertalen naar een tool voor de mediasector met situaties die binnen onze sector toepasselijk zijn. De inspiratie hiervoor zal gehaald worden bij het Vlaggensysteem voor de media en digitale sector.

Ondersteuning voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het meebouwen aan werkbaar werk, want zij staan mee in voor het welzijn van hun collega’s. We willen hen ondersteunen in hun rol door middel van gerichte opleidingen en workshops over onderwerpen zoals stressherkenning, teamafspraken en het faciliteren van bespreekbaarheid.

Focus op kindercoaches en intimiteitscoördinatoren

De intimiteitstoolkit zal worden uitgebreid met een onderdeel dat specifiek gaat over minderjarigen en intimiteit op de set. Hiermee zullen kindercoaches extra ondersteund worden in hun rol. Met het aanbieden van workshops bij de intimiteitstoolkit worden professionals ondersteund in het omgaan met intimiteit op de set. De rol van intimiteitscoördinator is vrij recent en niet erkend, mediarte zal daarom onderzoeken hoe deze zoektocht naar intimiteitscoördinatoren met bepaalde vaardigheden voor producenten gefaciliteerd kan worden. 

Extra tools voor vertrouwenspersonen

Om de rol van vertrouwenspersonen te versterken, zullen we verschillende tools ontwikkelen om hun herkenbaarheid te vergroten en hen te ondersteunen in dossieropvolging.

Op welke acties uit het vorige actieplan bouwen we verder? 

Het Actieplan GOG 2022-2023 legde een stevig fundament voor een veiligere mediasector door middel van nauwe samenwerking en actiegerichte initiatieven. Hieronder vind je de acties terug die we zullen voortzetten en uitbreiden in het nieuwe actieplan. Met deze acties zetten we stappen naar een veiligere en meer respectvolle mediasector. Samen bouwen we aan een cultuur van integriteit en welzijn voor alle professionals.

Stuurgroep en Sectoraal Overlegplatform

  • Stuurgroep: de stuurgroep houdt het overzicht en geeft richting aan de acties.
  • Sectoraal overlegplatform: het sectoraal overlegplatform evalueert de acties en bevordert de sectorale samenwerking.

Kennisuitwisseling onderwijsinstellingen

mediarte engageert zich om in dialoog te treden met de sectorspecifieke onderwijsinstellingen om het sectoraal beleid ook af te stemmen op het beleid dat in deze onderwijsinstellingen gevoerd wordt. De reeds ontwikkelde tools zullen actief gedeeld worden. Deze zijn voor studenten in deze sectorspecifieke opleidingen ook al van toepassing. Met het kenbaar maken van deze tools wordt er volop gesensibiliseerd bij de studenten alvorens hun loopbaan van start gaat.

Opvragen meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Met respect voor de wetgeving en de afspraken binnen het sociaal overleg in de ondernemingen, zullen de ondertekenaars van de engagementsverklaring opgeroepen worden om aan mediarte mee te delen hoeveel meldingen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag zij hebben ontvangen in het voorgaande jaar.

Toolbox GOG up-to-date houden en uitbreiden met nieuwe thema’s

Binnen het Actieplan GOG 2022-2023 ontwikkelde mediarte een uitgebreide online toolbox in samenwerking met Sensoa, Grenswijs, Icoba, Pimento, Sociaal Fonds Podiumkunsten en oKo. Deze online toolbox ondersteunt werkgevers in het ontwikkelen van een welzijnsbeleid.De online toolbox zal uitgebreid en up-to-date gehouden worden.

Organiseren van workshops en opleidingen

Om werkgevers te ondersteunen in het uitrollen van een welzijns- en het inbedden hierin van gog-beleid zullen er jaarlijkse drie workshops georganiseerd worden om een persoonlijke begeleiding aan te bieden. Deze workshops worden gegeven door experten. 

  • Workshop 1 -  een visie en ethische code over respectvol gedrag opstellen
  • Workshop 2 - grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken
  • Workshop 3 - intervisie opstellen en uitrol van welzijnsbeleid

Ter versterking van individuen organiseert mediarte tijdens het actieplan omstanderstrainingen en assertiviteitstrainingen. Daarnaast onderzoekt mediarte hoe train the trainer-opleidingen georganiseerd kunnen worden en rond welke thematieken. Als laatste actiepunt organiseert mediarte workshop om leidinggevenden te ondersteunen in het meebouwen aan werkbaar werk.

Verder bekend maken van hulplijnen

Net als in het vorige actieplan blijft het verspreiden van contactpunten en hulplijnen belangrijk. Als tweede actie zal mediarte een flowchart opstellen die werkgevers en medewerkers ondersteunt in het vinden van de correcte hulplijn(en) voor een klacht. 

Vertrouwenspersonen

mediarte zal eenmaal per jaar een super- en intervisie voor de Vertrouwenspersonen in de sector blijven organiseren. 

In het vorige actieplan werden de eerste stappen gezet voor de uitrol van een poule van sectorale Vertrouwenspersonen. De werking van deze poule wordt momenteel verder geconcretiseerd om vervolgens bekend gemaakt te worden bij de ondernemingen.

Bekijk het volledige actieplan voor meer details


Ook interessant voor jou