Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag - een jaar in werking

actieplan 1jaar

Op 7 maart 2022 werd het Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector bekend gemaakt. Het plan kwam tot stand door een samenwerking tussen mediarte, de Vlaamse mediasector en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. Een jaar later blikken we graag terug naar wat reeds werd verwezenlijkt en wat er gepland staat voor het komende jaar. 

Het actieplan heeft als als doel om grensoverschrijdend gedrag sneller en beter aan te pakken. De klemtoon ligt op preventie door in te zetten op zowel werkgevers als werknemers. Dit doen we op verschillende manieren: sensibiliseren via artikels en communicatie, ondersteunen via tools en het organiseren van opleidingen en workshops. Vanuit deze uitgangspositie is er sinds de lancering een jaar geleden hard gewerkt. 

Geslaagd sectoraal engagement

Bij het actieplan hoort een engagementsverklaring die ondernemingen kunnen ondertekenen en zich verbinden aan enkele engagementen. Deze engagementen bevatten het onderschrijven van het actieplan, jaarlijks rapporteren over het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag en het voorzien in een vertrouwenspersoon. Sinds de lancering ondertekenden maar liefst 95 ondernemingen deze engagementsverklaring!

Daarnaast werd een sterke stuurgroep opgericht bestaande uit ondernemingen, werkgeversfederaties en vakbonden. Deze stuurgroep geeft enerzijds richting aan de uitwerking van de acties en vult anderzijds de acties aan op basis van de sectorale noden en ervaringen. In 2022 kwam deze stuurgroep frequent bij elkaar en werd feedback gegeven op de uitwerking van de tools en de opleidingen. 

Om de brede sector te informeren en betrokken te houden bij de uitwerking van het actieplan werd een sectoraal overlegplatform opgericht. Dit platform is een uitgebreide groep die bestaat uit experten met de materie zoals Sensoa en De Genderkamer, ondernemingen, werkgeversfederaties, vakbonden en belangengroepen. 

Duidelijk begrip: wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Om te werken aan grensoverschrijdend gedrag en het bespreek te maken, is het belangrijk om een uniform en gedeeld begrip te hebben over wat het is. Het opstellen van een duidelijk begrippenkader was een eerste belangrijke actie die als basis gezien werd voor de verdere uitrol van al de andere acties binnen dit actieplan. Samen met Sensoa werd er een begrippenkader samengesteld dat de drie pijlers binnen grensoverschrijdend gedrag bespreekt: pesten, agressie en seksueel gedrag. Dit begrippenkader vormt de rode draad en houvast in de uitwerking van al de acties. 

Uitwerking tools

Een groot onderdeel van het actieplan zet in de op ontwikkeling van tools. Zo werden tools voor omstanders duidelijk uitgewerkt en gepubliceerd in het mediarte magazine. Daarnaast werd een uitgebreide intimiteitstoolkit ontwikkeld in samenwerking met Philine Janssens. De toolkit bestaat uit algemene richtlijnen over intimiteit en aparte richtlijnen om producenten, regisseurs, acteurs en de kostuum medewerkers tools te geven bij het omgaan met intieme sc√®nes. 

Het Vlaggensysteem van Sensoa werd hertaald naar de media en digitale sector. Deze tool is ontwikkeld om professionals werkzaam in de media en digitale sector te helpen grensoverschrijdend gedrag te herkennen, bespreekbaar te maken en reactiemogelijkheden aan te reiken. 

Opleidingen en workshops

Samen met preventiedienst IDEWE werden er twee hybride opleidingstrajecten tot vertrouwenspersoon georganiseerd. Deze trajecten waren binnen de kortste keren volzet. In totaal werden er maar liefst 24 nieuwe vertrouwenspersonen voor de sector opgeleid. Naast de opleiding tot vertrouwenspersoon werd er ook een inter- en supervisie georganiseerd voor vertrouwenspersonen binnen de media en digitale sector. 

Vanuit de overtuiging dat iedereen een steentje kan bijdragen in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag werd er een gratis omstandertraining aangeboden aan wie werkzaam is in de sector. 

Daarnaast werden er workshops aangeboden over intimiteitsco√∂rdinatie, grenzen aangeven en het gebruik van het Vlaggensysteem. Ook werd er een mediacaf√© georganiseerd waarbij de hulplijnen bij grensoverschrijdend gedrag, zoals de Genderkamer, zich konden voorstellen aan de sector. 

Voor meer informatie en tools, neem een kijkje in het dossier.

Hierboven werd in een notendop opgesomd wat er in 2022 allemaal werd gedaan binnen het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, ontdek het op de website.

Wat staat er gepland voor 2023?

In 2023 zal er verder worden ingezet op de verspreiding van de reeds ontwikkelde tools. Daarnaast zullen er heel wat workshops georganiseerd worden voor werkgevers en leidinggevenden om hen te ondersteunen in het implementeren van een beleid rond grensoverschrijdend gedrag. Ook omstanderstrainingen, opleiding tot vertrouwenspersoon en inter- en supervisies zullen georganiseerd worden. Ook op het sectoraal overleg blijft er ingezet worden om de goede wisselwerking te behouden. 

Ontdek en ondertekenen de Engagementsverklaring

subsidie

Ook interessant voor jou