Deel jullie aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag en help de hele sector vooruit!

sociaal charter

Het Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector heeft als voornaamste doel de sector mee te ondersteunen in acties tegen grensoverschrijdend gedrag. We geloven dat vele bedrijven binnen de sector hier al actief mee bezig zijn en we veel van elkaar kunnen leren. Daarom stuurt mediarte een bevraging uit om de acties die genomen zijn rond grensoverschrijdend gedrag in kader van het Sociaal Charter van de Media te inventariseren. 

Bevraging naar ondernomen acties 

Aan de hand van een online bevraging willen we inventariseren hoe elke onderneming aan de slag is gegaan met de engagementen uit het charter. Deze bevraging heeft niet als doel om ondernemingen te controleren op het uitvoeren van de engagementen uit het charter. Eerder heeft deze bevraging tot doel de huidige ondernomen stappen te inventariseren, te bepalen waar er nog werkpunten zijn en vooral goede voorbeelden op te pikken. De output van de bevraging zal vertrouwelijk behandeld worden en op geaggregeerd niveau kenbaar gemaakt. De good practices uit de bevraging wensen we te bundelen in een toolbox en te delen met de sector. Dit alles met het oog op het samen aanpakken van grensoverschrijdend gedrag binnen de mediasector. 

Een opfrissing van het charter en specifiek het engagement tegen grensoverschrijdend gedrag vind je hieronder terug!

Sociaal Charter voor de Media 

Op 5 juni 2019 ondertekenden een 40-tal mediabedrijven, vakbonden, sectorfederaties, en onderwijsinstellingen een Sociaal Charter voor de Mediasector. Sindsdien is dat aantal gestaag gestegen. Dit charter is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector. Het verzamelt de engagementen van alle partners op (sociale) thema’s als stages, grensoverschrijdend gedrag, intellectuele eigendom en correcte vergoedingen in de geschreven pers, de audiovisuele sector en de online nieuwsmedia. De bevraging focust zich op het engagement dat werd opgenomen over Grensoverschrijdend Gedrag, hieronder besproken. 

Grensoverschrijdend gedrag

Uit de studie naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector van de CuDOS-onderzoeksgroep van de Universiteit Gent van 2018, blijkt dat maar liefst de helft van de vrouwen in de mediasector ooit al grensoverschrijdend gedrag ervoer. Grensoverschrijdend gedrag behelst alle verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag dat de waardigheid van een persoon aantast of een kwetsende, bedreigende omgeving creëert. Het betreft een aantasting van de fysieke, psychische en/of seksuele integriteit. Grensoverschrijdend gedrag vereist geen intentioneel element, het gevolg van het gedrag op de betrokkenen is doorslaggevend. 

Grensoverschrijdend gedrag is in elke context ontoelaatbaar. De ondertekenaars van dit Sociaal Charter willen een voortrekkersrol vervullen in het bespreekbaar maken van, het sensibiliseren over en gepast aanpakken van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. 

De ondertekenaars voeren een helder integriteitsbeleid, dat zich vertaalt op drie niveaus:

Kwaliteit

De ondertekenaars scheppen duidelijkheid rond de waarden die zij onderschrijven op het vlak van integriteit. Zij expliciteren hoe de organisatie omgaat met individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen. Dit kan zich bijvoorbeeld veruitwendigen in een integriteitscode of opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Preventie

De ondertekenaars bewerkstelligen dat leidinggevenden zich bewust zijn van bestaande machtsrelaties, principes van ethisch leiderschap en de rol die zij in hun organisatie kunnen opnemen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De ondertekenaars waken erover dat er voldoende aandacht is voor het creëren van een veilig en respectvol werkklimaat.

Reactie

De ondertekenaars informeren hun medewerkers over de mogelijke procedures om grensoverschrijdend gedrag te melden en nemen dit op in het arbeidsreglement. Zij kunnen hiervoor samenwerken met een externe dienst en duiden eventueel een vertrouwenspersoon aan. Zij hebben hierbij steeds de nodige aandacht en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. In die zin spelen ook de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst en het Meldpunt 1712 rol,  personen kunnen hier terecht met klachten of vragen omtrent grensoverschrijdend gedrag.

Vul de bevraging in


Ook interessant voor jou