Het jargon in de filmsector

jargon

De gebruikte terminologie in het domein van HR is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Daarnaast worden er ook regelmatig termen gebruikt die de basis vormen van heel wat regelgeving die van toepassing zijn in onze sector. 

Wat is een Paritair Comité (afgekort PC)?

Een paritaire comité is een orgaan dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Ze zijn opgericht voor alle bedrijfstakken met de bedoeling om de ondernemingen met gelijkaardige activiteiten te groeperen en een regelgeving uit te werken die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden.

Hun opdrachten zijn de volgende :

 • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten;
 • het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
 • het uitvoeren van elke taak die hen door een wet is toevertrouwd.

Wat is het toepassingsgebied van PSC 303.01?

Het Paritair Subcomité PSC 303.01 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen waarvan de hoofd- of nevenactiviteit bestaat in de productie van langspeelfilms.

Onder productie van langspeelfilms wordt verstaan het maken van iedere langspeelfilm of deel van een langspeelfilm, welk ook het opnamemateriaal ervan moge zijn, geproduceerd of gecoproduceerd hetzij in België, hetzij in het buitenland door een Belgische producent.

Wie zetelt er in PSC 303.01?

In het PSC 303.01 zetelen enerzijds vertegenwoordigers van de vakbonden (ACV-LBC, ABVV-ACOD en ACLVB) en anderzijds vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties (VOFTP en UPFF)

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld.

Uit deze definitie blijkt dat de cao:

 • een akkoord is: hierdoor wordt de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners beklemtoond; de overheid komt niet tussen in de totstandkoming ervan;
 • rechten en plichten vastlegt, zowel van de werkgevers en de werknemers als van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

De cao is in het arbeidsrecht een uiterst belangrijke rechtsbron. Zij verkreeg een volwaardig juridisch statuut met de afkondiging van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (kortweg de cao-wet). 
Hoewel de inhoud van de overeenkomsten tot de contractvrijheid van de sociale partners behoort, worden tegenstrijdige bepalingen met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, decreten, enz.) als nietig beschouwd.

We onderscheiden drie soorten cao's:

 • de intersectorale cao's die gesloten worden in de Nationale Arbeidsraad door de representatieve organisaties en waarvan de werkingssfeer zich uitstrekt tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land. In de NAR kan ook een overeenkomst worden gesloten voor een bedrijfstak die niet onder een paritair comité ressorteert of wanneer een opgericht paritair comité niet werkt.
 • de sectorale cao's die op het niveau van de paritaire (sub)comités gesloten worden door de representatieve organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.
 • de cao's gesloten buiten paritair orgaan, de zgn. ondernemings-cao's die gesloten worden door één of meer representatieve werknemersorganisaties (de vakbonden) en één of meer werkgevers of één of meer representatieve werkgeversorganisaties.

Op wie is een CAO van toepassing?

Een individuele werkgever is in het algemeen gebonden door een cao:

 • wanneer hij die zelf sluit of
 • wanneer hij aangesloten is bij een organisatie die de overeenkomst sluit of die toetreedt tot de overeenkomst of;
 • wanneer hij lid wordt van een dergelijke organisatie of;
 • wanneer hij behoort tot het toepassingsgebied van een algemeen verbindend verklaarde cao;
 • wanneer hij toetreedt tot een cao;

Wanneer een werkgever gebonden is door een cao dan zijn de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van toepassing op al zijn werknemers waarop de cao van toepassing is, ongeacht of zij al dan niet aangesloten zijn bij een ondertekenende vakbond.


Ook interessant voor jou