Competentiebeleid in 6 stappen

Wil je als organisatie een competentiebeleid invoeren maar weet je niet hoe je dit concreet moet aanpakken? Volg dan deze 6 stappen.

Stap 1: Welk doel wil je bereiken?

Als HR-verantwoordelijke wil je graag dat de juiste werknemer zich op de juiste plek bevindt en als intermediair is het de bedoeling om mensen zowel te versterken als ondersteunen. Maar dat zijn niet de enige redenen. Een weloverwogen competentiebeleid zorgt ook voor:

  • Meer betrokkenheid
  • Duurzame loopbanen
  • Grotere inzetbaarheid
  • Een betere doorstroming
  • Gerichte personeelsevaluatie en -begeleiding
  • Een betere motivatie
  • Vermindering van arbeidsverzuim

Verder dient een competentie- of talentbeleid te voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • Het beleid moet kwaliteitsvol en strategisch zijn
  • Het moet ontstaan uit een constructieve dialoog tussen werkgever en werknemer
  • Doelen dienen SMART te zijn: specifiek, meetbaar, aanpasbaar, realistisch en tijdsgebonden

Stap 2: Werk een actieplan uit

Wat is het beoogde resultaat? Welke specifieke acties worden er ondernomen? Hoe wordt erover gecommuniceerd? Wat zal de timing zijn en welke partijen zullen erbij worden betrokken? Al deze zaken zouden in een uitgewerkt actieplan beschreven moeten staan.

Stap 3: Creëer een draagvlak

Communiceer de juiste boodschap op het juiste moment aan het juiste publiek op de juiste toon en op een heldere manier. De kans om zelf iets in te brengen, vermindert weerstand en verhoogt de betrokkenheid.

Stap 4: Maak een eigen woordenboek

Hoewel je ook kunt vertrekken vanuit een bestaand competentiewoordenboek, een gemeenschappelijke en duidelijke taal die eigen is aan het bedrijf werkt altijd het best. Definieer niet de bestaande competenties binnen je bedrijf maar diegene die het bedrijf nodig heeft en bepaal de gedragsindicatoren van elke afzonderlijke competentie. Betrek daarvoor alle relevante partijen.

Stap 5: Stel competentieprofielen op

In geval van een functieprofiel ligt de nadruk op taken die uitgevoerd moeten worden, bij een competentieprofiel wordt gekeken naar kennis, vaardigheden en attitudes.

Stap 6: Match HR-processen met competentiemanagement

Zorg bij instroom, doorstroom en uitstroom dat er competentiegericht wordt uitgebouwd. Hoe kunnen competenties van medewerkers worden ontwikkeld? Breng competenties in kaart tijdens evaluatiegesprekken. Waarom verlaten medewerkers het bedrijf? Neem ook deze relevante informatie mee in je beleid.

Bron: talentontwikkelaar.be


Ook interessant voor jou