Antwoorden op al je vragen

Antwoorden op al je vragen

Hoe verloopt de opstart?

mediarte treedt op als stagepromotor wanneer een werkloze jongere, die jonger is dan 26 jaar en geen recht heeft op een uitkering, een professionele stage loopt bij een werkgever uit PC 227 of PSC 303.01.

Enerzijds kunnen stagiairs en stageplaatsen zich kandidaat stellen via de website van mediarte om binnen dit systeem van professionele stages te werken. De stages worden via de vacaturebank van mediarte bekend gemaakt en mediarte zal via haar geijkte kanalen (nieuwsbrieven, direct mailing, sociale media, contacten in het onderwijsveld, …) promotie maken voor dit project. Op basis van de persoonlijke doelstellingen en competenties van de kandidaat-stagiair en het aanbod van de kandidaat-stageplaatsen wordt er door mediarte een koppeling tussen beiden gemaakt en verder opgevolgd.

Anderzijds kan de stageplaats op haar beurt eveneens via eigen wervingskanalen kandidaten, die voldoen aan de vereiste criteria, doorverwijzen naar mediarte. 

Aan elke vacature opgemaakt voor een mediastage worden de gewenste basiscompetenties toegevoegd.

Een officiële inschrijving/aanmelding is verplicht en gebeurt volledig online waarbij zowel stagiair als stagegever een formulier moeten invullen dat rechtstreeks gelinkt is aan de database van mediarte. Op basis van deze informatie wordt een persoonlijk stagedossier opgemaakt, dat op zijn beurt dient om de stageovereenkomst alsook het stagedraaiboek op te kunnen maken. 

Bij aanvang van de stage wordt er tussen de 3 partijen, een fysiek overlegmoment georganiseerd voor het goede verloop van de stage te bespreken. Hierbij wordt in samenspraak het volledige stagedraaiboek (zie onder) doorgelopen alsook de nodige, cruciale, informatie voor zowel de stagiair als de stagementor. Naast het louter inhoudelijke aspect (aan te leren vaardigheden en competenties) wordt er ingezoomd op de werkomstandigheden en arbeidsregimes die van toepassing zijn tijdens de stageperiode. In de mate van het mogelijke wordt eveneens het belang van goede trainers/mentors benadrukt wanneer er intern opleiding/begeleiding wordt voorzien met eigen werknemers als (stage)mentor.

Is een mediastage bezoldigd?

De stage is niet bezoldigd. De vergoeding voor woon- en werkverkeer en andere kosten gemaakt in uitvoering van de stage worden vergoed zoals gebruikelijk is bij de werkgever waar de stage plaatsvindt.

Hoe lang duurt een mediastage?

Een stagiair kan een of meer stages lopen voor een totale periode van maximum 12 weken met een minimum van 4 weken per stage.

Wat is de rol van het stagedraaiboek?

Het (online) stagedraaiboek is het centrale document waarop zowel de mentor als de stagiair de vooropgestelde doelstellingen van de mediastage kunnen monitoren en aanpassen gedurende de looptijd. Hierin worden ze begeleid door de consulent van mediarte. Enerzijds verwachten we dat de stagiair eigen ervaringen kan benoemen, analyseren en bijsturen in functie van begeleiding. Anderzijds zal mediarte in de loop van de stage de te ontwikkelen competenties monitoren en daar waar nodig eventuele bijkomende opleidingen suggereren aan mentoren.

Het stagedraaiboek is het centrale toegangspunt en vergemakkelijkt de opvolging. Door het aanmeldingsdocument, waarin de aan te leren vaardigheden, competenties en context van de stageplaats worden vermeld, en het stagedraaiboek te bundelen bewaren we een goed overzicht. Hierdoor is de verwerking ook (tijds)efficiënter voor zowel de consulent van mediarte als de werkgever. Het stagedraaiboek wordt permanent gebruiksvriendelijker en efficiënter gemaakt op basis van de feedback die we ontvangen vanuit de stagiair en/of stageplaats.

Om de consulent van mediarte tijdens de begeleiding van de stage een beter zicht te geven op de tijdsbesteding en welke stage-uren er exact gepresteerd worden, voegen we een “tijdsregistratie-luik” toe aan het stagedraaiboek. Zo kan mediarte erover waken dat de wettelijk vastgelegde arbeidsregimes in de av-sector worden gerespecteerd.

Tijdens de (tussentijdse)opvolging en eindevaluatie kan dan ook in een handomdraai teruggegrepen worden naar de initiële doelstellingen van de mediastage en hier ook verder aangevuld worden.

Om onze stagebegeleiding te kunnen blijven verbeteren en ze optimaal te kunnen afstemmen op het leerverloop, wordt de stagiair ook verzocht om een zelfevaluatie van de stageplaats te doen in het draaiboek. Deze vragenlijst geeft ons een betere inkijk op de stageplaats.

Vanaf 2020 wordt er eveneens een persoonlijke SWOT-analyse toegevoegd aan het stagedraaiboek. Dat kan door de stagiair vrijblijvend gebruikt worden om de toekomstmogelijkheden op de audiovisuele arbeidsmarkt of andere carrièremogelijkheden in kaart te brengen. Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek, waarbij de stagiair nagaat:

 • Wat zijn de sterke punten? Waarin onderscheid de stagiair zich in positieve zin van de concurrenten op de arbeidsmarkt?

 • Wat zijn de zwakke punten? 

 • Welke carrièrekansen doen zich voor op de audiovisuele arbeidsmarkt?

 • Welke risico’s of bedreigingen dienen zich aan?

Wat is belangrijk bij een stageplaats?

De stageplaats is cruciaal voor een optimale leerervaring. In de praktijk spelen parameters zoals fysieke bereikbaarheid van de stageplaats vaak een (te) grote rol. Terwijl de verwachtingen en noden van de stageplaats zoveel mogelijk moeten gelijklopen met de interesses en leerbehoeften van de stagiair.  Deze afstemming is de gedeelde verantwoordelijkheid van de stagebegeleider, de mentor en de stagiair. Hoe profileert de stageplaats zich? Hoe wil de stagiair betrokken worden? Is de stageplaats duidelijk over de leermogelijkheden? Wat primeert: de interesses van de stagiair of de leermogelijkheden van de stageplaats? Zal een stagiair stage lopen op een afdeling waarvoor hij misschien nog niet klaar is? De consulent van mediarte zal dit objectief beoordelen in overleg met de stagementor.

Hoe gebeurt de begeleiding?

Een consulent van mediarte staat in voor de opvolging vanaf de startfase tot het einde van de looptijd van de mediastage en vormt zowel voor de stagiair als de stageplaats de rechtstreekse contactpersoon. Een tussentijdse evaluatie wordt steeds ingepland om een kwalitatieve evolutie te kunnen meten in de loop van de stageperiode.

De begeleiding die we binnen dit project opzetten is meerlagig.

In eerste instantie willen we jongeren door middel van deze stage toeleiden naar een effectieve tewerkstelling, maar ook in een breder kader zullen de jongeren die dit wensen begeleid worden in het opstellen van een cv en portfolio en het schrijven van een goede motivatiebrief naast andere tips & tricks over starten in de sector die mediarte aan deze jongeren wil meegeven.

In tweede instantie behelst de voorziene begeleiding een begeleiding van de onderneming zelf. Binnen de brede audiovisuele sector zijn nieuwe vormen van leren in opmars. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van werkplekleren, mentorships en coachings on-the-job, waarbij instromers worden begeleid door ervaren seniors. Vaak wordt er van elkaar geleerd zonder enige voorbereiding, verdere opvolging of evaluatie.

Voor de begeleider van de mediastagiairs zal er daarom parallel ingezet worden op train the trainer-opleidingen om de opvolging/begeleiding van stagiairs beter te omkaderen. Stagegevers kunnen voor de begeleiding (opstellen functiebeschrijvingen, opmaak en opvolging leertraject, ...) ook steeds een beroep doen op de consulenten van mediarte.

Daarnaast linken we mediastages aan opleidingen die georganiseerd worden door de mediacademie, het opleidingsluik van mediarte. Bij uitbreiding komt dit de gehele onderneming ten goede. Binnen het kader van het mediartist-project kunnen Brusselse werklozen ook toegeleid worden naar een mediastage.

Zijn er tussentijdse opvolgmomenten?

Een consulent heeft tijdens de stage minimaal twee contactmomenten met de stagiair en stagementor. De vereiste opvolgmomenten zijn afhankelijk van de duurtijd van de stage. Net als de voorgaande projectperiodes zal een mediastage een minimale looptijd hebben van vier weken, zodat zowel stagiair als stageplaats de ruimte hebben om elkaar te leren kennen, competenties beter te kunnen inschatten en om zich verder te ontplooien. 

Bij een stage vanaf 4 weken tot 8 weken voorzien we 1 face to face contact bij aanvang en 1 telefonisch contact / videoconference in het midden, en 1 telefonisch contact bij afronding.

Bij een stage langer dan 8 weken met een maximum van 12 weken voorzien we 2 face to face contacten een bij aanvang en een in het midden, en een telefonisch contact / videoconference bij afronding.

Worden de stagiairs nog verder ondersteund?

We stellen al geruime tijd vast dat de cv’s en bijhorende motivatiebrieven van mediastagiairs (die ze verplicht moeten opladen bij registratie) veelal niet aan de vereisten voldoet en in die zin kunnen we extra begeleiding aan de mediastagiairs aanbieden. We mogen niet uit het oog verliezen dat het nog steeds noodzakelijk is een sterk cv en een boeiende motivatiebrief te bezitten. Wat moet er zeker in je cv staan? Hoe ziet een sterke motivatiebrief eruit?  Wat zijn de do’s en don’ts? 

Door 3-maandelijks een workshop te organiseren kunnen de consulenten van mediarte de concrete tips en handvaten meegeven aan de jongeren om die “noodzakelijke” cv en motivatiebrief de juiste vorm en inhoud te geven. De nodige tips & tricks zullen ook gepubliceerd worden op mediarte.be alsook geïntegreerd worden in gerichte e-nieuwsbrieven en online communicatie.

Binnen het mediastages-project zal er een update uitgewerkt worden van de Startersgids.  Het bevat het ABC van de arbeidsvoorwaarden in de sector, tips & tricks van professionals en andere informatie die handig is om als starter in de sector aan de slag te gaan. Alle kandidaten voor een mediastage zal een Startersgids bezorgd worden. 

Deze gids heeft ook een meerlagige doelstelling. Het is een duurzame en multi-inzetbare gids die ook toegepast kan worden om pas afgestudeerden uit audiovisuele (en andere) richtingen, nieuwe medewerkers en werkgevers in de sector een houvast te geven. Werkgevers kunnen deze gids ook aanwenden als onderdeel van de onthaalbrochure om nieuwkomers/stagiairs te verwelkomen in hun onderneming  De blueprint en methodologie van de Startersgids kunnen intersectoraal als best-practice naar voor geschoven worden om de perfecte basis te vormen van een onthaalbrochure.

Om tegemoet te kunnen komen aan recente wijzigingen in de arbeidswetgeving, om nieuwe tips en weetjes toe te voegen, de vinger aan de pols te houden m.b.t. recente ontwikkelingen en tendensen in de sector, wordt er een tweejaarlijkse update (2021) voorzien van deze Startersgids. De meest recente versie werd in september 2019 opgeleverd en gedrukt op 3600 Nederlandstalige en 3600 Franstalige exemplaren.

Deze Startersgids zal eveneens gehost worden op de website van mediarte en de verschillende thema’s zullen afzonderlijk gecommuniceerd worden

Hoe wordt de Self Assessmenttool van mediarte ingezet?

We moeten zeker zijn dat de stagegever de startcompetenties van de stagiair kent en/of zo goed mogelijk kan inschatten. In het verlengde moeten we voor de aanvang van de mediastage nagaan of de stagiair positief staat tegenover werkplekleren. 

De ontwikkeling van een self-assessment tool en implementatie op het online platform van mediarte biedt de stagiairs een meerwaarde om (vanaf de aanvang van de stage) meer betrokken te worden bij het leerproces. Het dwingt hen ook om op een actievere manier met de leerinhouden en/of stagedoelstellingen om te gaan en henzelf kritisch te analyseren. Door zichzelf op voorhand te evalueren krijgen stagiairs een beter zicht op het proces dat ze doormaken, op hun sterktes en (vaktechnische) werkpunten en op wat nog nodig is voor hen om een taak of opdracht binnen de av-productie tot een goed einde te brengen of verder te ontwikkelen.  

Functies die we in het kader van het mediastage-project wensen te ontwikkelen:

 • Voor aanvang van de stage moet de stagiair verplicht doorheen een persoonlijk online stappenplan om zijn competenties (of nog te ontwikkelen competenties) mbt de functie bloot te leggen. 

 • Aan het einde van het stappenplan krijgt de stagiair een visuele representatie van de competentiescan (pdf-formaat) die ook aan de de stageplek/mentor wordt voorgelegd en mee wordt geïntegreerd bij de bespreking en opmaak van het stagedraaiboek.

 • mediastagairs zullen de mogelijkheid hebben om hun competenties aan de online talentpagina’s toe te voegen waardoor opdrachtgevers/stageplaatsen gericht kunnen scouten naar potentiële stagiairs

 • Deze competenties worden op de website van mediarte.be in de backend ook gelinkt aan de vacatures/stageplaatsen opdat de zoekfilter op deze (job)pagina efficiënter kan ingezet worden. Hierdoor kan een stagiair die op zoek is naar een mediastage of passende stageplaats in een specifiek vakgebied zijn zoektocht vernauwen.

 • Bij de eindevaluatie van de mediastage wordt deze self-assessment hernomen en krijgen zowel de stagiair als consulent van mediarte een inzicht in de leercurve/evoluties die plaatsvonden tijdens de stageperiode alsook de werkpunten die nog extra aandacht verdienen.

Met de implementatie van deze self-assessment tool wensen we een duurzaam instrument uit te bouwen dat ook zou kunnen getransponeerd worden naar andere sectoren. Door het verder inbedden van dit instrument in de learning database op mediarte.be, kan de stagiair na het beëindigen van de stage ook gepaste voortgezette leermomenten/opleidingen/tutorials/... ontvangen op basis van zijn meest recente competentiescan. Hierdoor kunnen we het individu permanent betrekken (en sensibiliseren) over de noodzaak aan voortgezette opleiding tijdens de loopbaan in de av-sector. Dit kan eventueel leiden tot een individueel opleidingsplan.

De stagiair zal zijn leermomenten kunnen waarderen en evalueren. Deze waarderingen kunnen publiek geplaatst worden zodat andere gebruikers inzicht kunnen krijgen in welke leermomenten er populair zijn en hoe deze de vorige gebruikers hebben geholpen.

Welke rol kan een Talentpagina voor een stagiair spelen?

De website van mediarte laat gebruikers toe om slechts in enkele minuten een eigen profiel te creëren, z’n talent te tonen en connectie te maken met collega’s in de sector. Eens geregistreerd, kunnen de personen die zich willen aanmelden voor een mediastage eenvoudig hun Talentpagina en portfolio aanpassen om zo het best hun persoonlijkheid te reflecteren en makkelijk informatie van andere kanalen binnen te halen, inclusief hun cv van LinkedIn en showreels (youtube, vimeo,..) en deze up te daten.

Met dit online portfolio kunnen ze dus ook gevonden/gescout worden door potentiële werk- en opdrachtgevers aan de hand van het vakgebied en de competenties die ze zelf kunnen toevoegen. Dit vormt een toegevoegde waarde aan de selectie-workflow van een mediastage die efficiënter kan verlopen gezien de werkgever zelf zijn selectie van potentiële kandidaten kan bepalen.

De aanmaak van een online profiel op mediarte.be wordt verplicht vooraleer van het mediastages-project te kunnen genieten. Hiermee kunnen we een verhoging van het aantal profielen beogen alsook een (potentiële) grotere hoeveelheid aan publieke talentpagina’s op de website van mediarte. Dit kan op zijn beurt de interactie tussen werkgevers en de instroom van talent bevorderen.

Bij de aanmaak van een online profiel kan het individu aanvinken of het “op zoek is naar een stageplaats”. Dit kan op termijn de algemene selectie-workflow van een mediastage efficiënter laten verlopen gezien de werkgever zelf zijn selectie van potentiële kandidaten kan bepalen en makkelijker deze talenten eruit kan filteren.

Om stagiairs en stageplaatsen nog beter te kunnen matchen zullen vaktechnische competenties als basis gebruikt worden bij het enerzijds ingeven van vacatures/stageplaatsen als bij het aanmaken van een persoonlijke Talentpagina. In eerste fase zullen dit de vaktechnische functies zijn van de betrokken mediastage-functies met name de productionele en redactionele functies met een vrij afgelijnd takenpakket en in een tweede fase kunnen we dit verder uitbreiden naar andere functies.
Bij vaktechnische competenties ligt de klemtoon meer op de kennis en de toepassing ervan (inzicht en kunde). Deze nieuwe feature is complementair aan de basis gedragscompetenties die we al geruime tijd hanteren in het begeleidingsproces tussen de stagiair en stagementor.

Zijn er tools die stageplaatsen kunnen gebruiken?

De sociale partners hebben als doel om de stagiairs in onze sector een kwaliteitsvolle werkplek aan te bieden. Daarom gaat mediarte enerzijds verder inzetten op het permanent sensibiliseren m.b.t. het aanbieden van stageplaatsen en anderzijds om deze stageplaatsen ook nog zo kwaliteitsvol en duurzaam mogelijk te maken.

De uitgewerkte toolbox past perfect binnen deze strategie en kan ook gebruikt worden om jonge starters in de sector te begeleiden. De verwerkte informatie zal tevens via alle communicatiekanalen van mediarte verspreid worden.

Op de website van mediarte werd onder het dossier “Stages”, een specifiek subdossier aangemaakt dat als toolbox voor stagegevers kan gebruikt worden. Dit dossier is opgebouwd uit verschillende onderdelen, aangevuld met tips voor stagementors:

 • Matching: hoe kan je als werkgever/mentor op het welslagen van de stage anticiperen. Voorbereiding: wat komt de stagiair effectief leren. 

 • Begeleiding: wat moet er zeker aan de stagiair als ondersteuning aangeboden worden. 

 • Feedback & Evaluatie: hoe kan constructieve kritiek als leerinstrument ingezet worden? 

Deze toolbox wordt binnen het mediastages-project tijdens de stage-intakegesprekken steeds toegelicht en (vrijblijvend) aangereikt aan de stagementor. We stellen hierbij vast dat de informatie die deze toolbox bevat door de meesten als zeer behulpzaam geacht wordt en ook voor niet mediastages gebruikt wordt, wat dan weer past binnen de werking van deze actie in het Sectorconvenant.

Dit dossier zal ook permanent aangevuld worden met de toepasselijke tewerkstellingsmaatregelen en relevante content mbt werkplekleren.

Wordt er binnen dit project nog gesensibiliseerd rond stages?

Om de doelgroep (zowel -26 jarigen als stagegevers) te sensibiliseren over werkplekleren willen we ook onze 360°-aanpak hiervoor aanwenden. De misvattingen over (1) legale stages, illegale vrijwillige stages en (2) de voordelen van werkplekleren vragen om in het eerste geval uit de wereld geholpen te worden en in het tweede geval ondersteund en gestimuleerd te worden.

In deze aanpak voorzien we dat we rond deze topics specifieke content gaan aanmaken en deze on- en offline te verspreiden. De 360°-aanpak bestaat eruit dat gecommuniceerd wordt via verschillende kanalen en dit door gebruik te maken van verschillende content-types waarbij deze door elkaar verweven worden. Door onze content over verschillende kanalen te versturen, versterken deze kanalen elkaar. Bij communicatie over meerdere kanalen, is het effect groter dan de som van het effect van de aparte kanalen en voor dit project is dit niet anders.
Alle mogelijke communicatiekanalen en content-types die voor de doelgroep als interessant worden gedefinieerd, zullen worden benut. Dit houdt ook in dat alle ondernomen acties elkaar aanvullen en in sommige aspecten ondersteunen, maar niettemin als op zichzelf staande onderdelen kunnen worden benaderd door het individu of de organisatie op zoek naar specifieke informatie. Hiermee samenhangend voorzien we ook een herlancering van de sensibiliseringscampagne met bijhorend campagnebeeld (dat ondertussen symbool geworden is voor alles wat binnen mediarte met stages en, op breder vlak, met leer- en werkervaringsplaatsen te maken heeft).

Door middel van een online campagne zullen alle werkgevers (opnieuw) bereikt worden en kan dit materiaal ook ingezet worden binnen de verschillende sectorspecifieke onderwijsinstellingen ter promotie van het project. 

Er zal een nieuwe video-testimonial ontwikkeld worden waarin we het het kader schetsen mbt het belang van een doordacht (stage)mentorschap op de werkvloer. Een heldere, hands-on videocase wordt opgebouwd aan de hand van een paar gerichte FAQ’s die op een laagdrempelige manier het belang van een optimale stagewerking benadrukken.

Wordt er met VDAB, FOREM en Actiris samengewerkt?

In het kader van de doelstelling om onze database van potentiële kandidaten te verbreden en om onze “reach” van stage-oproepen voor -26 jarigen algemeen te vergroten, wensen we een nauwere samenwerking met de lokale afdelingen van VDAB, FOREM en Actiris. 

Een nauwere samenwerking dat zich, naast het samenwerkingsakkoord dat mediarte en VDAB hebben, vertaalt in een actieve en systematische opname van (media)stage-oproepen in de verschillende databases. Door arbeidsconsulenten attent te maken op mediastages die zich in hun regio bevinden, kunnen we lokaal talent aansporen om werkervaring op te doen. Op deze manier kunnen we werkzoekenden met aspiraties in de audiovisuele sector een eerste werkervaring aanreiken in het geval er geen vacante jobs voorhanden zijn.


Ook interessant voor jou