mediasensor 2022 - Meting naar mentaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag

mediasensor 2022

In 2022 zal mediarte opnieuw de mediasensor enquête uitvoeren. Na succesvolle metingen in 2016 en 2019, willen we in 2022 voor de derde keer op rij de werkbeleving en de psychosociale risico’s in onze sector in kaart brengen. Dit jaar zullen we een extra focus leggen op grensoverschrijdend gedrag.

mediasensor enquête

Wat is het? 

Met de mediasensor enquête wordt er gepeild naar de werkbeleving en de psychosociale risico’s in de audiovisuele-, film- en digitale sector. Dit gebeurt via een online in te vullen vragenlijst op maat van de sector.

In de mediasensor enquête van 2022 zal er diepgaander worden ingegaan op grensoverschrijdend gedrag. De enquête bevatte reeds een vragenlijst die betrekking had op grensoverschrijdend gedrag, maar we breiden deze uit. Dit omwille van de nood aan vergelijkbaar cijfermateriaal om te kunnen inschatten hoe aanwezig de problematiek van grensoverschrijdend gedrag is in de sector. En anderzijds omwille van het belang dat er gehecht wordt aan de strijd ertegen.

Waarom deelnemen als werkgever? 

Volgens de wetgeving rond psychosociale risico’s is elke werkgever verplicht om een risicoanalyse te maken. Deelname aan de mediasensor enquête zorgt voor de uitvoering van deze wettelijk verplichting.

Door het laten invullen van deze enquête door je werknemers kom je als werkgever te weten hoe jouw werknemers in het werk staan. Je stelt je open voor hun welzijn en toont aan dat je hier aandacht voor hebt. Medewerkers die zich van belang voelen, staan geëngageerd in hun job. Ze draaien niet op routine, ze werken proactief, ze nemen initiatief, ze zijn creatief en innovatief.

Daarnaast is er een financieel- en concurrentieel voordeel. Door beter inzicht op het welzijn van de medewerkers kan men inspelen op de evoluties op lange termijn. Een goed preventiebeleid resulteert potentieel in minder verloop en verzuim, een daling van het aantal fouten en arbeidsongevallen en een hogere productiviteit. Dit is binnen het voortdurend veranderend economisch gebeuren dat de audiovisuele, film en digitale sector zo uniek maakt, van levensbelang.

Waarom deelnemen als individu?

Een veilige werkomgeving met een positief klimaat voor het mentaal welzijn, is van belang voor elke werknemer of freelancer. Door deelname aan deze enquête werk je mee aan het blootleggen van je eigen werkklimaat, dat van de onderneming waar je voor werkt en uiteindelijk ook van de sector waarin je werkt. Je krijgt als individu na deelname ook een persoonlijk rapport.

De output van deze bevraging verduidelijkt waar de pijnpunten liggen en waarop er moet worden ingezet. Werkgevers kunnen de resultaten van de bevraging gebruiken om een doelgericht preventiebeleid op te stellen en zo intern te werken aan het verbeteren van het werkklimaat, maar elk individu kan op basis van zijn eigen resultaat ook zelf acties ondernemen om aan het eigen welbevinden te werken.

Daarnaast zal ook mediarte actief gebruik maken van de resultaten. We stellen een sectoraal actieplan op met doelgerichte acties om het mentaal welzijn voor iedereen tewerkgesteld in de sector, te bevorderen. 

Maar geen output zonder input! Om het huidige werkklimaat vast te stellen, acties te ondernemen voor verbetering, hebben we de input nodig van elk individu. Dit is de eerste, cruciale stap in het verbeteren van het mentaal welbevinden van iedereen binnen de de audiovisuele-, film- en digitale sector.

Hoe gaat de enquête in zijn werk? 

De online bevraging, die ondersteund wordt door de preventiedienst Attentia, zal in het voorjaar van 2022 hernomen worden en is toegankelijk voor de gehele audiovisuele-, film- en digitale sector. Deelname is heel simpel en kosteloos: schrijf je in via onderstaande link en we nemen verder contact met jou op!

Als onderneming met minimaal 10 VTE’s kan je voor de optie kiezen om een aparte bedrijfsrapportering aan te vragen tegen een beperkte kostprijs. Zo’n rapportering geeft jou meer inzicht op hoe het gesteld is met het mentaal welzijn binnen jouw onderneming. Daarnaast kan je deze vergelijken met die van de sector of die van België. Wie kan welk soort bedrijfsrapportering aanvragen, vind je terug in onderstaande afbeelding. 

rapportering

Ook als individu kan je een volledig, persoonlijk rapport aanvragen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen mentaal welzijn.

Anonimiteit en resultaten

Het invullen van de vragenlijsten gebeurt anoniem. mediarte, werkgevers noch Attentia zullen de resultaten van de individuele respondenten kennen. Attentia waakt over de anonimiteit door de volgende regels in acht te nemen:   

  • Meerdere variabelen (zoals geslacht, leeftijd en afdeling in het voorbeeld) worden niet gecombineerd. Er is enkel een zogenaamde ‘kruising’ mogelijk met afdeling. We kunnen bijvoorbeeld de resultaten zien van de vrouwen binnen afdeling x. De voorwaarde die altijd geldt, is dat de geselecteerde groep (hier de vrouwen in afdeling x) voldoende groot moet zijn. Telt de groep minder dan 10 werknemers, dan worden de resultaten niet getoond. 
  • Je zal gevraagd worden om jouw geboortejaar in te geven. Een geboortejaar is specifiek en kan twijfels opwekken over de anonimiteit. Het is daarom belangrijk om te weten dat we niet met de jaartallen werken. De gegevens die we verzamelen uit de geboortejaren hergroeperen we binnen de standaardleeftijdscategorieën (< 25 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en ≥55 jaar). 
  • Attentia levert aan de onderneming een globaal rapport af. In dat rapport worden enkel groepen besproken. Een groep is bijvoorbeeld een afdeling, een site, een leeftijds-categorie. Zoals reeds gezegd, een groep met minder dan 10 deelnemers wordt niet apart in het rapport besproken. 
  • Tenslotte is het belangrijk te weten dat niemand van de onderneming inzage heeft, noch in de ingevulde vragenlijsten, noch in de statistische databank. De onderneming krijgt enkel het globale rapport dat de resultaten bevat op niveau van de totale onderneming en op niveau van groepen die voldoende groot zijn. 

Resultaten op bedrijfsniveau zijn confidentieel en zullen uitsluitend voor het bedrijf in kwestie raadpleegbaar. De sectorresultaten zullen publiek worden gedeeld. Daarnaast zal mediarte de sectorresultaten opnieuw gebruiken om de werkbaarheid in het audiovisuele landschap van België in kaart te brengen. De resultaten worden eveneens verwerkt in een nieuw actieplan op sectorniveau.

Wil je extra informatie?

Stuur een mailtje naar Vicky Van Bellingen - Projectmedewerker Welzijn & Inclusie

Subsidie

Ook interessant voor jou