Verhoging koopkracht in 2018

De sociale partners van PC 227 en PSC 303.01 sloten op 15 december een nieuw sectoraal akkoord voor de periode 2017-2018. Dit akkoord zorgt voor een globale verhoging van de koopkracht van 1,1%.

De belangrijkste maatregel is dat zowel in PC 227 (audiovisuele en digitale sector) als in PSC 303.01 (filmsector) alle loonschalen vanaf 1 januari 2018 verhoogd worden met 1,1%. In PSC 303.01 worden ook de reële lonen verhoogd met 1,1%. In PC 227 worden de reële lonen op 1 januari 2018 verhoogd worden met € 34,25. Dit laatste is echter niet voor diegenen die in 2017 reeds een verhoging kregen van minstens hetzelfde bedrag kregen. Deze verhoging houdt echter geen rekening met een baremieke verhoging die toegekend geweest is of de toepasing van de indexatie in december. De verhoging van het bruto maandloon van € 34,25 in PC 227 kan ook omgezet worden in een gelijkwaardig alternatief.

In PC 227 werden nog enkele bijkomende afspraken gemaakt. De extra toelage van de verloning voor werken op zon- en feestdagen wordt van minimaal 15% naar 20% gebracht. De vergoeding die hiervoor betaald werd in 2017 kan in mindering gebracht worden van de verplichte €34,25. mediarte stelt hiervoor een rekenmodule ter beschikking.

Voor de periode 2018-2019 zal in beide sectoren ook het Mediastages-project verlengd worden. Hierdoor kunnen werkzoekenden die geen uitkering krijgen en nog geen 26 jaar zijn een legale stage lopen bij een werkgever uit PC 227 of PSC 303.01. De projectfinanciering om de opvolging door mediarte hiervan te voorzien werd door de Federaal Minister van Werk, Kris Peeters, voor twee jaar verlengd.

Wat betreft vorming en opleiding hebben de sociale partners van beide sectoren zich geëngageerd om een groeipad uit te werken om te komen tot het wettelijk verplichte gemiddeld aantal opleidingsdagen, op dit moment is dat 5 dagen. mediarte zal hiertoe de nodige ondersteuning bieden en praktische opvolging voorzien.

Zowel wat betreft het tijdskrediet, loopbaanvermindering als voor landingsbanen werden op sectoraal niveau afspraken gemaakt waardoor de werknemers in PC 227 van uitgebreidere termijnen gebruik kunnen maken dan wettelijk voorzien.

Eerder werden in PC 227 al afspraken gemaakt mbt het SWT (brugpensioen) waardoor deze maatregel ook in onze sector mogelijk is. Er werden hierbij ook specieke afspraken gemaakt voor werknemers die zware beroepen of nachtarbeid uitoefenen en/of die een lange carrière achter de rug hebben.

Meldpunt

De sociale partners in PSC 303.01 bevestigden ook het belang van duurzame werkgelegenheid voor de ontwikkeling van sector en de nood aan flexibiliteit, gezien de specificiteit van de sector.  Zij stellen vast dat de noodzaak tot flexibiliteit, de aanwezigheid van talrijke kleine ondernemingen en de commerciële aanpak van partijen buiten de sector, maakt dat de sociale wetgeving niet steeds naar de letter of de geest wordt nageleefd, zonder dat dit echter de intentie is van de betrokken ondernemingen.

Vanaf januari 2018 zal mediarte op vraag van de sociale partners van PSC 303.01 een meldpunt opzetten, waar alle belanghebbenden, al dan niet anoniem, situaties kunnen melden die naar inschatting van de betrokkenen niet beantwoorden aan een duurzame tewerkstelling of waarbij zij zich vragen stellen van arbeidsrechtelijke aard. Antwoorden en adviezen worden aan de betrokkenen geformuleerd onder de verantwoordelijkheid van het Uitvoerend Comité van mediarte. Op het einde van een kalenderjaar zal mediarte aan het Paritair Comité van de filmsector een rapport bezorgen over de ontvangen meldingen en vragen.   Dit rapport vormt het uitgangspunt voor een bespreking in het paritair comité over de sensibilseringsacties en/of de noodzaak voor andere initiatieven.


Ook interessant voor jou