Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

coronavirus

In België is het arbeidsrecht aangepast door verschillende specifieke en tijdelijke maatregelen om ondernemingen en hun werknemers in deze moeilijke periode te begeleiden en te ondersteunen. 

Wat is van toepassing voor de ondernemingen op het gebied van werktijden / arbeidsduur, tijdelijke werkloosheid door overmacht (coronavirus), tijdelijke werkloosheid om economische redenen, werkloosheid voor kunstenaars en tijdskrediet? Een helder overzicht.

1. Maatregelen voor erkende ondernemingen in moeilijkheden of herstructureringen

Corona-tijdskrediet

Werkgevers kunnen aan hun voltijds werknemers, met arbeidsprestaties van ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking, aanbieden om hun arbeidsduur te verminderen met 1/5de of tot een halftijdse betrekking. Als de werknemer akkoord gaat dan wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de werkgever en werknemer..

Het corona-tijdskrediet kan worden genomen in een periode van minimum één maand en maximaal zes maand.

De periode dat het corona-tijdskrediet wordt genomen moet volledig tijdens de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Het corona-tijdskrediet is een afzonderlijk stelsel van het normale tijdskrediet.

De werknemer in corona-tijdskrediet heeft in principe recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Opgelet, het corona-tijdskrediet is een apart systeem, niet te verwarren met

het corona-ouderschapsverlof.

Meer informatie nodig?

Collectieve arbeidsduurvermindering

Voor de periode van 1.3.2020 tem 31.12.2020 kan een erkende onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering invoeren. Dit kan met een vierde of met een vijfde worden verminderd voor het geheel van de werknemers of voor een specifieke categorie van werknemers. De arbeidsduurvermindering moet worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst. Wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, kan de arbeidsduurvermindering alleen worden ingevoerd bij wijziging van het arbeidsreglement. 

De voorwaarden en de verplichtingen voor de werkgever zijn relatief complex en het wordt sterk aanbevolen om vooraf contact op te nemen met de RSZ en het sociaal secretariaat van de onderneming.

Meer informatie nodig?

Landingsbanen corona

Sinds 1.7.2020 zijn de toegangsvoorwaarden tijdelijk versoepeld.

Toegang tot tijdskrediet landingsbaan corona omvat de volgende voorwaarden :

 • Erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet tussen 1.3.2020 en 31.12.2020 plaatsvinden.
 • Minstens 3/4 gewerkt hebben voor een halftijdse onderbreking en voltijds gewerkt hebben bij een onderbreking met 1/5.
 • De betrokken werknemer minstens 55 jaar is.
 • De werknemer moet minstens 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben, sinds het begin van zijn loopbaan.
 • De werknemer moet minstens 24 maanden anciënniteit hebben met een arbeidsovereenkomst.
 • De landingsbaan moet genomen worden in periodes van minimaal één maand.

Meer informatie nodig?

2. Maatregelen tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen

Het eerste type van ”Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona” eindigde op 31.8.2020

Vanaf 1.9.2020 tem 31.12.2020 kunnen ondernemingen en/of sectoren die uitzonderlijk hard getroffen (“HGO”) geweest zijn (en nog getroffen zijn) gebruik maken van tijdelijke werkloosheid - Covid 19 (Coronavirus). Werkgevers die behoren tot een sector die integraal zwaar getroffen is zijn vrijgesteld van de aanvraag aan de RVA. De lijst van de betrokken paritaire commissies vindt u hier.

Ondernemingen die behoren tot een sector waarvan slechts bepaalde activiteiten zwaar getroffen zijn, moeten een aanvraag doen aan de RVA. 

Je moet kunnen aantonen dat jouw onderneming :

 • voldoen aan bepaalde voorwaarden: 20% tijdelijke werkloosheid aantonen in het 2e kwartaal 2020, of activiteiten uitvoeren die zwaar getroffen zijn
 • en een aanvraagformulier C106A of C106A - overgangsstelsel indienen bij de RVA.

Overgangsregeling tijdelijke werkloosheid voor de bedrijven (niet UGO) die niet (of niet meer) voldoen aan de voorwaarden om een ​​beroep te doen op tijdelijke werkloosheid Covid-19

Heb je nog nooit beroep gedaan op economische werkloosheid (algemene regeling)? In dat geval kan je ofwel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (overgangsregime) bij gebrek aan werk. Deze regeling is van toepassing van 1.9.2020 tot 31.12.2020. Of maak gebruik van de algemene regeling voor tijdelijke werkloosheid, mogelijk voor een langere periode.

Als je de algemene regeling al hebt gebruikt, kan je gewoon doorgaan.

Overgangsregeling

De voorwaarden (zie KB n°46) om beroep doen op economische werkloosheid  werkgebrek zijn :

 • Aantonen dat uw onderneming in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019
 • 2 vormingsdagen per maand aanbieden voor de bedienden die op tijdelijk werkloos gesteld zijn
 • Een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan hebben voor de periode van 01.9.2020 tem 31.12.2020. 

Een formulier formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL indienen per aangetekend schrijven verstuurd naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is. Download het formulier hier.

Je zal in principe binnen de twee weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL een antwoord ontvangen van de RVA.

Indien je reeds erkend bent als onderneming in moeilijkheden op grond van een van de criteria opgenomen in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (minstens 10% daling van de omzet, productie of bestellingen of minstens 10% tijdelijke werkloosheid) en indien de cao of het ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot het invoeren van schorsing bedienden is voorzien, nog van toepassing is, dan hoef je geen gebruik te maken van de overgangsregeling en kan je verder gebruik maken van de algemene regeling.

Algemeen regeling - Verschil met de overgangsregeling 

Er gelden ruimere criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);

 • De cao of het ondernemingsplan kan afgesloten worden voor een langere duur;
 • De verbintenis om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden is niet voorzien in de algemene regeling.

Voor meer uitleg over de algemene regeling, zie het infoblad E54.

Infoblad voor alle regelingen

3. Werkloosheid in de artistieke sector secteur

Gezien de veelvuldige annuleringen van culturele evenementen, zijn sinds 8 juli de voorwaarden voor toegang tot werkloosheid voor technici die in de culturele/artistieke sector werken tijdelijk versoepeld. Bekijk hier het vereenvoudigde aanvraagformulier.

Artistieke activiteiten bestaan uit de creatie en/of de uitvoering of interpretatie van artistieke werken:

 • in de audiovisuele of beeldende kunsten,
 • in de muziek,
 • in de literatuur,
 • in de podiumkunsten,
 • in het theater,
 • in de choreografie.

Als je technische activiteiten in een van deze gebieden uitoefent, lees dan het infoblad “Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?” , beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Er zijn eveneens versoepelingen van toepassing mbt de degressie van de vergoedingen voor kunstenaars die een specifiek RVA-statuut genieten,

Meer informatie nodig?


Ook interessant voor jou