Aanwervingsvoorwaarden in de filmsector

aanwerking

Wanneer moet de arbeidsovereenkomst bezorgd worden?

De arbeidsovereenkomst wordt voor het begin van de tewerkstelling en uiterlijk de eerste werkdag aan de werknemer bezorgd.

Wanneer wordt een arbeidsovereenkomst van kracht?

Bij de indienstneming voor een film, moet de begindatum van de arbeidsovereenkomst verplicht worden vermeld in deze overeenkomst. In geval de begindatum van de arbeidsovereenkomst valt tussen twee uiterste data, mag de periode tussen deze data niet langer zijn dan:

  • een maand voor de realisator en de productieleider
  • twee weken voor de andere werknemers

De arbeidsovereenkomst wordt effectief van kracht:

  • de dag waarop de belanghebbende begint te werken (voorbereiding of opname)
  • of wanneer voor het werk een reis moet worden gemaakt, de dag waarop de werknemer vertrekt vanuit zijn woonplaats, indien hij voor 16.00u vertrekt, of de volgende dag, indien hij na 16.00u vertrekt
  • of ten laatste op de uiterste datum vermeld in de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet de einddatum van de overeenkomst worden vermeld.

Wat gebeurt er indien een arbeidsovereenkomst of verlenging verstrijkt in de loop van de week?

Dan worden de lonen voor dat gedeelte van de week pro rata betaald. De betaling geschiedt op het einde van de maand.

Mag een arbeidsovereenkomst onderbroken worden?

Behoudens overmacht mag er geen enkele onderbreking zijn in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur of de reden van om het even welke opschorting van het werk (voorbereidingen, duur van een reis, slecht weer, decors die niet klaar zijn op de voorziene datum of elk ander voorval).

Wanneer evenwel om technische of artistieke redenen een film in verschillende opnameperioden wordt gerealiseerd, moet elke periode in de arbeidsovereenkomst worden vermeld, voor zover de diensten van de werknemer in kwestie vereist zijn gedurende die periode.

In geval de filmopname voor om het even welke niet gerechtvaardigde reden wordt onderbroken en deze onderbreking ten laste van de producent is, kan de werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst van rechtswege verbreken, onder voorbehoud van al zijn rechten.

Ais de opnamen hervat worden, moet de werknemer, die eerder in dienst werd genomen om de film te realiseren, opnieuw in dienst worden genomen onder dezelfde voorwaarden, behalve indien hij dit weigert.

Indien de producent niet opnieuw de medewerking heeft bekomen van een werknemer, die behoort tot het leidinggevende personeel van de productie, is hij verplicht, op verzoek van de werknemer, deze laatste te ontslaan van zijn artistieke verantwoordelijkheid.

Wanneer moet het loon betaald worden?

De werknemers worden maandelijks en uiterlijk de vijfde werkdag van de volgende maand betaald. Behalve in geval van overmacht, kan de werknemer de niet-betaling van een van de voorziene vervaldata, beschouwen ais een verbreking van de overeenkomst ten laste van de producent, en dit 15 dagen nadat de werknemer of de vakbondsafgevaardigde de producent heeft aangemaand om het verschuldigde loon te betalen, behalve indien de werknemer ondertussen is uitbetaald.

De werknemer heeft dan het recht om onmiddellijk zijn vrijheid te hernemen, onder voorbehoud van al zijn rechten.

Hoe worden de voorbereidingen van de opnames berekend en vergoed?

De testen en voorbereidingen worden steeds per dag berekend volgens de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Een werknemer draagt geen beroepsverantwoordelijkheid indien de voorbereiding en de proeven niet door hem zijn uitgevoerd of goedgekeurd.

De voorbereiding van de opnamen wordt betaald naar rata van het loon dat in de arbeidsovereenkomst is vastgesteld. Met het akkoord van de betrokken werknemer mag deze voorbereiding gebeuren in verschillende niet opeenvolgende perioden.

Wat gebeurt er wanneer een werknemer een uitvinding doet bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst?

Wanneer een werknemer een uitvinding doet bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, d.w.z. wanneer de uitvinding het resultaat is van een onderzoek dat wordt verricht op vraag van de werkgever, en indien deze laatste een octrooi neemt op de uitvinding, moet de naam van de werknemer worden vermeld op de aanvraag voor het octrooi, alsook in het gedrukte exemplaar van de beschrijving.

In geval van exploitatie of verkoop van een uitvinding door de werkgever, en zelfs indien de werknemer op dat ogenblik, om welke reden ook, niet langer deel uitmaakt van de onderneming, heeft hij daarenboven recht op een aandeel in de nettowinsten, die voortvloeien uit deze exploitatie of verkoop. Het bedrag van dit aandeel mag niet lager zijn dan 5%.

Wanneer de werknemer een uitvinding doet buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, maar daarvoor gebruik maakt van de materiĆ«le en intellectuele hulpmiddelen, die hem door zijn werkgever ter beschikking worden gesteld, behoort de uitvinding van rechtswege toe aan de werknemer, maar is hij de werkgever een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag in der minne wordt vastgesteld, maar dat niet lager mag zijn dan 5% van de nettowinsten, die voortvloeien uit de exploitatie van de uitvinding.

Indien de werknemer het uitvindingsoctrooi afstaat, heeft de werkgever het voorkeurrecht.

Elke uitvinding, die niet kan worden gerangschikt in de gevallen , voorzien in de twee bovenstaande paragrafen , behoort van rechtswege en uitsluitend toe aan de werknemer , zonder enige mogelijkheid tot verhaal voor de werkgever.

Moet de werknemer de werkgever voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst van bepaalde zaken op de hoogte brengen?

Voor de ondertekening van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van al zijn verbintenissen die hem zouden verhinderen zijn contractuele verplichtingen na te komen. Een werknemer die reeds gebonden is aan een voorafgaande arbeidsovereenkomst, moet schriftelijk toestemming krijgen van de werkgever - producent om zich tegenover derden te verbinden in een nieuwe overeenkomst tijdens de dagen of perioden, die binnen de arbeidsovereenkomst vallen. Indien de werknemer deze verplichtingen niet naleeft, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken wegens ernstige reden.

Download CAO mbt de aanwervingsvoorwaarden in de filmsector
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou