Work-life balance - aanbevelingen (1)

Europese aanbevelingen

Naar aanleiding van eerder onderzoek van EAEA (European Arts and Entertainment Alliance) en het EFJ (European Federation of Journalists) over de work-life balance  in de Europese AV-sector en die van live evenementen, werd in de zomer van 2014 een seminarie georganiseerd. Daar werden de gezamenlijke aanbevelingen om deze WLB te verbeteren, aangepast en gefinaliseerd.

Mensen in de audiovisuele wereld zijn namelijk alles behalve tevreden met hun werk-privébalans en hier lijdt de sector zelf ook onder. Evenals de kwaliteit van audiovisuele producties.

In acht genomen dat...

 • Medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving en zelf moeten kunnen kiezen voor flexibiliteit en controle over de verhouding tussen werk en privé
 • Werkgevers moeten zorgen voor de nodige productiviteit, efficiëntie en aanmoediging van het engagement van medewerkers om bij te dragen aan succes van de organisatie
 • Nieuwe vormen van tewerkstelling die meer flexibiliteit vragen, minder regelmatige werkuren en meer thuiswerken nieuwe uitdagingen vormen voor een evenwichtige WLB en het garanderen van algemeen aanvaardbare werkomstandigheden
 • Snel ontwikkelende technologieën, verscherpte werkomstandigheden, verminderde regelmogelijkheden, werkonzekerheid, uitbesteding, besparingen en indirecte discriminatie van mensen met zorgverantwoordelijkheden (voor bijvoorbeeld kinderen of ouderen) een significante impact hebben op stress en gerelateerde gezondheidsproblemen
 • De gender-balans in de sector de laatse 20 jaar aanzienlijk is verschoven met een groeiend aantal vrouwen
 • Werkgevers en medewerkers dringend de uitdaging moeten aangaan om passende oplossingen te vinden voor de gevolgen van voorgaande veranderingen

Ten einde de WLB te ondersteunen, nemen werknemersorganisaties zich -waar mogelijk in samenwerking met medewerkers uit de sector- voor om:

 • Collectieve overeenkomsten te ontwikkelen die WLB ondersteunen (bijvoorbeeld flexibele uren voor ouders of alleenstaande ouders en medewerkers met zorg voor afhankelijken)
 • Praktische instrumenten te ontwikkelen die WLB verbeteren en die de werkcultuur van lange werkuren en presenteïsme tegengaan, samen met het voorzien van bijscholing
 • Goede praktijken na te volgen
 • Genderongelijkheid tegen te gaan en een anti-discriminatie beleid te ontwikkelen
 • Het aantal vrouwen in kaderfuncties te vergroten in zowel de werknemersorganisaties als in mediabedrijven
 • Een evenwichtige man-vrouw verhouding na te streven in alle kaderfuncties en in alle besluitvorming
 • Medewerkers duidelijke informatie te verschaffen over hun rechten
 • Op te komen voor een passende wetgeving voor een evenwichtige WLB, rekening houdend met zowel gezondheid en veiligheid, als werkuren
 • Hulp te bieden aan zelfstandigen en freelancers die in grote werkonzekerheid verkeren door middel van training en het lobbyen voor een betere sociale bescherming, betere arbeidsomstandigheden en het betrekken van deze groep bij collectieve overeenkomsten

Werkgevers wordt gevraagd om:

 • Standaard procedures te ontwikkelen voor de aanvraag van flexibele werktijden
 • Zich te verzetten tegen de cultuur van presenteïsme door zich aan te sluiten bij campagnes die voor een evenwichtige WLB ijveren
 • Een positieve houding te promoten tegenover vaders die op ouderschapsverlof wensen te gaan
 • Indirecte vormen van discriminatie tegen te gaan, zoals te vroege of te late werkuren
 • Kinderopvang te voorzien voor medewerkers met onregelmatige werktijden
 • Maatregelen te nemen in verband met de zorg voor ouderen, zoals verlofdagen
 • Samen te werken met overheidsinstanties voor innovatieve oplossingen voor kinderopvang en werktijden-beleid
 • Informatieve campagnes te organiseren over verlofmogelijkheden voor zowel vrouwen als mannen en het aanmoedigen van ouders om verlofperiodes gelijkwaardig te verdelen

Ook interessant voor jou