Een passend beleid: de preventiedriehoek

.

mediarte ondersteunt organisaties in het opstellen van beleid grensoverschrijdend gedrag. Dit beleid omvat best drie niveaus om effectief te zijn: het kwaliteitsniveau, het preventieniveau en het reactieniveau.

De preventiedriehoek 

Waar mensen samenwerken, kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Want op de werkvloer ontwikkelen medewerkers zich, groeien ze, maar maken ze ook fouten waaruit geleerd kan worden. Soms overschrijden ze daarbij grenzen. 

Een passend beleid uitrollen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, doe je bij voorkeur op drie niveaus: het kwaliteitsniveau, het preventieniveau en het reactieniveau. Samen vormen die niveaus de preventiedriehoek die hiërarchisch is opgebouwd. 

Het onderste kwaliteitsniveau heeft een brede en positieve focus. Binnen dit niveau passen heel wat acties en maatregelen die de basis vormen voor de hogere niveaus en die preventief werken. Hoe hoger het niveau, hoe specifieker de nodige acties en maatregelen.

Inzetten op alle niveaus is wenselijk. Want wanneer een organisatie pas naar aanleiding van een incident een beleid uitwerkt, ontstaat het gevaar dat die organisatie enkel focust op een reactie- of preventiebeleid zonder aanknopingspunten voor een positieve beleving.   

Preventiedriehoek - Grenswijs

Kwaliteitsniveau - Creëer een kader

Medewerkers hebben nood aan een kader dat beschrijft hoe er op een veilige en aangename manier gewerkt kan worden binnen de organisatie. Dit kader verduidelijkt hoe de organisatie wil dat er wordt omgegaan met integriteit en geeft medewerkers een mandaat en richting. Een kwaliteitsbeleid kan uit meerdere onderdelen bestaan, zoals een duidelijke visie en afspraken over gewenst gedrag.

Preventieniveau - Voorkom grensoverschrijdend gedrag

De acties en maatregelen op dit niveau bouwen verder op de visie en maatregelen van het kwaliteitsniveau. Ook gaan ze dieper in op de identificatie van risicovolle situaties en acties om deze risico’s te verminderen of weg te werken.  Op het preventieniveau kan je, onder andere, een risicoanalyse uitvoeren of medewerkers versterken met omstanders-trainingen en een interne vertrouwenspersoon. 

Reactieniveau - Reageer en bied nazorg, leerkansen en herstel aan 

Op het reactieniveau bepalen vooraf bepaalde maatregelen hoe er met een incident wordt omgegaan en welke nazorg, leerkansen en herstel geboden worden. Bij wie kunnen je medewerkers terecht? Hoe breng je mensen op de hoogte van de juiste kanalen? Communiceer je hier correct en duidelijk over? Bestaan er sancties en werden die opgenomen in het arbeidsreglement? Voorzie in protocols en reactiewijzers duidelijk hoe er binnen de organisatie wordt gereageerd op grensoverschrijdend gedrag.

Online toolbox 

Wil je aan de slag met een beleid rond grensoverschrijdend gedrag? Op de website vind je per niveau toegankelijke tools terug die je op weg zetten. Deze online toolbox biedt ondersteuning bij het uitrollen van een beleid op de verschillende niveaus. 

subsidie

Ook interessant voor jou