De Genderkamer bouwt ook aan gelijkheid in 2022

genderkamer

In het jaarverslag van 2020 ‘5 jaar wind in de zeilen’ beschreef de Genderkamer de #metoo beweging als een uitnodiging om te bouwen aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Begin 2022 staat die uitnodiging nog steeds open.

De opdracht van de Genderkamer als gelijkheidsorgaan ligt in het bestrijden en voorkomen van alle vormen van discriminatie, met inbegrip van (seksuele) intimidatie. De variëteit aan klachten en adviesvragen in de Genderkamer is enorm. Elk Vlaams terrein komt wel aan bod (onderwijs, sport, …). De meldingen rond intimidatie en seksuele intimidatie nemen wel een alsmaar groter aandeel in de werking van de Genderkamer. Van de 121 meldingen die de Genderkamer in 2021 ontving, waren er 50 die over intimidatie en seksuele intimidatie gingen. 34 meldingen kwamen rechtstreeks uit de media (7) en cultuursector (27). Daar waar de Genderkamer in 2019 en 2020 voornamelijk nog mensen uit de podiumkunsten mocht verwelkomen, vinden dus nu ook (meer) mediabedrijven en journalisten de weg. Uiteraard komen de meeste meldingen van getroffenen zelf, maar regelmatig komen ze ook van omstanders: een collega, een vriend die iets opmerkt, en die meldt om bij te dragen aan een gezondere omgeving. Ook organisaties vinden hoe langer hoe meer de weg naar de Genderkamer als specialist en onafhankelijk extern meldpunt. Grensoverschrijdend gedrag kan immers de werking aantasten van, en een organisatie zelfs volledig lamleggen. In enkele gevallen kwam een melding ook van een persoon die beschuldigd is van (seksuele) intimidatie. Al die melders zoeken dan naar een startpunt, soms voor herstel.

In sectoren zoals de mediasector, waar netwerken heel belangrijk zijn, moeten de treffers en getroffenen vaak nog met elkaar verder.

De herstelgerichte benadering is -waar dat kan- de natuurlijke aanpak voor de Genderkamer. Zeker in sectoren zoals de mediasector, waar netwerken heel belangrijk zijn, moeten de verschillende betrokkenen vaak nog met elkaar verder. Bovendien is dat wat getroffenen vaak zelf ook aangeven te zoeken. De Genderkamer is een geëngageerde bemiddelaar geweest in tal van dossiers, met de richtingaanwijzer van het recht op gelijkheid (eventueel aangevuld met de principes van goed bestuur) in het vizier. In die bemiddelingen durft de Genderkamer zich meerzijdig partijdig op te stellen, om tot een breder herstel te komen, en op structureel beter voor de toekomst.

Dankzij kennisdeling met mediapartners in het veld, waaronder mediarte en betrokkenheid van Sensoa, lag in 2021 extra nadruk op bespreekbaarheid van de thematiek van grensoverschrijdend gedrag, en verspreiding van goede en beste praktijken, onder meer via webinars. In het nieuwe Actieplan tegen Grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector, recent voorgesteld en waar ook de Genderkamer aan heeft bijgedragen, zitten proactieve en reactieve luiken rond o.m. training van vertrouwenspersonen en uitwerken van charters. De mediaminister rekent in dat plan verder op de Genderkamer als onafhankelijk sluitstuk van klachtenbehandeling rond intimidatie en seksuele intimidatie.

Bekijk het jaarverslag 2021 van de Genderkamer

Geen meldingen = goed organisationeel beleid rond grensoverschrijdend gedrag?

Geen meldingen ontvangen betekent niet noodzakelijk dat er zich niets onder de radar afspeelt. De ervaring van de Genderkamer leert dat (seksuele) intimidatie er soms wel was, maar dat ze niet gezien noch gemeld werd. Ervan uitgaande dat intimidatie en seksuele intimidatie overal zullen opduiken waar mensen samenwerken en zullen botsen op grenzen, is het allicht juister om te zeggen dat een gebrek aan meldingen kan wijzen op een beperkte spreekcultuur.

genderkamer

Benieuwd hoe jullie het als werkgever doen? Of wil je als individu aangeven hoe het er op jouw werkvloer aan toe gaat? In de mediasensor enquête van 2022 zal er, naast een luik over psychosociaal welzijn, ook diepgaander worden ingegaan op grensoverschrijdend gedrag.

Doe mee aan de mediasensor-enquête

Om het melden nog meer aan te moedigen en het meldpunt van de Genderkamer bekender te maken, zullen in de loop van 2022 initiatieven ondernomen worden, in samenwerking met andere stakeholders in het veld.


Ook interessant voor jou