Het ABC van de functiebeschrijvingen

functies

Samengevat kan een sectorale functieclassificatie worden omschreven als het proces dat wordt gehanteerd om zeer uitlopende functies in de context van de audiovisuele sector met elkaar te vergelijken en ten opzichte van elkaar te positioneren. Algemene en specifieke functies worden vergelijkbaar ten opzichte van elkaar over de verschillende afdelingen heen.

Wat is een functieclassificatie?

Een functieclassificatie is het proces dat wordt gehanteerd om zeer uiteenlopende functies in de context van de audiovisuele sector met elkaar te vergelijken en ten opzichte van elkaar te positioneren. Functies van gelijke waarde worden vervolgens gegroepeerd in functieklassen. De functieclassificatie van de audiovisuele sector (radio - televisie - web, film productie en animatiefilm productie) bestaat uit 54 verschillende referentiefuncties die inhoudelijk werden afgetoetst en opgemaakt in de bedrijven via werkgevers- en werknemersorganisaties.


Ze werden onderverdeeld in 6 klassen. De indeling is gebaseerd op de waardering met de ORBA methode.

Met deze methode worden de desbetreffende functies geanalyseerd volgens criteria die samengevat worden in de volgende hoofdkenmerken:

  • Verantwoordelijkheid
  • Kennis
  • Sociale interactie
  • Handelingsvereisten
  • Bezwarende omstandigheden

Wat is het doel van een functieclassificatie?

Door functies ten opzichte van elkaar te wikken en te wegen kunnen ze ingedeeld worden in klassen van een gelijkwaardig niveau, en kunnen er voor elk van die functieklassen ook loonschalen bepaald worden.

De functieclassificatie dient in eerste plaats als basis bij het opstellen van de loonschalen (of barema’s) en de werkgever moet deze barema’s minimaal respecteren.

Voor alle duidelijkheid: in het project van de audiovisuele sector zijn de functieclassificatie en de loononderhandeling twee afzonderlijke processen. De functieclassificatie is het fundament (de basis) waarop nadien het huis van de verloning wordt gebouwd.

Hoe pas je dit toe binnen je onderneming?

We proberen je een beknopt overzicht te geven welke stappen er dienen te ondernomen worden. Wens je meer gedetailleerde informatie, raadpleeg dan de volledige handleiding.

Het te volgen stappenplan:

STAP 1 - Informatiedoorstroming via de werkgevers naar de bedienden
De werkgever is ertoe gehouden op gepaste wijze de betrokken bedienden van de inhoud van de sectorale classificatie op de hoogte te brengen en over deze materie te overleggen: 
- via de Ondernemingsraad,
- bij ontstentenis via de syndicale afvaardiging,
- bij ontstentenis via het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
- bij ontstentenis via aanplakking in alle bedrijfszetels van een bericht dat de plaats vermeldt waar de handleiding en de referentiefuncties kunnen geraadpleegd worden en/of de informatie omtrent de classificatie consulteerbaar is op het intranet.

De werkgever is verantwoordelijk voor de toepassing van de informatieprocedure en de invoering van de nieuwe functieclassificatie in de onderneming. Hij pleegt hierover voorafgaandelijk overleg met de werknemersvertegenwoordiging.

Indien er een geschil ontstaat in een onderneming zonder gestructureerde overlegorganen kan er een individuele of collectieve klacht geadresseerd worden ter attentie van de voorzitter van het paritair comité op het volgend adres : Voorzitter PC 227, FOD Werk, Ernest Blérotstraat 1, 1000 Brussel. De voorzitter heeft het recht om alle nodige informatie i.v.m. de functieclassificatie op te vragen bij de werkgever. 


STAP 2 - Inventarisatie en inschatting van bedrijfsfuncties Aanbeveling om een duidelijke en geaccepteerde beschrijving op te maken van de bedrijfsfunctie
De sectorale functieclassificatie is gebaseerd op referentiefuncties waarbij de functietitel slechts geldt als indicatie. Elke functie dient ingeschaald te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de onderneming in vergelijking met de functie-inhoud van de referentiefunctie. Functie-inhouden moeten vergeleken worden en NIET enkel de functietitels.

STAP 3 - Kies de best passende sectorale referentiefunctie(s) bij de bedrijfsfunctie
Kies de referentiefunctie(s) die qua belangrijkste taken en verantwoordelijkheden het best past(sen) voor vergelijking met de bedrijfsfunctie.

STAP 4 - Vergelijk de inhoud van de bedrijfsfunctie met de inhoud van de sectorale referentiefunctie(s)
Bij de vergelijking van de functie-inhoud zijn verschillende hypothesen mogelijk:
a) bedrijfsfunctie = voorbeeldfunctie
b) bedrijfsfunctie wijkt minimaal af
c) bedrijfsfunctie is compleet verschillend
d) bedrijfsfunctie is niet opgenomen

STAP 5- Werkgever informeert medewerker over de indeling
De werkgever deelt aan alle bedienden individueel schriftelijk (per brief of email) mee in welke klasse de bedrijfsfunctie is ingedeeld en met welke referentiefunctie(s) de bedrijfsfunctie is vergeleken. De bedrijfsfunctie en -klasse wordt vermeld op het individueel jaarloon-overzicht en eventueel op de maandelijkse loonbrief. Elke medewerker moet inzage hebben in de gevolgde indelingsprocedure en moet ingelicht worden over de mogelijkheid tot beroep tegen de indeling.

Ben je het niet eens met de inschaling van je functie?

Zoals voorzien in de classificatie-CAO van 15 mei 2009, tôt wijziging van de CAO van 20 december 2007 heeft elke medewerker de mogelijkheid om een gemotiveerd beroep in te dienen tegen de classificatie van zijn functie. 

Hier vind je een overzichtelijke voorstelling van de beroepsprocedure.

Indien je van deze mogelijkheid tot beroep wenst gebruik te maken, gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de verantwoordelijke voor personeelsaangelegenheden binnen de onderneming.

Download "Handleiding referentiefuncties audiovisuele sector"
PDF - 220.94KB
Download "Functieniveaumatrix"
PDF - 34.32KB
Download "Klassemodel van de 54 referentiefuncties"
PDF - 19.49KB
Download "Model van beroepsformulier"
PDF - 46.23KB
Download "Schema beroepsprocedure"
PDF - 117.12KB
Download "CAO Functieclassificatie"
PDF - 376.6KB
Download "CAO WIjziging Functieclassificatie - Bijlage"
PDF - 4.41MB

Het antwoord nog niet gevonden?


Ook interessant voor jou