Welke opties heb ik om stage te volgen?

stage

Er zijn uiteenlopende manieren voor het volgen van een stage. Een handig overzicht.

Opleidingsstage

 • Een onbezoldigde stage in het kader van de gevolgde opleiding
 • Stageovereenkomst tussen opleidingsinstelling & werkgever is verplicht
 • Stagiair wordt verzekerd door de opleidingsverstrekker
 • Duur van de stage is variërend

Mediastage

 • Enkel bestemd voor mensen die uitgestroomd zijn uit het onderwijs (pas afgestudeerden)
 • Professionele, onbezoldigde Mediastages met een minimum van vier weken en een maximum van drie maanden
 • Vereiste criteria:- 26 jaar, werkzoekend en niet-uitkeringsgerechtigd.
 • mediarte fungeert als stagecoördinator
 • Enkel ondernemingen uit PC 227 en PSC 303.01

Beroepsinlevingsstage of BIS

Via een BIS of beroepsinlevingsstage via de VDAB of Actiris kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer.

Wat?
De beroepsinlevingsstage verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie?
Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIS afsluiten met een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling hierbij is dat je via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

 • Je kan geen BIS afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
 • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
 • Je kan een BIS afsluiten voor maximum 6 maanden.
   

Vrije studiestage

 • Sommige studenten willen, meestal in de vakantieperiodes, een stage verrichten op eigen initiatief, zonder dat de stage is opgelegd of voorzien in hun studieprogramma aan de opleidingsinstelling (hoofdzakelijk universiteiten). Het gaat dan om een vrije studiestage.
 • In een aantal (zeer geringe) gevallen kun je voor een vrije studiestage het akkoord van de opleidingsinstelling krijgen, zodat je tijdens je stage via de opleidingsinstelling verzekerd bent.  
 • Er moet voldaan worden aan specifieke voorwaarden: de studiestage is onbezoldigd (bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd), de studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie, de studiestage houdt rechtstreeks verband met de opleiding en de studiestage duurt niet langer dan 60 dagen.
 • De duur van een vrijwillige zomerstage stage bedraagt in beginsel 150 uren, wat overeenstemt met 20 werkdagen.
 • De  inhoudelijke omkadering van de vrijwillige stage gebeurt binnen de universiteit onder toezicht van de voorzitter van de stagecommissie. Er dient geen juridisch werkstuk gemaakt te worden en er volgt geen intervisie.

First stage (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De stage eerste werkervaring is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen. De doelstelling bestaat erin de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

 • Jonger zijn dan 30 jaar
 • Maximum een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs hebben
 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Minstens 3 maanden ingeschreven zijn bij Actiris na je studies
 • Nog geen stage van meer dan 3 maanden hebben gelopen (STE of First)
 • Geen beroepservaring van meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben
 • Elke werkgever kan stages aanbieden in het kader van een eerste werkervaring

Korte opleiding met stage op de werkvloer (VDAB)

Ben je ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB? Dan kan een werkgever of uitzendkantoor je vragen of je een korte opleiding wil volgen.

 • Zo'n opleiding duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen.
 • Tijdens de opleiding krijg je geen loon of premies. Je behoudt wel je uitkering op voorwaarde dat je toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen.
 • Je mag zelf kiezen of je een korte opleiding met stage wil volgen of niet. Je bent niet verplicht om deel te nemen als een werkgever of uitzendkantoor je dit vraagt.

Beroepsverkennende stage (BVS)

Een beroepsverkennende stage is een oriënterende tool.

Met deze stagevorm kunnen de werkzoekende en de consulent een beroepsaspiratie bevestigen of schrappen. Ze gebruiken deze tool als de werkzoekende geen duidelijke en/of realistische beroepskeuze heeft. Met de beroepsverkennende stage verzamelen ze informatie die ze kunnen gebruiken voor het uitbouwen van een efficiënt traject.

Zoals de naam het zegt, ligt de nadruk bij deze stage op het verkennen. Dit kan gaan van het ruim verkennen van een sector tot het specifiek verkennen van een bepaalde functie of job.

Werkervaringsstage (WES)

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe vorm van werkplekleren ingevoerd in Vlaanderen, namelijk de werkervaringsstage (WES). De VDAB kan deze werkervaringsstage voorstellen met het oog op activering en competentieversterking van de werkzoekenden.

De VDAB zal de stagiair een vergoeding van 200 euro per volledig gepresteerde maand betalen. 

Voor wie?
De werkervaringsstage is mogelijk voor een werkzoekende met voldoende leerpotentieel maar met een gebrek aan competenties en werkervaring. De VDAB beoordeelt of dit het geval is en beslist of de werkzoekende een werkervaringsstage mag volgen.

Hoelang mag u de stagiair tewerkstellen?
De stage

 • mag maximaal 6 maanden bedragen;
 • en moet voorzien in een tewerkstelling van minimum 20 uur per week.

De VDAB bepaalt de duur van de stage. De VDAB beslist eveneens over een verlenging of voortijdige beëindiging.

Informeer je grondig voor je met een stage begint.


Ook interessant voor jou