Sectorconvenant 2023 - 2025

mediarte

De Vlaamse Regering heeft zich ertoe verbonden tijdens de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 een maximale subsidie van 159.000 EUR uit te betalen aan mediarte.be ter financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten en een maximale toelage voor dezelfde periode van 85.000 EUR voor de financiering van acties ter versterking van de diversiteit en inclusie. 

De strategie en bijhorend actieplan van deze sectorconvenant zijn in grote mate geënt op de resultaten van de competentieprognose en mediasensor-enquête uitgevoerd door mediarte. 

Overzicht prioriteiten van het Actieplan 

Thema 1: Afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt

Prioriteit: Verhogen van de instroom in de sectorale opleidingen van het HO

 • Actie: Promoten van de AV-opleidingen op de website van mediarte
 • Actie: Toevoegen van de opleidingen die toeleiden naar de digitale sector op de website van mediarte

Prioriteit: Opvolgen evoluties onderwijs

 • Actie: Opvolgen onderzoek voorbereidende trajecten EhB en KdG
 • Actie: Ondersteunen van de ontwikkeling van BKD's (beroepskwalificatiedossiers) 

Prioriteit: Meegeven van een realistisch arbeidskader aan studenten 

 • Actie: informeren van studenten en pas afgestudeerden over de arbeidsvoorwaarden in de sector

Thema 2: Instroom, zijinstroom, doorstroom en retentie

Prioriteit: Professionals begeleiden bij de uitbouw van hun loopbaan

 • Actie: Opzetten van begeleidingstrajecten om personen te leiden naar tewerkstelling
 • Actie: Organiseren van stages voor -26 jarigen

Prioriteit: Uitbouw kennisplatform mbt tewerkstelling in de sector

 • Actie: Verzamelen en analyseren van tewerkstellingscijfers en vacatures

Thema 3: Levenslang leren en competentiebeleid

Prioriteit: Op elkaar afstemmen van strategische kaders mbt competenties

 • Actie: Strategische kaders mbt competenties hertalen en integreren met andere domeinen

Prioriteit: Werkgevers en professionals ondersteunen in het permanent ontwikkelen van competenties

 • Actie: Persoonlijke begeleiding werkgevers
 • Actie: Breder uitrollen van (lessen uit) competentiechecks
 • Actie: Competentiescan als tool om werknemers te ondersteunen

Thema 4: Werkbaar werk

Prioriteit: Verminderen van herstelnood & langdurige ziekte

 • Actie: Werkgevers ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid voor het verminderen van Herstelnood

Prioriteit: Werken aan respectvol gedrag op het werk

 • Actie: Professionals en werkgevers ondersteunen in het vermijden van grensoverschrijdend gedrag op het werk
 • Actie: Uitvoeren enquête psycho-sociale risico's

Thema 5: Diversiteit en inclusie

mediarte wil dat elke professional ongeacht persoonlijkheidskenmerken of socio-culturele achtergrond aan de slag kan in de audiovisuele sector. De eerste resultaten van de nulmeting bevestigen ons dat er binnen de sector grote uitdagingen liggen op vlak van diversiteit en inclusie. Om te streven naar een diversere en inclusievere sector moet er op verschillende pistes ingezet worden. De sector wilt evolueren naar een werkomgeving waarin werknemers hun plek hebben, gehoord worden en zo de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Men ijvert voor gelijke behandeling en het non-discriminatieprincipe dient in die zin zowel bij werving, selectie, beoordeling, beloning, dagdagelijkse omgang met elkaar op de werkvloer als in elke andere situatie gerespecteerd te worden. Door het voeren van een inclusief personeelsbeleid wenst de sector te komen tot een duurzame inzetbaarheid van werknemers met als doel om ze gezond en met plezier aan het werk te houden.

Prioriteit: Uitwerken actieplan op basis van resultaten nulmeting

 • Uitwerken acties bepaald in het actieplan
 • Opstellen Sociale kaart

Prioriteit: Ondersteunen van ondernemingen in het uitwerken van een inclusief tewerkstellingsbeleid

 • Actie: Tools aanreiken voor het uitwerken van een inclusief recruteringsbeleid
 • Actie: Communicatiecampagne 'onderneem voor iedereen'
 • Actie: Organiseren van een evenement rond inclusie
 • Actie: Ontwikkeling leidraad gesprek inzake diversiteit en inclusie op de werkvloer en opleiding voor consulenten
 • Actie: Organisatie van een intersectoraal netwerkmoment met intermediairs die kunnen ondersteunen in inclusief ondernemen
Download Sectorconvenant 2023-2025
PDF - 245.81KB
Download Addendum diversiteit en inclusie bij het Sectorconvenant 2023-2025
PDF - 157.66KB

Ook interessant voor jou