Meer bescherming voor wie melding maakt van discriminatie op het werk

bescherming

Sinds 1 juni 2023 is een nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot het melden van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Concreet wordt het toepassingsgebied van de beschermde personen uitgebreid en zijn de formele vereisten geschrapt.  

Wat is er veranderd? 

  • Voorheen werden enkel de slachtoffers beschermd, en die getuigen die in het kader van een officiële klacht een schriftelijke getuigenverklaring hadden afgelegd.  
  • Voortaan worden volgende werknemers beschermd:  
    • Werknemers die menen slachtoffer te zijn van geweld of pesterijen die verband houden met een discriminatiegrond of ongewenst seksueel gedrag. 
    • Werknemers die de beschermde persoon hebben verdedigd of in diens voordeel hebben getuigd, zowel formeel als informeel. 
  • Bovendien gaat de bescherming nu ook in zodra de werkgever op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte zou kunnen zijn. Vanaf dan is ontslag of elke andere nadelige maatregel die verband houdt met de feiten uitdrukkelijk verboden. De beschermde werknemer (zoals in bovenstaande bullet gedefinieerd) kan een bewijs vragen van zijn melding (aan de werkgever, leidinggevende, vertrouwenspersoon, …), maar dit is op zich geen vereiste om bescherming te genieten. Een mondelinge melding is voldoende.  

Antidiscriminatiewetgeving

De antidiscriminatiewetgeving op federaal niveau onderscheidt 19 beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar. 

De 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet:

  • Genderwet: geslacht
  • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst.
  • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.

Webinar

Op 30 mei 2023 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over deze nieuwe regelgeving. In het webinar werd een uitgebreide toelichting gegeven over de verschillende wijzigingen aan de bescherming tegen nadelige maatregelen voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk opwerpen.

subsidie

Ook interessant voor jou