Een gedragscode opstellen

gedragscode

Gedragscode - wat is het?

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om de sfeer, welzijn en de veiligheid in je organisatie te bevorderen. Je beschrijft hoe je verwacht dat mensen met elkaar omgaan. Hoe strikt en uitgebreid je gedragscode is, hangt af van de behoefte en de vraag van je organisatie. In de strikte zin heeft een gedragscode een expliciet en formeel karakter. Er staat meer in dan alleen maar huisregels en het is niet vrijblijvend. Iedereen moet er zich aan houden en er staan afspraken in wie erop toeziet dat ze nageleefd worden, en hoe.

 • Je kunt je code algemeen houden: welk gedrag is wenselijk om het algemeen welzijn en de veiligheid van de medewerkers te bevorderen?
 • Of je kunt hierbij specifiek inzoomen op een thema, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, waaronder valt: pesten, agressief en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Expliciet en formeel hoeft niet per se saai te zijn. Met wat creativiteit kunnen regels bij iedereen blijven hangen. Dat kan met posters, briefkaarten of filmpjes. 

Een lijst met gedragsregels geeft je houvast. Het zorgt voor duidelijkheid bij je werknemers. Zij weten wat er verwacht wordt en wat de consequenties zijn bij overtreding. Bij oplopende arbeidsconflicten kan de gedragscode nuttig zijn.

Voor je van start gaat

Creër samen 

Om draagvlak te creëren is het van belang om de gedragscode in samenspraak met de werknemers op te maken. Op deze manier is de gedragscode een middel dat vanuit de organisatie is ontstaan, met inspraak en niet opgelegd. De legitimiteit, acceptatie en steun van de gedragscode zal hierdoor sterker zijn. Bestaat het team uit twintig of minder werknemers, dan is het aangeraden om het hele team te betrekken bij het opstellen van de gedragscode. Is de groep werknemers groter dan twintig, dan is het aangeraden om een werkgroep op te stellen bestaande uit maximaal acht werknemers. Dit kan het welzijnsteam zijn dat je samenstelde voor de uitrol van tal van acties. Hoe je een welzijnsteam samenstelt, kan je hier terugvinden. 

Schets een kader

Alvorens je van start kan gaan met het opstellen van de gedragscode dien je binnen het team of de werkgroep na te denken over de reeds bestaande kennis en waarom het belangrijk is om een gedragscode uit te werken. Brainstorm hierover aan de hand van onderstaande vragen:

 • Wat is een gedragscode?

 • Wat is het doel? Wat is het nut? Wat brengt het op?

 • Waarom kan een gedragscode een meerwaarde zijn?

 • Waar staan we momenteel met de gedragscode?

 • Wat willen we graag bereiken met de gedragscode?

Als je het moeilijk vindt om een antwoord te formuleren op deze vragen, kan je je ook inbeelden dat je gedragscode al twee jaar van kracht is binnen de organisatie. Denk dan na over wat je graag veranderd ziet. Dat kan je verder op weg helpen om te concretiseren. De antwoorden op deze vragen vormen immers de basis van je motivatie om een gedragscode uit te werken.

Als er al regels of procedures werden opgemaakt, is het aangeraden om die te verzamelen. Je kan ze bijvoorbeeld terugvinden in de arbeidsovereenkomst of de onthaalbrochure. 

Focus ligt niet op sancties 

Het is niet de bedoeling dat de nadruk op sancties komt te liggen. Een gedragscode moet motiverend (en herstellend) werken en heeft als hoofddoel positief gedrag aan te moedigen.

Formuleer duidelijk en positief

Let erop dat in de gedragscode duidelijk omschreven staat wat wel en niet mag in korte, positieve en actieve zinnen. Op die manier vermijd je onduidelijke gebeurtenissen en onzekere gevoelens. 

Aan de slag!

Stap 1: formuleer de gedragsregels van de organisatie 

De krijtlijnen van je gedragscode

Bepaal:

 • Welk thema het onderwerp is van je gedragscode. Hou je het algemeen of licht je één thema uit?
 • Maak duidelijk op wie de gedragscode van toepassing is. Wie is de doelgroep: interne medewerkers, tijdelijke medewerkers, freelancers, klanten? Denk voor het bepalen van de doelgroep na over iedereen waarmee wordt samengewerkt en baken heel duidelijk af. 
 • Met wie de gedragscode wordt opgesteld: al de medewerkers of een werkgroep? Bepaal ook hoe, in welke mate en wanneer je andere medewerkers in dit proces betrekt. 

Bepaal de waarden van de organisatie

Denk samen na over de waarden van de organisatie waaraan belang gehecht wordt. Je kan onderstaande lijst gebruiken ter inspiratie of de online te raadplegen lijst:

Jezelf kunnen zijn (authenticiteit), zorgen voor anderen (zorgzaamheid), verbinding, samenwerken, creativiteit, eerlijkheid/openheid, autonomie/vrijheid, erkenning/waardering, respect, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, balans, bekwaamheid /deskundigheid, betrokkenheid, collegialiteit, continuïteit, flexibiliteit, geduldig, gehoorzaamheid, humor, integriteit, nauwkeurig, zelfbeheersing, welzijn, vriendelijkheid, vertrouwen, uniformiteit, tolerantie, solidariteit, professionaliteit, oprechtheid, loyaliteit, klantgerichtheid

Vertaal de waarden naar gedragsregels

Zodra de waarden van de organisatie duidelijk zijn, is een volgende stap het vertalen van deze waarden naar concrete gedragsregels. Brainstorm over welke regels kunnen helpen om de visie van je organisatie in kaart te brengen.

1) Schrijf elk maximum 10 gedragingen op waarin de eerder bepaalde waardes verwerkt worden. Dit kan je doen door zin als volgt te formuleren: 

 • Medewerkers die boos zijn, kritiek of frustratie hebben, uiten dit en laten en tegelijk de ander in zijn of haar waarde. 
 • Medewerkers kloppen op de deur voor ze een ruimte binnengaan.
 • Medewerkers geven correcte informatie aan iedereen.

2) Leg de gedragsregels vast door:

 • Ga per twee zitten. Stel je gedragsregels aan elkaar voor. Argumenteer waarom jouw regel dé onmisbare regel is. Kom tot jullie gezamenlijke top tien van gedragsregels. 
 • Ga met een ander groepje samen zitten en doe hetzelfde.  
 • Ga terug in grote groep: de twee teams overtuigen elkaar per doelgroep van hun gedragsregels. Kom nu met de hele groep tot een consensus van maximum tien gouden gedragsregels.

Stap 2: Hoe zorg je ervoor dat iedereen de gedragsregels naleeft? - reactiebeleid

Een volgende stap in de ontwikkeling van de gedragscode is het formuleren van een gepaste reactie op het gebruik van de gedragscode. De maatregelen binnen het reactiebeleid kunnen in twee richtingen worden uitgerold: beloond wanneer de gedragscode wordt nageleefd, sanctionerend wanneer het niet wordt nageleefd.

Positieve maatregelen

Gewenst gedrag belonen en blijven stimuleren kan door middel van brede preventieve acties die het mogelijk maken een positief werkklimaat te creëren, waaronder bijvoorbeeld:

 • Het organiseren van een complimentendag.

 • Energie en budget vrijmaken voor een training verbindend communiceren.

Sactionerende maatregelen

Bepaal de consequenties wanneer de gedragscode niet wordt nageleefd. Link concreet gedrag niet meteen aan een vaste consequentie. De context, de frequentie en de intentie bepalen mee welke consequentie er volgt. Je kunt ervoor kiezen om deze wel of niet te concretiseren. 

In het eerste geval schrijf je dan bijvoorbeeld: 'Sancties worden altijd in teamoverleg bepaald.' In het tweede geval maak je bijvoorbeeld een lijstje met mogelijke sancties: 

 • Formele waarschuwing 
 • Privileges ontzeggen 
 • Taakstraf 
 • Schorsing 
 • Boete 
 • Tijdelijk toegang ontzeggen 
 • Ontslag 

Raadpleeg zeker ook voor de sanctionerende inbreng het arbeidsregelement. Het arbeidsreglement verschilt individueel van organisatie tot organisatie. Mocht het arbeidsreglement niet voldoende geëxpliciteerd zijn kan je het nog verder concretiseren.

Stap 3: Wie ziet erop toe dat iedereen de gedragscode naleeft?

Met een gedragscode geef je het mandaat om elkaar aan te spreken op gedrag. Zo ziet iedereen er mee op toe dat de gedragscode nageleefd wordt. Dit is niet eenvoudig en moet met zorg gebeuren. Bespreek met het team of in de werkgroep hoe je het aanpakt in de organisatie.

Te bespreken vragen 

 • Hoe gaan we elkaar aanspreken?

 • Mogen we elkaar aanspreken?

 • Vanaf wanneer spreken we elkaar aan?

 • Wie spreekt wie aan?

Formaliseer de eindverantwoordelijkheid 

Je kunt de eindverantwoordelijkheid ook formaliseren. Meestal ligt die bij de directie of de leidinggevende. Moet er een sanctie volgen? Leg dan vast wie de sanctie bepaalt en wanneer, en wie de sanctie uitspreekt en verder opvolgt.

Belangrijk om mee te nemen is dat er niet enkel aangesproken dient te worden op vervelende voorvallen ook leuke en goede moeten bespreekbaar/opmerkbaar zijn. 

Stap 4: Communiceer en verspreid de gedragscode

Zodra je de gedragscode hebt opgemaakt, is het belangrijk om hem te implementeren en te communiceren naar je medewerkers.

Vastleggen op papier

Zet de code op papier en zorg voor een aangename en efficiënte communicatie. Houd er rekening mee dat niet iedereen een boodschap heeft aan alle aspecten van een gedragscode. Daarom kan je bij het op papier zetten van de gedragscode een uitgebreide en een kortere versie voorzien. In de korte versie breng je de kern van de gedragscode op een eenvoudige en prikkelende manier. De uitgebreide versie omvat ook heel het sanctioneringsbeleid. 

Communiceer over de gedragscode 

Stel een communicatieplan op en denk aan volgende zaken:

 • Wie gaat communiceren?

 • Wanneer wordt er gecommuniceerd?

 • Hoe wordt er gecommuniceerd?

 • Welke media worden hiervoor gebruikt?

 • Inhoud: wat is de boodschap?

 • Wat zijn de verwachtingen?

Nog enkele tips voor een goed communicatieplan:

 • Gebruik de taal van de organisatie.

 • Gebruik verschillende kanalen zodat de boodschap op verschillende plaatsen zichtbaar wordt.

 • Leg uit vanwaar de waarden en de gekozen strategie komen: als je medewerkers dit niet begrijpen, gaan ze weinig of geen aandacht besteden aan de gedragscode.

 • Moedig je medewerkers aan om (kritische) vragen te stellen over de gedragscode.

 • Maak gebruik van een visueel element dat overal terugkomt.

Hou de gedragscode levendig 

Ook in een later stadium is het belangrijk dat de gedragscode levendig wordt gehouden. Communiceer daarom regelmatig om je medewerkers te blijven stimuleren de gedragscode na te leven. Houd de gedragscode op een creatieve manier onder de aandacht en wissel eens van communicatiekanaal om je medewerkers alert te houden. Je kan de gedragscode ook levendig houden door deze te integreren in je functioneringsgesprekken. Denk verder ook aan je nieuwe medewerkers: zij moeten ook deze informatie krijgen. Je kan dit doen door de gedragscode te vermelden in de onthaalbrochure.

Je gedragscode kenbaar maken en bespreken kan aan de start van een productie bij de kick-off meeting, bij het startschot van een nieuw project, als bijlage bij het arbeidsregelement,...

Volg de gedragscode op

Het is cruciaal om de gedragscode te blijven opvolgen en over de navolging te waken. Ga ook na in welke onderdelen de gedragscode al dan niet moet worden bijgestuurd, wat er mogelijk nog in ontbreekt, welke wijzigingen er eventueel moeten worden doorgevoerd en of ze wordt nageleefd door de werknemers. Enkele vragen die kunnen helpen bij de opvolging van de gedragscode:

 • Hoe wordt de gedragscode toegepast?

 • Welke acties hebben we al ondernomen en welke zijn effectief uitgevoerd?

 • Wat waren de reacties van de medewerkers?

 • Is er een verschil in omgangsvormen tussen medewerkers?

 • Welke succesfactoren ondersteunen de positieve ervaringen?

Hulp nodig bij het opstellen van een gedragscode?

Op 15 november biedt mediarte een workshop visie en gedragscode opstellen aan. Vragen? Neem contact op met Vicky Van Bellingen via vicky.vanbellingen@mediarte.be. 

subsidie

Ook interessant voor jou