Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

gog


Slachtoffers, getuigen en verwanten kunnen vanaf heden bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag terecht wanneer zij geconfronteerd werden met grensoverschrijdend gedrag, meer bepaald geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag in een van de Vlaamse sectoren. 

Opdrachten

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag neemt concreet twee opdrachten op: 

 1. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen en er een passend gevolg aan verbinden in samenspraak met het slachtoffer/ de getuige.
 2. Het monitoren en in kaart brengen van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de Vlaamse sectoren bij het meldpunt. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd aan de organisaties waar het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond. Anderzijds kunnen ook aanbevelingen naar de hele sector, naar het beleid of zelfs over verschillende sectoren heen worden gericht. Op die manier kan grensoverschrijdend gedrag ook structureel worden aangepakt.

Toepassingsgebied

Melders

Het meldpunt is toegankelijk voor verschillende soorten melders:

Een slachtoffer

een persoon die zelf getroffen werd door het grensoverschrijdend gedrag.

Een getuige

een persoon die aanwezig is of was bij het grensoverschrijdend gedrag zonder zelf de pleger te zijn.

Een verwant

 een familielid van het slachtoffer.

Een derde

een buitenstaander. Dit kan ook een vriend, collega, kennis van het slachtoffer zijn. Een derde kan op de hoogte zijn van bepaalde problematieken in een organisatie, zonder zelf betrokken of getuige te zijn.

Een organisatie

een instelling die onder een Vlaamse bevoegdheid valt. Het is niet noodzakelijk dat een organisatie erkend of gesubsidieerd wordt, het is voldoende dat de organisatie valt binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. h Een dader: de persoon die zelf aangeeft grensoverschrijdend gedrag gepleegd te hebben.

Een dader

de persoon die zelf aangeeft grensoverschrijdend gedrag gepleegd te hebben.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag wordt gedefinieerd als elke aantasting van de integriteit van een persoon, meer bepaald geweld, seksuele intimidatie/ongewenst seksueel gedrag, discriminerende intimidatie en pesterijen/ intimidatie. 

Geweld

is elke feitelijkheid waarbij iemand psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Duwen, iets gooien of slaan worden onder fysiek geweld gerekend en vernederingen, dreigementen of beledigingen onder psychisch geweld.

Seksuele intimidatie/ongewenst seksueel gedrag

is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie, met inbegrip van grensoverschrijdende gedragingen, zoals ongewenste seksuele handelingen en verzoeken om dergelijke handelingen, seksueel expliciet lichamelijk contact en ongewenste opmerkingen van seksuele aard, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Dit kan verbaal van aard zijn, door bijvoorbeeld seksuele uitspraken, of non-verbaal, door bijvoorbeeld lonken, en/of fysiek, door bijvoorbeeld aanrakingen.

Discriminerende intimidatie

is ongewenst gedrag dat verband houdt met een of meer beschermde kenmerken, namelijk geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming, en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

Pesterijen/intimidatie

zijn meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, binnen of buiten een organisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, en die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. In tegenstelling tot plagen heeft pesten de expliciete bedoeling om te kwetsen en kan het zich uiten op verschillende manieren: negeren, belangrijke informatie achterhouden, roddels verspreiden of intimideren. Bij pesten is er vaak sprake van een ongelijke machtspositie.

Wat kan het meldpunt concreet voor jou betekenen

Het meldpunt werkt steeds op jouw tempo en kijkt naar wat jij wil en wat mogelijk is. Zo kan het meldpunt:

 • luisteren naar jouw verhaal en naar de vragen die je hebt
 • samen bekijken wat mogelijk is om een antwoord te krijgen op je vragen
 • je begeleiden en adviseren in de stappen die jij wil zetten
 • je ondersteunen bij het melden van wat er gebeurd is bij de organisatie waar het gebeurd is
 • doorverwijzen naar hulpverlening
 • je informeren over juridische en tuchtrechtelijke mogelijkheden

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en je kan jouw verhaal anoniem doen als je dat wenst.

Bereikbaarheid

Melders kunnen het meldpunt bereiken via: 

 • Het gratis nummer 0800/13184.
  Het meldpunt is via telefoon elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 17u en maandagavond tussen 17u tot 20u. Buiten de openingsuren krijgt de beller een antwoordapparaat te horen met vermelding van de openingsuren en vermelding van andere hulplijnen of noodnummers.
 • Het meldpunt is via chat bereikbaar op werkdagen tussen 9u en 17u.
 • Contactformulier op de website van het meldpunt. Het meldpunt streeft ernaar binnen de twee werkdagen na ontvangst contact op te nemen.
 • Mail: meldpunt@vlaanderen.be
  Het meldpunt streeft ernaar binnen de twee werkdagen na ontvangst contact op te nemen.
 • Via bovenstaande kanalen kan een afspraak gemaakt worden om langs te komen.

Op de website van mediarte is een overzicht te vinden van alle hulplijnen die bereikt kunnen worden in het geval van een melding van grensoverschrijdend gedrag. 

Bevoegdheid

Het meldpunt is bevoegd voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisaties die vallen onder de Vlaamse bevoegdheden en dus deel uitmaken van de Vlaamse sectoren.

Het is niet noodzakelijk dat het grensoverschrijdend gedrag in het kader van een organisatie wordt gesteld, het is voldoende dat er een rechtstreekse link is met een bepaalde sector of organisatie. Denk hierbij aan een freelance fotograaf die gedwongen die grensoverschrijdend gedrag ervaart door de opdrachtgever (een krant) of een sporter in een fitnesscentrum. Minstens het slachtoffer of de dader moet lid en/of medewerker van een Vlaamse organisatie zijn. Een zelfstandige kunstenaar die grensoverschrijdend gedrag pleegt ten aanzien van een figurant of model valt zo ook onder het toepassingsgebied.

Grensoverschrijdend gedrag tussen eenmalige gebruikers van de werking van een organisatie vallen niet onder het toepassingsgebied van het meldpunt. Denk bijvoorbeeld aan het publiek van een theatervoorstelling onderling.

Website

Bezoek de website: Vlaams meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

vlaams meldpunt
Subsidie

Ook interessant voor jou