Wat zijn de voorwaarden?

stages
mediastages

Voorwaarden voor de stagiair 

 • De schoolverlater kan tijdens de mediastage volgen op voorwaarde dat de stagiair als werkzoekende is ingeschreven, jonger is dan 26 jaar* en geen uitkeringen ontvangt.
  De stagiair blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
 • Dit betekent dat de stagiair bereid moet zijn elke passende dienstbetrekking te aanvaarden.
 • De stagiair maakt een Profiel-pagina aan op de website van mediarte (verplicht).
 • Opdat de stagegever de startcompetenties van de stagiair kent en/of zo goed mogelijk kan inschatten vult de stagiair het Self Assesment-tool in. Dit leidt tot een persoonlijk opleidingsplan.

* De aanvang van de stage moet uiterlijk plaatsvinden voor je 26ste verjaardag

 Voorwaarden voor de onderneming 

 • De stagiair kan in geen enkel geval een werknemer vervangen
 • Een stageverloop-document dat wordt afgesloten tussen de stagiair, de stagegever en mediarte omvat een lijst van competenties die tijdens de stage moeten nagestreefd worden, dit document wordt ondertekend door alle partijen, in geval van het niet naleven van de stageovereenkomst of het stageverloop-document heeft mediarte het recht om de stage op elk moment te beëindigen, de communicatie tussen de drie partijen wordt permanent onderhouden om een vlot stageverloop te kunnen garanderen
 • Een stagementor wordt aangesteld om de stagiair zo goed mogelijk te omkaderen gedurende de stageperiode.
 • Een stage duurt minstens 4 weken en maximum 12 weken. Het gaat dus om een langere stageperiode waarbij het didactisch kader, voor beide partijen,  ten volle kan ontwikkeld worden.
 • De stagegever heeft recht op een maximum van 26 weken stage per jaar voor elke 30 werknemers (VTE). Bijvoorbeeld 45 werknemers (VTE) = maximum 52 weken stage, 165 werknemers (VTE) = maximum 180 weken stage
 • De stagegever stelt samen met een consulent van mediarte.be een draaiboek op voor de volledige duur van de stage. Dit draaiboek bevat de volgende gegevens: - titel en omschrijving van de functie die de stagiair zal uitoefenen - omschrijving van de aan te leren competenties gebaseerd op bestaande referentiekaders - werkpostfiche - risico-analyse - naam en functie van de stagementor - wijze waarop de stagiair zal begeleid, opgevolgd en geëvalueerd worden
 • De stagegever moet de stagiair verzekeren tegen ongevallen die hem overkomen tijdens de stage of op de weg van zijn verblijfplaats naar de stageplaats en omgekeerd (“arbeids- en arbeidsweg-ongevallen”). Deze verzekering moet dezelfde waarborgen voorzien als deze bepaald bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met dien verstande dat geen schadeloosstelling wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd is.
 • De stagegever zorgt er voor dat de stagiair over alle werkinstrumenten beschikt om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.
Download CAO Mediastages PC 227 2020-2021
PDF - 268.25KB
Download CAO Mediastages PSC 303.01 2020-2021
PDF - 88.32KB

Ook interessant voor jou