2014-2019: cijfers

Aantal kandidaten

De database van kandidaten voor mediastages telt (bij de opmaak van dit dossier), sinds de opstart in het najaar van 2014, 615 Nederlandstalige en 233 Franstalige kandidaat mediastagiairs, dit zijn de formele aanmeldingen die door mediarte verwerkt werden.
Hiervan komen er bij het afsluiten van dit aanvraagdossier 44 Nederlandstalige en 3 Franstalige profielen in aanmerking volgens de opgelegde criteria.

Aantal mediastages

In totaal werden sinds de opstart van het project (eind 2014) tot eind juli 2019, 156 mediastages afgerond, goed voor 5.955 dagen, wat omgerekend neerkomt op werkervaringsplaatsen voor bijna 27 VTE’s (5955/220).

We kunnen ervan uitgaan dat het aantal in 2019 nog fors zal toenemen gezien we hier een stijgende lijn waarnemen (vooral gedurende de zomermaanden). In de periode januari en juli 2019 werden al 33 stages afgerond, de maand augustus en september zullen de piekperiodes vormen voor 2019.

Aantal stageplaatsen

Aantal werkgevers

(1)  Aantal deelnemende werkgevers tussen 1 januari en 31 juli 2019.

We stellen vast dat het aantal werkgevers stabiel blijft tijdens de periode 2014-2018 (wat niet impliceert dat er geen toename is van het aantal nieuwe werkgevers die deelnemen aan het project, zie bijlage). We merken op dat sommige stagegevers recurrent beroep doen op het project. De flexibiliteit en omkadering (op maat) die we aanbieden zorgt voor een uiterst positieve ervaring bij de stagegevers die hierdoor meerdere stageplekken op jaarbasis aanbieden.

Duur stages

Aantal stages

(2)  Aantal stages tussen 1 januari en 31 juli 2019.

Effect en uitstroom

In september 2019 hebben we alle stagiairs die een mediastage afgerond hebben bevraagd. Met een respons van bijna 30% stellen we vast dat 66% van de Nederlandstaligen en 54% van de Franstaligen in de sector actief zijn.

Nederlandstalige stagiairs

Nederlandstalige stagiairs
Professionele situatie

Franstalige stagiairs

Franstalige stagiairs

Op basis van de telefonische bevraging bij de personen die een mediastage hebben uitgevoerd, werd vastgesteld dat iedereen over het algemeen tevreden is over de mediastage die zij gelopen hebben. Vooral de ervaring die zij opgedaan hebben, de begeleiding en opvolging vanuit mediarte en de mate waarin zij hun professioneel netwerk hebben kunnen uitbouwen lijken de grootste voordelen te zijn. 

De reden waarom een aantal jongeren ondanks de stage toch geen job (in de sector) vinden, ligt aan verschillende oorzaken. We stellen bij deze jongeren vast dat er realiteitsbesef ontbreekt van hoe het er in de sector "echt" aan toe gaat tot ze een langere periode op de werkvloer mee draaiden (afhankelijk van de functie: weekendwerk, avondopdrachten, besef van de hedendaagse "werkdruk" etc). Door deze stages verrijken de stagiairs zich met deze kennis en weten ze perfect wat deze sector van een individu vraagt (en haken hierdoor dan ook soms af). We constateren eveneens dat er vaak uitgekeken wordt naar een (professioneel) vervolg na het beëindigen van de stage, al dan niet bij dezelfde werkgever. Als twee av-producties in elkaar overlopen worden mediastagiairs, in het beste geval en bij succesvolle beëindiging, vaak door de leidinggevende mee doorgesluisd naar het volgende project (onder een betalend statuut). In de praktijk is dit echter niet altijd het geval, Het precaire karakter van de sector is hier vaak de spelbreker waardoor een ex-mediastagiair soms in een “sas” terecht komt tussen 2 audiovisuele projecten waarbij er niet actief gerecruteerd wordt door de opdrachtgevers.

Een mediastage is echter geen IBO, waarbij er ook een verplichting is tot aanwerving. Vaak hebben av-ondernemingen, na beëindiging van de mediastage, geen onmiddellijke job-opening/reële opportuniteit voorhanden. Werkgevers getuigen anderzijds wel dat het (in de mate van het mogelijke) de bedoeling is om de jongeren door te loodsen naar een eigen project (of dat van de concullega's) maar dat het "tijdelijk" karakter van hedendaagse (vaak lopende) producties het er niet makkelijker op maakt.


Ook interessant voor jou