2014-2019: algemene evaluatie

Historiek

Op 1 september 2014 startte mediarte met het mediastages-project, gesubsidieerd door de toenmalige Minister van Werk Monica De Coninck in het kader van subsidies voor sectoren die bijkomende projecten uitwerken ten gunste van jongeren die tot bepaalde risicogroepen behoren. Dit project startte in 2014.

Enkele uitbreidingen tilden het stageproject nog naar een hoger niveau waarbij zowel de stagiairs als werkgevers er nog meer voordeel uithalen. Uiteindelijk gaat het om een win-win resultaat tussen onderneming en stagiair. 

We stellen vast dat ondernemingen die mediastages (met de nodige begeleiding) beschikbaar stellen, daardoor een gunstig imago oogsten in de sector, wat anders met veel kostbaardere middelen bereikt zou moeten worden. Een stagiair die een fijne, leerzame tijd heeft gehad zal dat nooit vergeten en zeker via mond-tot-mondreclame positieve geluiden over de onderneming verspreiden.

Algemene evaluatie & evolutie

De werkgevers uit PC 227 & 303.01 doen in stijgende mate (zie hierboven) beroep op mediastagiairs, voor velen zijn dit soort van stages een logische manier om jongeren, op een legale manier, te laten instromen. Deze vorm van inburgering van de mediastages binnen het werkveld blijkt ook het feit dat vele mediastages op een informele manier worden ingevuld en dat een reguliere stage-oproep via de mediarte-website minder frequent gebeurt. We zien ook dat stagiairs zelf ten aanzien van een stagegever het initiatief nemen om mediastages als legaal kader voor te stellen om beroepservaring op te doen.

Door de mediastage-oproepen, aangevuld met basicompetenties, permanent mee op te nemen in de vacaturebank van mediarte, de meest bezochte pagina van onze website, werd het mogelijk om op een pragmatische wijze informatie te geven voor de doelgroep, starters in de sector. Via een systeem van crosslinking van content (linken van relevante artikels/pagina’s) raken verschillende acties van mediarte zo tot bij de verschillende doelgroepen. Bij stage-oproepen is dit vooral gericht naar starters-info: informatie rond arbeidsvoorwaarden, rechten/plichten, tips van experts uit het werkveld, sollicitatiecoaching,...alles om nieuwe medewerkers optimaal te begeleiden bij de eerste stappen in het professionele werkveld.

Voor stagementors werd een online toolbox ontwikkeld die tips & tricks geeft bij de verschillende fases van het stageproces (voorbereiding / matching / begeleiding / evaluatie). Met deze toolbox en het stagedraaiboek willen we stagementoren de nodige tools aanreiken om jongeren, maar even goed elke nieuwe werknemer, op een goed begeleide manier te laten instromen. Het stagedraaiboek is het centrale document waarmee zowel de mentor als de stagiair de vooropgestelde doelstellingen van de mediastage monitoren en aanpassen gedurende de looptijd van de stage. De stagiair kan zo ook zijn eigen ervaringen benoemen, analyseren en bijsturen in functie van de begeleiding en zorgt ervoor dat stagegevers meer aandacht aan on-boarding en begeleiding van medewerkers geven.

Door permanent over het project te communiceren en in de verf te zetten dat andere vormen van vrijwillige stages na de opleiding slechts in zeer beperkte mate binnen een wettelijk kader mogelijk zijn, zijn werkgevers en jongeren zich ook meer en meer bewust van deze problematiek. De bewustwording rond deze problematiek werd ondersteund door een communicatie-campagne. Ook het contact met de arbeidsbemiddelingsdiensten werkt ondersteunend om de kennis rond de problematiek van illegale stages & belang van werkplekleren te verhogen.

De consulenten van mediarte die instaan voor de opvolging vanaf de startfase tot het einde van de looptijd van de mediastages zijn zowel voor de stagiair als de stageplaats de rechtstreekse contactpersoon. Deze consulenten treden in geval van conflicten op als bemiddelaar en staan de stagementoren bij in het opvolgen en bijsturen van het stage-opleidingsplan. Op deze manier houden zij permanent contact en voeling met de werkvloer. Over de verschillende opleidingsfasen gedurende de looptijd van de mediastages, was er een evolutie van directe begeleiding naar meer indirecte begeleiding. We stellen vast dat de stagiairs in toenemende mate hun leerproces in eigen handen nemen. Om ervaringen uit de praktijk te verwerken en vast te kunnen houden, is reflecteren een belangrijke vaardigheid. Op het einde van de stage wordt verwacht dat de stagiair een zelfsturende, onderzoekende en reflectieve houding uit. Van de stagiair wordt verwacht de doelen van de verschillende fasen van de mediastage voor ogen te houden. De stagiair was samen met de stagementor medeverantwoordelijk om de doelen te behalen.  Een tussentijdse evaluatie en diepgaand eindevaluatiegesprek aan het einde van de stage gaf meer duidelijkheid/inzage aan mediarte hoe er met zelfreflectie kan omgegaan worden op de werkvloer. Door de begeleiding die mediarte aanbiedt voor en tijdens de stage groeit bij de stagebeleiders meer en meer het besef om meer in te zetten op begeleiding van jongeren en talentmanagement in de meest brede zin. We stellen ook vast dat werkgevers meer en meer open staan om ondersteund en begeleid te worden wanneer mediastagiairs bij hen aan de slag gaan en bij uitbreiding wanneer zij andere starters aan het werk zetten.

De Startersgids, ondertussen volledig vernieuwd, die aan alle mediastagiairs en allumni van audiovisuele opleidingen overhandigd wordt, krijgt van zowel de jongeren, werkgevers als onderwijsinstellingen zeer lovende kritieken. Geen enkel ander document geeft dergelijke informatie over hoe je in onze sector aan de slag moet.

We merken wel nog steeds een (mentaliteits)verschil op tussen Nederlandstalige en Franstalige werkgevers inzake het aanbieden van stageplaatsen en hoe er omgegaan wordt met het begrip “stagiairs”. Er wordt niet zelden op een slappe koord gebalanceerd tussen “werkervaring” en “gratis” tewerkstelling. Vlaanderen gaat over het algemeen iets soepeler om met het inzetten van stagiairs, waarbij de stagegevers vaak geen diepgaande stagebeschrijving en opleidingsplan opstellen en communiceren. Pas afgestudeerden worden regelmatig aangenomen om tijdelijke opdrachten af te werken die reeds ingecalculeerd werden in de pre-productiefase. Franstalige werkgevers gaan hier kritischer mee om en stellen doorgaans minder buitenschoolse “vrijwillige” stageplaatsen ter beschikking (dit blijkt ook uit het aantal officieel gepubliceerde mediastage-oproepen). 

De audiovisuele onderwijsinstellingen staan, op hun beurt, ook zonder meer positief tegenover de mediastages, hebben de communicatie rond het project gesteund en mee verspreid. De werking van mediastages, en het algemeen belang van wettelijke stageplaatsen, werd steeds mee opgenomen in de infosessies die mediarte op regelmatige basis organiseerde voor laatstejaarsstudenten en alumni uit het audiovisueel hoger onderwijs.

Om al die redenen willen de sociale partners bij een verlenging van het mediastages-project dat er ook parallel kan ingezet wordt op begeleiding van deze werkgevers ten gunste van de jongeren.

EU-erkenning

Creative Skills Europe, het Europees Platform voor Tewerkstelling en Opleiding in de Audiovisuele en Podiumkunstensector, dat beheerd wordt door Europese sociale partners verzamelde de voorbije jaren informatie over en ontwikkelde tools om de competenties in onze sector te laten aanpassen aan de realiteit van het werkveld.

Ter afronding van dit door de EU gesubsidieerde project werden 5 brochures gepubliceerd, waarin een aantal van de mediarte-projecten als best practice naar voor geschoven werden. In een van die publicaties “A Safe Bet – Training and Workforce Development” worden de mediastages als best practice naar voor geschoven.


Ook interessant voor jou