Zon-en Feestdagen

PC 227

Arbeid op zon- en feestdagen:

De actuele loontoeslag voor het werk op zon- en feestdagen is de volgende:

  • Vanaf 1 januari 2014 wordt de loontoeslag op ten minste 15% gebracht
  • De loontoeslagen zijn niet cumuleerbaar met de loontoeslag voor nachtwerk.
  • Zaterdagen worden aanzien als reguliere werkdagen en hierop is geen specifieke loontoeslag van toepassing (1=1)
  • Arbeid op zondag wordt toegelaten op maximaal 42 zondagen per jaar (uitgezonderd de werknemers met vaste zondagsprestaties)
  • Op vraag van de werknemer kunnen de loontoeslagen worden betaald of omgezet in recuperatietijd, voor zover deze keuze wordt gemaakt voor een periode van één jaar

 

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2012 en dit voor onbepaalde duur.

De toeslag op basis van nachtarbeid, zon- of feestdagen is niet van toepassing op kaderleden (definitie sociale verkiezingen of vastgelegd bij ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst).


 

PSC 303.01

Arbeid op zon- en feestdagen:

In geval de opnamen het vereisen en na de werknemers hiervan voor akkoord op de hoogte gebracht te hebben via de vakbondsafvaardiging, is werken op zon- en feestdagen toegelaten. Buiten de overuren worden deze prestaties betaald op basis van het in de overeenkomst voorziene loon, voor zover compensatierust wordt toegekend (een dag indien meer dan vier uur werd gewerkt; een halve dag indien minder dan vier uur werd gewerkt) binnen de zes weken, volgend op de betreffende zon- of feestdag.

Compensatierust wordt niet als arbeidstijd beschouwd. Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 procent verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

De tijd die aan de maaltijden wordt besteed, wordt niet beschouwd als arbeidstijd, maar mag per maaltijd niet meer dan twee uren omvatten, behoudens akkoord van de vakbondsafgevaardigde of, bij ontstentenis van deze, van de representatieve werknemersorganisaties .

Lees hier de volledige CAO