Welzijn en Familie

    

Op deze pagina vind je alle informatie terug omtrent de maatregelen die genomen zijn met betrekking tot het welzijn van de werknemer en tot zijn familiale omgeving.

1. Flexibiliteit & regeling van de werktijden
2. Ziekte
3. Afwezigheid omwille van persoonlijke redenen
4. Gezondheidszorg
5. Vermindering arbeidsduur
6. Feestdagen en zondagen
7. Jaarlijkse vakantie
8. Familiale hulp

 

1. Flexibiliteit & regeling van de werktijden

 

In principe is de arbeidsduur op 38 uur per week vastgelegd (gemiddelde op jaarbasis). Toch heeft de audiovisuele sector een aantal bepalingen voorzien om tegemoet te kunnen komen aan de realiteit van de audiovisuele activiteiten.

De uurschema’s kunnen vervolgens variabel gemaakt of juist gecomprimeerd worden. De uren zijn variabel wanneer de werknemer de mogelijkheid heeft om het begin en einde van de werkdag aan te passen. Een gecomprimeerd uurschema kan bijvoorbeeld bestaan uit een verdeling van de wekelijkse arbeidstijd in vier werkdagen om een extra verlofdag te kunnen bekomen in ruil voor zwaardere werkdagen.

Annualisering?

De annualisering van de arbeidstijd geeft de mogelijkheid om op voorhand de werkdagen en de maximale werktijden te kiezen, voor een periode variërend van één maand tot een jaar. We spreken hier over een combinatie van flexibele werktijden en een gecomprimeerd uurschema.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De werkuren voor werknemers zijn vastgelegd in het arbeidsreglement. In onderling overleg kan er een aangepast uurrooster opgesteld worden met als doel het aantal werkdagen te verminderen (door het aantal uren per dag te verhogen) of het aantal uren per dag te verminderen (door het aantal werkdagen te verhogen).

Thuiswerk waarvan de voorwaarden dienen te worden onderhandeld met de werkgever.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De indeling van de werktijd is over het algemeen gebaseerd op de gewoontes (huisregels) van de opdrachtgever die de uitzendkracht tewerkstelt.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Tijdsbeheer en de planning inzake werk zijn volledig in handen van de zelfstandige, in overleg met de opdrachtgever.

 

Ga terug naar boven


2. Ziekte

 

In geval van ziekte kan nodig geacht worden dat de waarnemend arts ziekteverlof uitschrijft.  

De arbeidsongeschiktheid wegens ziekte geeft recht op een uitkering, gedurende de periode dat de werknemer stopt met werken wegens ziekte.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Indien de werknemer niet kan komen werken omwille van gezondheidsredenen, moet de werkgever nog steeds blijven betalen voor zijn werk gedurende de eerste maand van afwezigheid, en dit tot 100%.

Om de afwezigheid van de werknemer te compenseren, kan het bedrijf de desbetreffende werkzaamheden laten uitvoeren door andere medewerkers of door een tijdelijke vervanger.

Vanaf de 30ste dag; worden de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid uitbetaald door het ziekenfonds.

De uitkeringen bij ziekte komen in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (primaire arbeidsongeschiktheid) neer op 60% van het bruto salaris.

Elk jaar van arbeidsongeschiktheid, neemt de uitkering af.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Bij een anciënniteit van minder dan 1 maand betaalt het ziekenfonds een uitkering voor de volledige duur van de ziekte.

Bij een anciënniteit tussen 1 en 3 maanden betaalt, tijdens de duur van het contract, het uitzendkantoor het gewaarborgd loon:

  •       de eerste 7 dagen ziekte: 100% van het loon
  •       de 7 volgende dagen: 86,93% van het loon
  •       de 15e tot en met de 30e dag ziekte: 26,93% van het loon

 

Het ziekenfonds betaalt een uitkering tot het einde van de ziekte.

Na afloop van het contract, mits één maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker en hetzelfde uitzendbureau, betaalt het uitzendbureau een aanvulling op de ziekenfondsuitkering tot en met de 30e dag ziekte (te rekenen vanaf de eerste dag); deze aanvulling bedraagt 26,93% van het loon.

Bij meer dan 3 maanden anciënniteit (tijdens de duur van het contract) betaalt het uitzendkantoor een gewaarborgd loon van de 1e dag tot en met de 30e dag ziekte. Met andere woorden: 100% van het loon.

Bron : Randstad

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling wordt voorzien met betrekking tot dit onderwerp.

Buiten de werkperiode (als de werknemer werkloos is) heeft hij/zij recht op een uitkering die overeenkomt met 60% van het bruto salaris dat werd gebruikt om de werkloosheidsuitkering te berekenen. Tijdens de eerste zes maanden zal hij/zij echter een bedrag ontvangen gelijk aan de werkloosheidsuitkering.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De eerste maand van de arbeidsongeschiktheid is een niet-vergoede maand of een maand zonder inkomen. De zelfstandige ontvangt pas uitkeringen van het ziekenfonds vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de nodige formaliteiten vervuld zijn, binnen de 28 dagen na het begin van zijn ongeschiktheid.

Vanaf het tweede jaar ongeschiktheid ontvangt de werknemer invaliditeitsuitkeringen.

Als de prestatie niet kon uitgevoerd worden, heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting om de zelfstandige te vergoeden.

 

Ga terug naar boven


3. Afwezigheid omwille van persoonlijke redenen

 

Er zijn veel omstandigheden in iemands privé-leven die toelaten verlof te nemen: moeder of vader worden, de uitoefening van een politiek mandaat, de loopbaan onderbreken of tijdskrediet opnemen, een opleiding volgen, ...

Een werknemer heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden om persoonlijke redenen afwezig blijven van het werk.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Verlof om dwingende redenen.

Onder dwingende reden dient te worden verstaan elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt: ziekte, ongeval of hospitalisatie van iemand waarmee de werknemer onder één dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad waarmee de werknemer niet samenwoont, een ernstige beschadiging van een bezitting van de werknemer of een verplichte verschijning in een rechtszitting.

Het aantal dagen mag niet meer dan 10 dagen per jaar overschrijden en moet aan de werkgever worden gemeld. Deze dagen zijn in principe niet bezoldigd.

 

Klein verlet

De werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk, met behoud van zijn normaal loon, ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht.

Om loon te ontvangen, moet de werknemer voorafgaand de werkgever verwittigen van zijn afwezigheid. Indien hij daar niet de mogelijkheid toe heeft, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Naast deze verloven bestaat er ook nog kort verlof en zorgverlof.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling wordt voorzien in verband met dit onderwerp.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Voor de zelfstandige is er geen specifieke regeling voorzien. Hij beslist zelf (al dan niet in overleg met de opdrachtgever) wanneer hij z’n opdracht uitoefent.

 

Ga terug naar boven


4. Gezondheidszorg

 

Na de consultatie of behandeling door een arts, tandarts, kinesist of andere zorgverleners, geven deze je een 'getuigschrift voor verstrekte hulp'.

Dit certificaat bewijst dat de zorgverlener zorg verstrekt heeft en kan gebruikt worden om terugbetaling bij het ziekenfonds te vragen.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige 

De grote (kosten van ingrepen, ziekenhuiskosten, ...) en kleine (bezoek aan de huisarts, de tandarts, ...) risico's worden integraal of gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds.

 

Ga terug naar boven


5. Vermindering arbeidsduur

 

Loopbaanonderbreking,  tijdskrediet en andere thematische verloven zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te verminderen,

Tijdskrediet heeft betrekking op werknemers in de privésector, loopbaanonderbreking is een soortgelijke maatregel voor werknemers bij de overheid.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Op het vlak van tijdskrediet, kan elke werknemer een periode opnemen gelijkgesteld met een duurtijd van 12 maanden, zonder motief, waarbij nog 36 maanden met motief aan kunnen worden toegevoegd.

Het recht op vergoeding voor een eenvoudig tijdskrediet is enkel van kracht als je 2 jaar anciënniteit bij de werkgever bezit en minstens een carrière van vijf jaar op de teller hebt staan. Voor een uitzendkracht is het echter niet evident om aan deze criteria te voldoen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling wordt voorzien met betrekking tot dit onderwerp.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Er is geen tijdskrediet voorzien voor zelfstandigen.

 

Ga terug naar boven


6. Feestdagen en zondagen

 

Er zijn tien officiële feestdagen in België. In principe kan een werknemer niet werkzaam zijn gedurende deze dagen. Echter, als het werk toegestaan is op zondag, kan een werknemer ook werken op een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op een 'inhaalrustdag'.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Een werknemer mag tijdens tien feestdagen per jaar niet worden tewerkgesteld en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Indien zondagsarbeid door of krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is toegestaan, mag de werknemer tijdens een feestdag worden tewerkgesteld. In dit geval heeft de werknemer recht op inhaalrust.

Om de werknemer tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze 'vervangingsdag' moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.

Een werknemer in PC 227 heeft ook recht op een extra vergoeding (loontoeslag) voor elke zon- of feestdag of elke vervangende dag waarop hij/zij werkte. In PSC 303.01 is werken op zon- en feestdagen toegestaan mits toestemming van de syndicale delegatie en compensatie.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele bepaling hieromtrent is gekend. De loontoeslag/extra loon of de recuperatie van overuren moet worden besproken tussen de werknemer en de opdrachtgever.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Het uurtarief is niet afhankelijk van de dag waarop de activiteit uitgevoerd wordt, tenzij de zelfstandige deze omstandigheid beschouwt als een onderdeel bij de onderhandelingen met de opdrachtgever.

 

Ga terug naar boven


7. Jaarlijkse vakantie

 

De jaarlijkse vakantie, zowel de collectieve (sluiting van de onderneming gedurende deze periode), als de individuele, schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bijkomende afwezigheidsdagen geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals anciënniteitsverlof of verlofdagen ter compensatie van de arbeidsduurvermindering, worden hier niet bedoeld. De werknemer heeft gedurende deze periode in principe recht op vakantiegeld.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft is evenredig met het aantal dagen van tewerkstelling dat hij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd

Een volledig jaar van tewerkstelling geeft het daarop volgende jaar recht vier weken vakantie.

De werkgever betaalt het vakantiegeld rechtstreeks aan de werknemer. Dit vakantiegeld omvat de vergoeding die normaal gezien overeenkomt met de vakantieperiode (enkelvoudig vakantiegeld) en een bijkomstige aanvulling (dubbel vakantiegeld),  overeenkomstig per gepresteerde maand of gelijkgesteld aan het voorafgaande jaar, berekend op 1/12de van 92% van het bruto salaris met betrekking tot de maand waarop de vakantie aangevat werd.

In veel ondernemeningen wordt het (dubbel) vakantiegeld uitbetaald in de maand mei of juni.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De uitzendkracht kan vakantiedagen opnemen buiten of tijdens de periode van de arbeidsovereenkomst.

Net als alle andere werknemers, heeft de uitzendkracht recht op enkel en dubbel vakantiegeld. Dit wordt telkens op het einde van de overeenkomst uitbetaald.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Er is slechts een contract in het geval van een artistieke prestatie of creatie. De voorzieningen met betrekking tot feestdagen worden niet opgenomen in het toepassingsgebied van de verbintenissen tussen de tijdelijke werkkracht en de opdrachtgever.

Wanneer de werknemer op het einde van zijn contract opnieuw werkzoekende wordt, kan de opdrachtnemer nog steeds in aanmerking komen voor opname van vakantiedagen, met recht op 24 dagen per jaar (incl. zaterdagen) volgens specifieke bepalingen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Het aantal vakantiedagen wordt volledig zelf bepaald door de zelfstandige.

Er wordt geen vakantiegeld voorzien voor zelfstandigen.

 

Ga terug naar boven


8. Familiale hulp

 

De grens tussen het privé- en professionele leven wordt, ook in de audiovisuele sector, regelmatig aangetast, maar dit is daarom niet noodzakelijk altijd een slechte zaak. Eenvoudige mondelinge interacties, de uitwisseling van ervaringen met mensen uit een andere sector of af en toe een helpende hand toesteken (een IT- probleem oplossen, een contact met een interessant persoon, …) kunnen waardevolle momenten vormen.

Voor zelfstandigen kan een dergelijke steun, zelfs als deze occasioneel is, van structureel belang zijn bij het overleg inzake vergoedingen.

Toepassingen:

rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Er wordt geen voorziening getroffen voor gevallen van familiale hulp of bijstand, voor de activiteiten van de werknemers in vast dienstverband.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De zelfstandige kan worden bijgestaan door een persoon uit zijn omgeving. Drie categoriëen zijn beschikbaar:

  • De helper
  • De toevallige helper
  • De meewerkende echtgenote

 

 

Ga terug naar boven