Welk type van tewerkstelling?

 

rechtstreeks

Werknemer

Elk individu kan tewerkgesteld worden door een werkgever die de voorwaarden voor de geldigheid van een contract en de arbeidswetgeving respecteert.

Opgepast: Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vijfmaal opeenvolgend afgesloten wordt, zal dit automatisch omgezet worden in een overeenkomst van onbepaalde duur.

 

Uitzendkracht

Uitzendarbeid

De uitzendkracht kan tewerkgesteld worden voor een korte periode, op basis van 5 motieven:

  • als vervanging voor een vaste werknemer
  • om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk
  • om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk
  • aanwerven van een nieuwe collega (sinds 1 april 2013)
  • het uitvoeren van een occasionele artistieke prestatie, via een SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars).

 

Zelfstandige

Zelfstandige

Elke zelfstandige kan worden tewerkgesteld door een opdrachtgever op voorwaarde dat hij/zij:

• een btw-nummer heeft;

• de opdrachtgever niet zijn enige klant is;

• er geen band van ondergeschiktheid tussen de twee partijen (zelfstandige - opdrachtgever) bestaat. Anders bestaat het risico om als schijnzelfstandige te worden beschouwd, wat gelijkgesteld wordt met fraude.

 

derde_betaler

Derde Betaler (Artikel 1 bis)

Het gebruik van een 'derde betaler' wordt voorzien in het kader van artikel 1 bis m.b.t. de 'levering van prestaties en/of de productie van artistieke werken'. Dit omvat de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele sector en de beeldende kunst, muziek, literatuur, entertainment, theater en choreografie.

Om bescherming te kunnen genieten, werd in 2002 een specifiek statuut ingevoerd, nl. het statuut 1 bis of het kunstenaarsstatuut. Om misbruiken van dit statuut tegen te gaan werd vorig jaar beslist om artikel 1bis van de RSZ-wet lichtjes (al dan niet met grote gevolgen) te wijzigen.

Over Artikel 1 bis

Artikel 1 bis van de RSZ-wet is namelijk vanaf 1 januari 2014 van toepassing op personen die, omdat ze geen arbeidsovereenkomst kunnen sluiten omdat één of meerdere essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontbreken, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon.

In dat geval wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd, en dient hij verplichtingen te voldoen. De RSZ hanteert dus een vermoeden van werknemerschap. Dit om mogelijke misbruiken van het statuut tegen te gaan. Zo wordt de opdrachtgever en niet de derde betaler beschouwd als de werkgever (behalve voor de ontvangst en inning van bijdragen, is het 'de derde-betaler’s instelling' die als verantwoordelijke wordt aanzien).

De artistieke aard van de prestaties of werken van een kunstenaar moeten vanaf 1 januari 2014 worden aangetoond aan de hand van een ‘visum kunstenaar’. Dit beroepsvisum wordt afgeleverd door de commissie Kunstenaars die bestaat uit vertegenwoordigers van de kunstensector. Voortaan zal deze commissie geval per geval bevestigen of de uitgevoerde prestaties van die aard zijn dat de kunstenaar recht heeft op het statuut 1 bis.


Criteria

Voor de artiest:

  • Het moet een prestatie van artistieke en professionele aard zijn; 
  • Een of meer elementen van de arbeidsovereenkomst moet (moeten) ontbreken; 
  • Het artistieke en professionele karakter van de prestaties moet worden gecertificeerd door middel van een ‘visum kunstenaar’. Dit ‘visum kunstenaar’ moet worden voorgelegd vóór elke inschrijving in een overeenkomst/contract op grond van artikel 1a bis.

Voor de werkgever:

  • De werkgever kan enkel een, op grond van artikel 1a gebaseerde, overeenkomst aanleveren op voorwaarde dat de werkgever houder is van een erkenning of een specifieke goedkeuring, toegekend vanuit de RSZ.

 
Conclusie

De exacte impact van deze maatregel is tot op heden nog onduidelijk. Voorlopig is het nog wachten op de uitvoeringsbesluiten met daarin de details inzake beoordelingscriteria, procedure en werking van de commissie.

 

Andere mogelijkheid: Terbeschikkingstelling / Detachering

Onder 'terbeschikkingsstelling' verstaat men de situatie waarin een werknemer door zijn werkgever wordt uitgeleend aan een gebruiker die deze werknemer werk geeft en over hem enig gedeelte van het werkgeversgezag uitoefent wat normaal aan de werkgever zelf toebehoort.

Aangezien het (a priori) over een verboden praktijk gaat, laten de activiteiten binnen de sector het toe om de opdrachtgevers, op regelmatig basis, gebruik te laten maken van de uitzonderingen op dit verbod .

Vrijstellingen worden gegeven, hetzij in het kader van de samenwerking tussen twee ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit, hetzij met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.

In alle andere gevallen is terbeschikkingstelling mogelijk na een voorafgaandelijke toestemming, gegeven aan de werkgever door het Toezicht op de Sociale Wetten en na een akkoord tussen de sociale partners bij de gebruiker.

Terbeschikkingsstelling of detachering zal niet onderworpen worden aan deze analyse, omdat de tewerkstellingsvoorwaarden identiek zijn aan die van een werknemer.