Vorming

PC 227 

Op 10 juli 2015 hebben de sociale partners uit de audiovisuele sector een nieuwe CAO vorming goedgekeurd. Deze is aangepast en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2016. Inzake de vormingsinspanningen verbinden de werkgevers zich ertoe om:

1. Vormingsinspanningen te behouden als voor de periode 2013-2014

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde vormingsinspanning te voorzien à rato van minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van 2 jaar. 

2. De bepaling van het competitiviteitspact na te leven

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door jaarlijks minstens 1 gegarandeerde vormingsdag te voorzien voor elke werknemer. 

3. Medeling van de vormingsinspanningen

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door enerzijds hun vormingsinspanningen mee te delen aan mediarte.be en het gedeelte in de balans, gewijd aan opleiding, zo volledig mogelijk in te vullen.


Wat wordt verstaan onder vorming?

  • de formele voortgezette vormingsinitiatieven
  • on-the-job training en interne stages
  • deelname aan conferenties, seminaries en masterclasses
  • zelfstudie en e-learning

Deze vorming kan zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden en kan gevolgd worden op om het even welk moment in 2015 en/of 2016.


Welke ondersteuning is er?
mediarte.be biedt de nodige ondersteuning aan de werkgevers door 


Welke controle bestaat er inzake dit engagement?

1. Sectoraal

Alle ondernemingen delen aan mediarte.be jaarlijks schriftelijk en uiterlijk op 30 september van het betrokken jaar mee hoe zij de verschillende vormingsinspanningen zullen uitvoeren. Indien dit niet bekend gemaakt werd dan zal de werkgever geen financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit mediarte.be.

In ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging wordt het vormingsplan ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

2. Federaal

De sector wordt beoordeeld op basis van de publicatie van de sociale balansen voor elke werkgever. Het is dus de taak van elke onderneming om het gedeelte in de balans, gewijd aan opleiding, zo volledig mogelijk in te vullen.

Alle werkgevers uit PC 227, die de vormingsinspanning van 1,9% t.o.v. de loonmassa niet bereiken, zullen een extra werkgeversbijdrage van 0,05% moeten betalen.  

 

CAO vorming PC 227


PSC 303.01

Inzake de vormingsinspanningen engageert de sector zich de participatiegraad aan vormingsinitiatieven met 5% te verhogen voor de jaren 2013-2014.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde vormingsinspanning te voorzien à rato van minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Naast formele training en seminaries heeft dit ook betrekking op on-the-job-training, zelfstudie en e-learning, maar ook op het opstellen van een vormingsplan.

Via een samenwerkingsovereenkomst van het Sociaal Fonds voor de Filmproductie met mediarte.be zal er via deze laatste aan de werkgevers o.a. ondersteuning geboden worden bij het ontwikkelen van een vormingsplan, het bekend maken van opleidingspremies (via e-mailing, website enz.), het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen.

CAO vorming PSC 303.01