Vorming

PC 227 

Op 10 juli 2015 hebben de sociale partners uit de audiovisuele sector een nieuwe CAO vorming goedgekeurd. Deze is aangepast en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2016. Inzake de opleidingsinspanningen verbinden de werkgevers zich ertoe om:

1. Opleidingsinspanningen te behouden als voor de periode 2013-2014

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde opleidingsinspanning te voorzien à rato van minimaal 5 opleidingsdagen per werknemer over een periode van 2 jaar. 

2. De bepaling van het competitiviteitspact na te leven

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door jaarlijks minstens 1 gegarandeerde opleidingsdag te voorzien voor elke werknemer. 

3. Medeling van de opleidingsinspanningen

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door enerzijds hun opleidingsinspanningen mee te delen aan mediarte.be en het gedeelte in de balans, gewijd aan opleiding, zo volledig mogelijk in te vullen.


Wat wordt verstaan onder opleiding?

  • de formele voortgezette opleidingsinitiatieven
  • on-the-job training en interne stages
  • deelname aan conferenties, seminaries en masterclasses
  • zelfstudie en e-learning

Deze opleiding kan zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden en kan gevolgd worden op om het even welk moment in 2015 en/of 2016.


Welke ondersteuning is er?
mediarte.be biedt de nodige ondersteuning aan de werkgevers door 


Welke controle bestaat er inzake dit engagement?

1. Sectoraal

Elke onderneming wordt verplicht om jaarlijks aan de hand van het 5-stappen plan zijn opleidingsbeleid in kaart te brengen en dit uiterlijk op 30 september van het betrokken jaar. Indien dit niet bekend gemaakt werd dan zal de werkgever geen financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit mediarte.be.

In ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging wordt het opleidingsplan ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

2. Federaal

De sector wordt beoordeeld op basis van de publicatie van de sociale balansen voor elke werkgever. Het is dus de taak van elke onderneming om het gedeelte in de balans, gewijd aan opleiding, zo volledig mogelijk in te vullen.

Alle werkgevers uit PC 227, die de opleidingsinspanning van 1,9% t.o.v. de loonmassa niet bereiken, zullen een extra werkgeversbijdrage van 0,05% moeten betalen.  

 

CAO vorming PC 227


PSC 303.01

Inzake de opleidingsinspanningen engageert de sector zich de participatiegraad aan opleidingsinitiatieven met 5% te verhogen voor de jaren 2013-2014.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde opleidingsinspanning te voorzien à rato van minimaal 5 opleidingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Naast formele training en seminaries heeft dit ook betrekking op on-the-job-training, zelfstudie en e-learning, maar ook op het opstellen van een opleidingsplan.

Via een samenwerkingsovereenkomst van het Sociaal Fonds voor de Filmproductie met mediarte.be zal er via deze laatste aan de werkgevers o.a. ondersteuning geboden worden bij het ontwikkelen van een opleidingsplan, het bekend maken van opleidingspremies (via e-mailing, website enz.), het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke opleidingen.

CAO vorming PSC 303.01