Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen per doelstelling

 

Het plan vereist dat het geheel wordt gebaseerd op één van de volgende twee doelstellingen:

• ofwel het behouden van het aantal werknemers van 45+
• ofwel het verhogen van de tewerkstelling van de werknemers van 45+

Belangrijk is deze doelstellingen te staven met cijfers inzake het aantal betrokken werknemers (informatie moet ook worden opgenomen in hoofdstuk 6 van het plan), met inbegrip van werknemers die reeds actief zijn in het bedrijf en het aantal werknemers dat potentieel aangenomen kan worden in een te definiëren periode.

 

Verhoogde werkgelegenheid

 

Voorbeeld 1 : Aanwerving

Het bedrijf heeft als doel om drie werknemers aan te nemen, die 45+ zijn over een periode van 2 jaar vanaf 2013. Deze recruteringen beslaan verschillende afdelingen van de bedrijfsstructuur:

Afdeling Communicatie: Het team dat deel uitmaakt van deze afdeling heeft een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Om een niveau van relevante ervaring te behalen, versterkt de onderneming deze afdeling door het aanstellen van een gekwalificeerde en ervaren werknemer van 45+.

Afdeling Administratie: Om een externe en objectieve invalshoek te bieden aan de administratieve afdeling wil het bedrijf een werknemer toevoegen van 45+ die een brede kennis bezit en een globaal beeld kan geven op de administratieve opvolging van de bedrijfsactiviteiten.

Afdeling Logistiek: Het team kent een regelmatig personeelsverloop. Het bedrijf wil een werknemer in dienst nemen van 45+ die in staat is om enige stabiliteit te brengen in het verloop binnen de afdeling.

 

Behoud van werk


Voorbeeld 2 : Ontwikkeling van competenties/vaardigheden

Om werknemers van 45+ te behouden stelt het bedrijf hen voor om een opleiding te volgen, afhankelijk van hun wensen en in functie van de te bereiken dagelijkse doelstellingen of het verbeteren van hun vaardigheden en kennis.

De werknemer van 45+ kan, op eigen verzoek, een interne opleiding genieten of een externe opleiding volgen gedurende twee dagen tijdens de looptijd van het plan in aanvulling op de sectorspecifieke verplichtingen met betrekking tot opleiding. Deze training zal nauw aansluiten bij de uit te voeren taken die verwacht worden van de werknemer.

Betrokken functies: Werknemers die, door de specifieke aard van het bedrijf en de technologische ontwikkelingen binnen hun werkgebied, genoodzaakt zijn om gedurende hun hele loopbaan bijscholing te volgen om aan de eisen van hun functie te kunnen voldoen.

 

Voorbeeld 3 : Ontwikkeling van competenties/vaardigheden

Om de werknemers van 45+ te behouden biedt het bedrijf een opleiding aan, afhankelijk van hun eigen wensen, met als doelstelling hun bevoegdheden en competenties uit te kunnen breiden.

De werknemer van 45+ kan, op eigen verzoek, een interne training volgen of beroep doen op een externe opleiding van twee dagen tijdens de looptijd van het plan in aanvulling op sectorspecifieke verplichtingen met betrekking tot opleiding.

Deze training zal vaardigheden ontwikkelen in één van de volgende domeinen:

• Taalkennis
• Project Management
• Coaching
• Group Management
• Het leren van software (Office,Word, Excel, etc.).

 

Voorbeeld 4 : Ontwikkeling van competenties/vaardigheden

Om de werknemers van 45+ te behouden biedt het bedrijf aan werknemers van 45+ een vrijstelling aan van hun taken. Tijdens de werkuren kunnen ze deelnemen aan sectorgerelateerde evenementen (tentoonstellingen, beurzen, festivals, …) voor een maximum van twee werkdagen per jaar.

De aanwezigheid (als bezoeker) stelt hen in staat om zich af te stemmen op actuele tendensen in de sector en het dagelijks gebruik van diverse hulpmiddelen en tools. Deze maatregel zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Betrokken functies: Werknemers die, door de specifieke aard van de onderneming, in direct contact komen met klanten en/of leveranciers en aangespoord worden om een grondige kennis te bezitten om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de onderneming.

 

Voorbeeld 5 : Ontwikkeling van competenties/vaardigheden

Om de werknemers van 45+ te behouden biedt het bedrijf aan de werknemers van 45+ een persoonlijke coaching aan om hen bij te staan in hun functie en dit gedurende twee dagen tijdens de looptijd van het werkgelegenheidsplan.

De doelstelling van de coach is de werknemer te begeleiden inzake volgende punten:

• stress management
• het verbeteren van de dagelijkse activiteiten van de werknemer
• een stap durven terug nemen om daardoor een meer uitgebreid overzicht van de activiteiten van de werknemer te verkrijgen

Betrokken functies: Alle

 

Voorbeeld 6 : Aanpassingen (doorgroeimogelijkheden & andere competenties)

In het geval dat een functie binnen het bedrijf vrijkomt wordt er voorrang gegeven aan werknemers van 45+ die willen solliciteren voor deze functie. Deze prioriteit wordt gedefinieerd als volgt:

• Werknemers van 45+ zullen als eerste op de hoogte gebracht worden van deze jobopportuniteit

• Bij evenwaardige competenties/vaardigheden hebben werknemers die ouder zijn dan 45 jaar voorrang op andere werknemers

Betrokken functies: Alle.

 

Voorbeeld 7 : Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Om de ambities van werknemers 45+ tegemoet te komen, in termen van het organiseren van hun werk en in mate dat er aan de operationele eisen kan voldaan worden, zijn onderstaande maatregelen voor hen beschikbaar:

• het bevorderen van de overgang van een 5-dagen werkweek naar een 4-dagen werkweek, zonder vermindering van de wekelijkse arbeidsduur.

Betrokken functies: Alle, met uitzondering van de full-time taken die binnen het kader van een 3-dagen werkweek vallen en functies onder voorbehoud van titel 2 van de CAO van 29 augustus 2012 gebaseerd op sectorale bepalingen betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen.

• voor de deeltijdse werknemers waarvan het arbeidsregime minder dan vijf werkdagen per week bedraagt, wordt het verminderen van het aantal gewerkte dagen bevorderd met behoud van de duur van de arbeidstijd. En dit voor zover het kan verdeeld worden over een kleiner aantal dagen.

Betrokken functies: Alle.

Voorbeeld 8 : Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Voor zover er aan de operationele eisen kan voldaan worden, kunnen werknemers die ouder zijn dan 55 jaar en die noch tijdskrediet hebben opgenomen noch werkzaam zijn in een arbeidsregeling van minder dan 5 dagen/week, gestimuleerd worden door het bedrijf om thuiswerk te activeren. Dit door middel van één dag van thuis uit te werken en bij gevolg de belasting van het woon-werkverkeer te verlichten.

Betrokken functies: Alle, met uitzondering van functies die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd omwille van technische redenen.

Voorbeeld 9 : Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Om de arbeidsvoorwaarden in de mate van het mogelijke te verbeteren kan het bedrijf aan werknemers die 45+ zijn en gedurende de looptijd van het werkgelegenheidsplan, verschillende praktische hulpmiddelen aanbieden:

• stoel / bureaustoel
• computerscherm 17''
• bureaulamp
• …

Betrokken functies: Alle.

 

Voorbeeld 10 : Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Om de prestaties te verbeteren kan het bedrijf het voertuig (van merk X) met een zekere mate van comfort inzake gebruiksvriendelijkheid, in de eerste plaats toeschrijven aan werknemers van 45+ in het kader van de verplaatsingen die ondernomen moeten worden voor de onderneming.

Betrokken functies: Werknemers die, door de specifieke aard van het bedrijf, genoodzaakt zijn om verplaatsingen van en naar de onderneming te maken in het kader van hun uitgeoefende taken.

 

 

Voorbeeld 11: Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Om de prestaties te verbeteren, kan het bedrijf materiaal X (verlichtingsapparatuur, beeldopname-apparatuur, studio, etc.), met een zeker comfort inzake gebruiksvriendelijkheid, in de eerste plaats toeschrijven aan werknemers van 45+ in het kader van hun dienstverlening aan het bedrijf.

Betrokken functies: Werknemers die, door de specifieke aard van het bedrijf, genoodzaakt zijn om gebruik te maken van specifiek materiaal in het kader van hun uitgeoefende taken.

 

Voorbeeld 12: Aanpassing arbeidsduur en arbeidsomstandigheden

Voor werknemers van 60 jaar en ouder, kan het bedrijf een 4/5 tijdskrediet aanmoedigen met een loonaanpassing die het 1/5 loonverlies kan compenseren tot 50%. Dit voordeel is alleen tijdens de periode van tijdskrediet inzetbaar.

Betrokken functies: Alle.

 

Voorbeeld 13 : Gezondheid & Preventie

Het bedrijf biedt werknemers van 45+ de mogelijkheid om op eigen verzoek een training te volgen inzake ‘Welzijn op het werk’ . Dit kan gedurende één dag tijdens de looptijd van het werkgelegenheidsplan. Zo kan er bijvoorbeeld een infosessie bijgewoond worden over hoe op een ergonomische manier kan omgegaan worden met een bepaalde tool.

Betrokken functies: Alle.